Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23357314 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-06-07
Przedmiot ogłoszenia:Remont parkingu
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Lokator" w Zduńskiej Woli
Adres: ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola
Województwo / powiat: łódzkie, pow. zduńskowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 43 823 50 68
Opis:remont parkingu przy Ul. Getta Żydowskiego 29b w Zduńskiej Woli.
Specyfikacja:Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.smlokator.pl,
można ją także odebrać w Dziale Technicznym Spółdzielni,
ul. Osmolińska 6, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz.ch
800-1500.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna zawierać dane wymienione w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie
z opisem ,,Oferta na remont parkingu przy Ul. Getta Żydowskiego 29b"
w sekretariacie Spółdzielni, Ul. Łaska 46 w terminie do dnia 24 czerwca
2022 r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 5 Domu Kultury Spółdzielni przy ul. Łaskiej 46, w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 1015.
Termin składania:2022-06-24
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonają
wniesienia wadium w wysokości 12.000,00 zł słownie: dwanaście tysięcy
złotych, na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Poddębicach
nr 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001 w terminie składania ofert. Zwrot
wadium nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym
wykonawcą robót. Wadium przepada w przypadku odmowy podpisania
umowy, odmowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
robót, zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta, oferent
przedstawił nieprawdziwe dane.
O wynikach przetargu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert,
prowadzenia negocjacji z oferentami lub uznania, bez podania przyczyn,
że przetarg nie dał rezultatów.
Kontakt:Szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat przetargu
udziela Dział Techniczny Spółdzielni, ul. Osmolińska 6, tel. 43 823 50 68,
lokator7@poczta.onet.pl
Źródło: Prasa - Dziennik Łódzki 07.06.2022