Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-22
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń
Organizator:Burmistrz Miasta Kościana
Adres: Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kościański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 65 512 14 66 wew. 304
Opis:remont pomieszczeń na III piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz projekcie umowy (załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego).
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć do dnia 29 listopada 2017 roku do godziny 1100 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, parter.
Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi 29.11.2017 r. o godzinie 1115 w siedzibie Zamawiającego, pokój 204- Biuro Zamówień Publicznych.
Termin składania:2017-11-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 22.12.2017 r.
Wymagania:Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
5. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.
6. Sposób obliczenia : cenę należy podać w formie ryczałtu zgodnie z formularzem oferty - załącznik do zapytania ofertowego nr 3. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyfrowo i słownie.
7. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do podpisania w imieniu Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku niezałączenia pełnomocnictwa Wykonawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
UWAGA: Niespełnienie wymagań zawartych w punkcie 6,7,8 i 9 powoduje dyskwalifikacje oferty ze względów formalnych i zaprzestaje się jej rozpatrywania.
8. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis
,,Zapytanie ofertowe - remont pomieszczeń przy ul. Bernardyńskiej 2 nie otwierać przed 29.11.2017".
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
14. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
Kontakt:Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia jest: Mikołaj Grabowski- tel: 65 512 14 66 wew. 304.
Numer dokumentu:BZP. 271.2.56.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: