Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń biurowych
Organizator:Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Adres: ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 12 63 99 100, fax 12 63 99 109
E-mail:
Opis:Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że planuje
udzielić zamówienie na:
remont pomieszczeń biurowych na I i li piętrze w budynku KW PSP w Krakowie
przy ul. Zarzecze 106
spełniające wymagania określone w załączniku nr 1, na warunkach określonych
w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty prosimy składać w formie pisemnej, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zaproszenia, w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.
Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres wzpfestraz.krakow.pl. osobiście lub
przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby tut. Komendy.
Termin składania:2019-07-10
Miejsce i termin realizacji:Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 10 września 2019 r.
Wymagania:Oferty będą oceniane według kryteriów:
cena 100%
Do oferty należy załączyć:
1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę -
powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem (za wyjątkiem osób wpisanych w KRS).
2. Zatwierdzony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik
nr 1 do zaproszenia.
Jednocześnie informujemy, że tutejsza Komenda przewiduje możliwość unieważnienia
niniejszego zaproszenia oraz przeprowadzenie negocjacji dot. wszystkich warunków umowy
z wybranymi Wykonawcami do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej. Stroną
upoważnioną do zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy jest
wyłącznie KW PSP w Krakowie.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: