Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-05
Przedmiot ogłoszenia:Remont pomieszczeń biurowych
Organizator:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze
Adres: ul. Poznańska 36, 56-200 Góra
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. górowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:65/ 543 23 46, 65/ 544 16 58, tel. 65 5432346
E-mail:
Opis:II. Opis przedmiotu zamówienia:
1 .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku
mieszkalno-biurowym ,,A" Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Górze
2. Specyfikacja prac remontowych
-wykonane będą prace rozbiórkowe , w wyniku remontu powstaną trzy pomieszczenia biurowe,
laboratorium, pomieszczenie techniczne oraz łazienka dla niepełnosprawnych. Zostanie
przeprowadzony remont instalacji elektrycznej oraz sanitarnej
Miejsce i termin składania ofert: VII Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta może być złożona w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem
Remont pomieszczeń biurowych w budynku mieszkalno-biurowym ,,A" Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Górze w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Górze lub można przesłać w postaci elektronicznej ( skan formularza oferty oraz oświadczeń i
dokumentów) na adres poczty elektronicznej: zamowienia@piwgora.pl w terminie do 12 maja
2022 r. godz. 12.00,
Otwarcie ofert:1. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 12 maja 2022 r. godz. 13.00
Termin składania:2022-05-12
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia:
Termin rozpoczęcia robót: 01.06.2022r.
Termin zakończenia robót: 15.09.2022 r.
Wymagania:W związku z art.2 ust.l pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z późn.
zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie .
W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wykonawcom przed złożeniem oferty, w celu prawidłowej kalkulacji ceny zaleca się dokonanie
wizji lokalnej budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Górze . Niniejsze będzie możliwe
do dnia upływu terminu złożenia oferty tj. do dnia 12 maja 2022 r. godz. 12.00 po uprzednim
skontaktowaniu się z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Górze w godz. od 7;00 do 15;00- nr
tel. 65 5432346
IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Wykonawca wraz z ofertą winien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
zaproszenia
o Kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z załączonym przedmiarem robót ze
wskazaniem na czynniki cenotwórcze
o Kopia aktualnej, opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem zamówienia,
o Pełnomocnictwo , jeżeli oferta jest podpisana przez osobę, której prawo do
reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego.
Złożone dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Zgodnie z formularzem ofertowym należy wskazać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę
brutto za całość zamówienia
3. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. Treść oferty
musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta niezgodna z warunkami zapytania
ofertowego zostanie odrzucona. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z
przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcarni załącznikami do zaproszenia )
4. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
V. Kryterium wyboru oferty: 100 % cena
Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Podane ceny w
formularzu ofertowym będą obowiązywały przez cały czas trwania umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej
oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka została przewidziana w budżecie Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Górze na realizację przedmiotu zamówienia lub z innego ważnego
powodu.
VI. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania jeżeli:
1) Nie złożono żadnej oferty
2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
4) Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość
zamówienia
4. Po zakończeniu prac zamawiający wymaga sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego
5. Okres gwarancji: 60 miesięcy
VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy i warunków płatności:
1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie i na stronie
internetowej Zamawiającego.
2. Wykonawca ,którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać wszystkie elementy oferty
Wykonawcy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
3. Zapłata nastąpi po przekazaniu i przejęciu przez Zamawiającego całości przedmiotu
zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
Kontakt:IX. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Maty la tel. 655432346
Numer dokumentu:PIW.sek.2600.15.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: