Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-03
Przedmiot ogłoszenia:Remont pustostanu
Organizator:Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 24 364 03 10 fax: 24 364 03 11
Opis:Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Miodowa 43 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii - pokój nr 8, nie później niż dnia 10.01.2018 r. godz.10:00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: Oferta na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Miodowa 43 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia. Nie otwierać przed dniem 10.01.2018 r. do godz. 11.10 W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., nastąpi w dniu 10.01.2018 r. o godz. 11:10 w pokoju nr 22.
Termin składania:2018-01-10
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: 2 tygodnie od daty podpisania umowy
Wymagania:Warunki udziału: 1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym 2. Zapoznanie się z załączonymi do ogłoszenia przedmiarami robót 3. Załączenie kopii aktualnych dokumentów kierownika robót budowlanych (uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) 4. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty 5. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie Kryteria wyboru ofert: cena 100%
Kontakt:Wszelkich informacji udziela Pan Mariusz Dużyński tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: