Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-30
Przedmiot ogłoszenia:Remont sanitariatów
Organizator:Gmina Środa Śląska
Adres: Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. średzki (śląski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (71)39 60 724, fax. (71)39 60 720
E-mail:
Opis:2.1. Remont dwóch sanitariów w Przedszkolu Publicznym w Ciechowie- zgodnie z załączonym obmiarem robót.
Zakres prac obejmuje roboty określone w obmiarze.
2.2. Opis sposobu wykonania robót określa ,,Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót".
Miejsce i termin składania ofert: ) osobiście w siedzibie: Urząd Miejski Wydział Zamówień Publicznych pok. B-13; 55-300 Środa Śląska, Pl. Wolności 5 lun przesłać na adres: Gmina Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska, pl/ Wolności 5, pok. B-13 (z oznaczeniem koperty WZP 271.9- 45 /18) lub na e-mail karolina.janusz@srodaslaska.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2018r. do godz. 12:00
Termin składania:2018-04-10
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy - maksymalny termin realizacji zadania do 30 dni, licząc od 25 czerwca 2018r.
Wymagania:II.II. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. II.III. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. II.IV. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. II.V. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
V. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
VI. Oferta powinna zawierać :
1. cenę ofertową brutto za realizację usługi zgodnie z punktem II zaproszenia do złożenia oferty (wg załącznika nr 1 do zaproszenia),
2. nr rachunku bankowego, na który zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie Wykonawcy,
IX. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
X. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. XII.
XI. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania faksem lub pocztą elektroniczną i zamieści na stronie internetowej.
XII. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
XIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1). Zamawiający o wyniku postępowania powiadomi wszystkich uczestników postępowania umieszczając informację na stronie Zamawiającego tj. bip.srodaslaska.pl oraz prześle faksem lub drogą elektroniczną.
2). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający określa wysokość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie wniesione zostanie zgodnie z art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) w dniu podpisania umowy przez Wykonawcę.
XVII. Przewidywane istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy.
1 .Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej
wymienionych przypadkach:
1)ZMIANY PO STRONIE PODMIOTOWEJ
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 2)ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY
a)możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie
jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
- przekazanie placu budowy (terenu robót);
- przekazanie dokumentów dotyczących robót;
b)możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na:
- istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji
z przepisami prawa;
- uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje;
- przedłużenie procedury przetargowej;
- uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
- konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych;
- technologię wykonywania robót;
- zmiany stanu prawnego;
- niesprzyjające warunki atmosferyczne;
- działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej;
- działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
c)Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli
przedłużenie terminu wynika
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3)ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE
Możliwa jest zmiana postanowień umowy:
a)w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT);
b)wystąpienia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i
nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne
na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów;
c)wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
d)stwierdzenia różnic pomiędzy przedmiarem robót i obmiarem powykonawczym. 2.Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, na piśmie, pod rygorem nieważności.
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę i będących jej podstawą.
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
Kontakt:- sprawy proceduralne: Dorota Chreściak - Wydział Zamówień Publicznych tel. 71 39-60-724,
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: Krzysztof Peryga - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych tel. 71 39-60-740
Kod CPV:45.43.00.00-0, 45.42.11.00-5, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9
Źródło: Internet i własne
Załączniki: