Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17561458 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-26
Przedmiot ogłoszenia:Remont schodów
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów
Adres: ul. Wawelberga 15, 01-118 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 632-10-60, wew. 138, tel. (22) 632-10-60, wew. 121
E-mail:
Opis:remont schodów do lokalu
użytkowego przy ul. Wolskiej 50 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia remont schodów do lokalu użytkowego przy ul. Wolskiej 50 w
Warszawie.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) . ofertę należy złożyć do dnia 08.07.2019 r., do godz. 12:00 w siedzibie
zamawiającego, pok. nr 2.
2) . dopuszcza się złożenie oferty:
a. w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców
Młynów, ul. Wawelberga 15, pok. 2.
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: jstanczuk@zgnwola.waw.pl
Otwarcie ofert:7. Miejsce i termin otwarcia oferty: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.07.2019 r., o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-07-08
Miejsce i termin realizacji:1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 28 dni od wprowadzenia na
budowę.
Wymagania:2. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena 100%.
3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) . formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1 do oferty;
2) . zaparafowany wzór umowy - zał. nr do 2 oferty,
3) . kosztorys ofertowy.
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) . wartość roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiar robót;
2) . obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) . wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, oraz słownie;
4) . wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
5) . cena podana przez wykonawcę za świadczoną robotę budowlaną jest obowiązująca
przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej
trwania.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1). ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z
opisem przedmiotu zamówienia;
2) . oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi
obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i
trwałą techniką;
3) . oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w
załączonym wzorze oferty.
9. Informacje dodatkowe:
1) . niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia;
2) . Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie
poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia
negocjacji lub podpisania umowy;
3) . Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu
zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania
ofertą;
4) . jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny;
5) . Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny;
Kontakt:8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest:
Tomasz Baśkiewicz, inspektor nadzoru inwestorskiego, tel. (22) 632-10-60, wew. 138,
e-
mail: tbaskiewicz@zgnwola.waw.pl
Jowita Stańczuk, tel. (22) 632-10-60, wew. 121, e-mail: jstanczuk@zgnwola.waw.pl.
Numer dokumentu:ZP/26/TM/17/126/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: