Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Remont schodów zewnętrznych - wejścia do budynku
Organizator:Chobieński Ośrodek Kultury
Adres: ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lubiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 76 843 95 19, 76 843 95 09, fax:76 843 95 19, tel. 76 843-95-19, 76 843-95-09
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
,,Remont schodów zewnętrznych - wejścia do budynku OSIR w m. Chobienia oraz zakup, dostawa
i montaż daszków nad wejściami do budynku OSIR w m. Chobienia"
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019r., poz.1843) ustawy nie stosuje się
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont istniejących schodów zewnętrznych, renowacja istniejących balustrad
oraz zakup, dostawa i montaż nowych balustrad przy budynku OSIR w m. Chobienia - 5 wejść do budynku,
zgodnie z zakresem prac stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
2.
Przedmiotem zamówienia zakup, dostawa i montaż daszków o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem w
formie poliwęglanu (3 szt.) nad wejściami do budynku OSIR w m. Chobienia, zgodnie z zakresem prac
stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.
UWAGA:
W cenę należy wliczyć materiały, sprzęt oraz robociznę.
Zamawiający zaleca dokonanie oględzin na miejscu, w celu zdobycia wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne
do sporządzenia oferty.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury:
email na adres: aczech@chok-chobienia.pl, faxem, osobiście lub pocztą na adres: Chobienia Ul. Rynek 6,
59-305 Rudna, z dopiskiem ,,Oferta na Remont schodów zewnętrznych - wejścia do budynku OSIR w m. Chobienia
oraz zakup, dostawa i montaż daszków nad wejściami do budynku OSIR w m. Chobienia"
2. Ofertę należy złożyć do dnia 29.10.2020r.
Otwarcie ofert:3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 30.10.2020r.
Termin składania:2020-10-29
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia:
listopad 2020r.
Wymagania:IV. Warunki realizacji
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę , a jego oferta nie będzie
podlegała odrzuceniu.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
również materiały.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę,
potencjał ekonomiczny i techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania prac lub czynności będących
przedmiotem niniejszego zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej
wykonanie zadania.
4. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert
nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
6. Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych
w niniejszym zapytaniu.
V. Forma składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.
2. Do oferty można przedłożyć posiadane referencje , certyfikaty dot. przedmiotu zamówienia.
3. Do oferty można dołączyć zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.
VII. Kryteria wyboru oferty
Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie należy podać cenę netto, VAT oraz wartość brutto usługi zgodnie z podanymi jednostkami miary.
Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon, oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta.
Uwagi:IX. Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia
ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
? Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail iodags@iodags.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
? Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
? Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dyrektor
Chobieńskiego Ośrodka Kultury
Katarzyna PrzeworskaZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
,,Remont schodów zewnętrznych - wejścia do budynku OSIR w m. Chobienia oraz zakup, dostawa
i montaż daszków nad wejściami do budynku OSIR w m. Chobienia"
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019r., poz.1843) ustawy nie stosuje się
Nazwa i adres Zamawiającego:
Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna,
tel. /fax 76 8439-519, 76 8439-509
http://www.bip.rudna.pl/content.php?cms_id=747||m=23
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Katarzyna Przeworska chok-chobienia@wp.pl, Anita Czech
aczech@chok-chobienia.pl tel. 76 843-95-19, 76 843-95-09
Źródło: Internet i własne
Załączniki: