Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-29
Przedmiot ogłoszenia:Remont ulicy
Organizator:Starostwo Powiatowe w Zambrowie
Adres: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
Województwo / powiat: podlaskie, pow. zambrowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:sekretariat - 86 271 24 18, 86 271 32 96 fax. sekretariat - 86 271 20 92
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Starosta Zambrowski, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 euro przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie (zgodnie z zarządzeniem nr OR. 120.13.2014 Starosty Zambrowskiego z dnia 26 maja 2014 r.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie:
Remont ulicy Sadowej w Zambrowie - ETAP I
1. Przedmiot zamówienia:
- rozbiórka krawężników i nawierzchni bitumicznej jezdni
- korytowanie pod wykonanie warstw konstrukcyjnych
- wykonanie podbudowy i warstw podsypkowych
- ustawienie krawężników
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- remont nawierzchni nieutwardzonej
- zabezpieczenie terenu pasa drogowego w rejonie prowadzenia prac pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego (opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót)
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: do 12 czerwca 2018 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pokój nr 128.
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, według wzoru oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Termin składania:2018-06-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zadania: nie później niż do 30.07.2018 r.
Wymagania:3.3. W cenie brutto należy zawrzeć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującym prawem. W przypadku gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT ma obowiązek zawrzeć taką informację w druku oferty.
3.4. Walutą rozliczeniową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest PLN.
3.5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena dla zadania. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy równowartość kwoty 30 000 euro Zamawiający unieważni zapytanie i w późniejszym terminie przeprowadzi procedurę przetargową.
3.6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę po wcześniejszym dokonaniu wizji w terenie, dokonując oględzin pasa drogowego w miejscu planowanych robót.
Kontakt:Kontakt w sprawie postępowania:
- telefon kontaktowy: 86 271 24 18 wew. 112 w godz. 7:30 - 15:30, fax. 86 271 20 92, email: tpawel@powialzambrowski.com
- osoby do kontaktu: Zbigniew Rzepiński - Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Paweł Tabędzki - Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju
Numer dokumentu:IR.7021.1.5.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: