Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Remont zapory przeciwrumowiskowej
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu
Adres: ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. żywiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 33 86 00 320
E-mail:
Opis:Remont zapory przeciwrumowiskowej na rowie R-14 ,,Michalskich" w m. Cisiec, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie.
Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont zapory przeciwrumowiskowej zlokalizowanej w km 0+800 na rowie melioracyjnym R-14 ,,Michalskich", na podstawie Decyzji Nr 13/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu znak: PINB-7143/11/2016.GP z dnia 11.01.2019 r. Obiekt stanowi budowlę poprzeczna rowu melioracyjnego, której główna funkcją jest powstrzymanie nadmiernego przemieszczania się rumowiska, oraz zmniejszenie spadku podłużnego rowu. Bezpośrednio przed zaporą zlokalizowany jest zbiornik rumowiska którego funkcją jest zatrzymanie rumowiska wleczonego. Oba obiekty przeznaczone są do dalszego użytkowania.
Szczegółowy opis przedmioty zamówienia zawiera: Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót - stanowiąca załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami form przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody.
Lokalizacja: działka nr ewid. 3772; 3772/2; 3784 obręb CISIEC, jednostka ewidencyjna G2273, gm. Węgierska Górka pow. żywiecki, woj. śląskie
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać do dnia 29 maja 2020 r. do godziny 10:00 na adres: oferty.krakow@wody.gov.pl
Termin składania:2020-05-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 26.06.2020 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: 100% cena
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę że 1% = 1 punkt
o Kryterium cena brutto
Wartość punktowa kryterium cena brutto jest wyliczana wg wzoru:
Cn
C = --- %100 Cob
gdzie:
C -- ilość punktów przyznanych ofercie
Cn -- najniższa zaoferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Cob -- cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium: 100 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym 1136/ZZZ/2020 oraz uzyska największą ilość punktów.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, ^"ywoleniaj.
o Wykaz robót - załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeh okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) na potoku lub rzece obejmującą roboty polegające na wykonaniu budowli o konstrukcji betonowo- kamiennej na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 PLN brutto. Zamawiający uzna za budowlę o konstrukcji betonowo-kamiennej następujące budowle: żłoby, gurt, mury oporowe, stopnie, zapory przeciwrumowiskowe. Wszystkie te budowle musza być wykonywane w korycie potoku lub rzeki. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca złoży wypełniony zał. Nr 5 ,, Wykaz robót"..
o Wykaz osób - załącznik n 6 do Zapytania ofertowego -- Wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, to jest osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równocześnie uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotą budowlaną musi przynależeć do własności izby samorządu zawodowego i być ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży wypełniony zał. Nr 6 ,,Wykaz Osób".
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego jeżeli wymagana).
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymaganej, nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: 36 miesięcy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy wyhczyć na podstawie Kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Suma poszczególnych pozycji kosztorysu powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych w kosztorysie.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana, następnie zeskanowana i wysłana na adres: oferty.krakow@wody.gov.pl Kompletna oferta musi zawierać:
o Wypełniony formularz ofertowy -- załącznik nr 3
o Wypełniony kosztorys ofertowy -- załącznik nr 4
o Wykaz robót -- załącznik nr 5
o Wykaz osób -- załącznik nr 6
o Oświadczenie wykonawcy RODO -- załącznik nr 7
o Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy
Kontakt:Osoby wskazane do kontaktu:
Paulina Majdaszek tel. 33 86 00 320 e-mail: Paulina.Majdaszek@wody.gov.pl
Numer dokumentu:1136/ZZZ/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: