Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-03-10
Przedmiot ogłoszenia:Remont zbiornika wodnego
Organizator:Gmina Daleszyce
Adres: ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (041) 317-16-94, fax (015) 317-16-93
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Daleszyce
zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
,,Remont zbiornika wodnego Wojciechów gmina Daleszyce"
Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na dowolną ilość następujących zadań:
Zadanie nr 1 - Remont zbiornika wodnego Wojciechów.
Zakres prac do wykonania:
1. Podjęcie działań związanych z uruchomieniem środkowych zamknięć jazu. Wykonanie i montaż nowych szandorów stalowych z doszczelnieniem gumami ciężko ścieralnymi.
2. Dokonanie zdjęcia płyt żelbetowych przy prawej ścianie jazu od strony WG, uzupełnienie brakującego gruntu wraz z jego odpowiednim zagęszczeniem, a następnie odtworzenie płyty na skarpie. Skucie klawiszujących płyt i zabetonowanie nowych płyt osłonowych z wykonaniem dylatacji.
3. Przeprowadzenie naprawy dylatacji pomiędzy płytami żelbetowymi na skarpie odwodnej zapory czołowej. Wybruzdowanie istniejących dylatacji i wykonanie nowych.
4. Wykonanie jednego kompletu drewnianych szandorów remontowych z okuciami, o łącznej wysokości h=2.6 m (złożyć na obiekcie) dokonać ich próbnego założenia na wszystkich światłach jazu.
5. Uzupełnienie szczelin dylatacji między płytami umocnienia skarp, materiałem elastycznym typu Hydrostop. Oczyszczenie oraz uzupełnienie ubytków betonowych i dylatacji miedzy płytami umocnienia skarpy rzeki poniżej jazu - WD.
6. Wymianie błędnie oznaczonego wodowskazu pomiarowego stanu wody i zamontowaniu nowego na ścianie budowli - jazu.
7. Naprawie zapadniętego dolnego stopnia na schodach na wejściu na pomost kajakowy.
8. Wykonaniu i montażu metalowych schodów w celu bezpiecznego zejścia do mnicha ujęciowego.
9. Przeprowadzeniu konserwacji koryta rzeki Pierzchnianki, poniżej zbiornika wodnego na długości ok 105 mb.
Zadanie nr 2 - Opracowanie projektu sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika wodnego
Wojciechów.
Opracowanie projektu sieci kontrolno-pomiarowej reperów odniesienia i reperów kontrolnych na jazie i zaporze czołowej, w ilości:
a) Repery odniesienia w rejonie zapory czołowej zbiornika - 2 szt.
b) Repery kontrolne na zaporze czołowej - 6 szt.
c) Repery kontrolne na jazie - 11 szt.
Zastabilizowanie reperów w wyznaczonych w projekcie miejscach.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce,
ul. Sienkiewicza 11, sekretariat - pokój 2 osobiście, pocztą, przesłać faksem na nr (041) 317-16-93 oraz za pomocą e-mail na adres gmina@daleszyca.pl w terminie do dnia 18.03.2021r. do godz. 10:00.
Oferty składane w formie papierowej winny być zaadresowane do zamawiającego, opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
,,Remont zbiornika wodnego Wojciechów gmina Daleszyce"
Termin składania:2021-03-18
Miejsce i termin realizacji:termin wykonania 31.07.2021r.
Wymagania:2. Wymagania dotyczące:
terminu płatności - 30 dni od złożenia faktury w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce
gwarancji: 36 miesięcy
realizacja zamówienia: zgodnie z pkt 1 zaproszenia
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy, posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do realizacji zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia, posiadają niezbędne i wymagane Prawem uprawnienia, do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryteria oceny ofert stanowi cena 100%.
W przypadku wyłonienia wykonawcy, który złożył ofertę faxem lub za pomocą korespondencji elektronicznej, powinna być ona potwierdzona formą pisemną, najpóźniej do dnia podpisania umowy.
Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - druk do pobrania na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl/.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia składnia ofert.
b) Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń/ stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana za pomocą korespondencji elektronicznej e-mail lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Uwagi:9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email: iod@abi-net.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami o archiwach.
6) Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7) Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8) W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10) Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11) W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).
Kontakt:3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11 lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 wew 109. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Andrzej Piwoński, Cecylia Zagdan.
Numer dokumentu:GMR.6324.1.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: