Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24239708 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-21
Przedmiot ogłoszenia:Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni asfaltem lanym
Organizator:Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Adres: Smolenia 35, 41-902 Bytom
Województwo / powiat: śląskie, pow. Bytom
Państwo: Polska
NIP:PL6262791135
E-mail:
Strona www:https://mzdim-bytom.logintrade.net
Opis:Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni asfaltem lanym na drogach Gminy Bytom w miejscach wskazanych przez Zamawiającego-II
Przedmiot zamówienia:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
pn. Remonty cząstkowe nawierzchni
jezdni asfaltem lanym na drogach Gminy Bytom w miejscach wskazanych przez Zamawiającego-II

Postępowanie wraz z wymaganymi dokumentami dostępne
jest na Platformie Zakupowej:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/
IV.
Opis przedmiotu
zamówienia:
1.
Przedmiotem
zamówienia jest remont nawierzchni jezdni asfaltem lanym w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego.
2.
Zakres
robót obejmuje:
a)
wykonanie
oznakowania na czas realizacji robót,
b)
wykonanie
remontu cząstkowego nawierzchni mieszanką asfaltu lanego;
c)
roboty
remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
d)
wywiezienie
spryzmowanego gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km;
e)
transport
mieszanki asfaltu lanego z wytwórni do miejsca wbudowania
f)
zalewanie
szczelin.
3.
Opis
przedmiotu zamówienia został określony w
Przedmiarze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
o zamówieniu
4.
Zakres
ilościowy robót dla robót wskazany w przedmiarze jest zakresem szacunkowym. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany wskazanych ilości poszczególnych robót, w zależności
od występujących potrzeb Zamawiającego.
5.
Wykonawcy
będzie przysługiwać wynagrodzenie stanowiące iloczyn faktycznie wykonanych
robót na podstawie zleceń i cen podanych w ofercie.
6.
W
wycenie robót Wykonawca winien uwzględnić koszty opracowania oraz wykonania
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót.
7.
Podczas
prowadzenia robót w pasie drogowym Wykonawca jest zobowiązany dokonać ich
prawidłowego oznakowania, zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 2021,
poz. 2060 z późn. zm.). Zamawiający oczekuje, aby
roboty wykonywane były przy wyłączeniu jednej jezdni i przeniesieniu ruchu na drugą jezdnię.
8.
Materiały
pozyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia stanową własność wykonawcy.
9.
Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wywóz i utylizację powstałych odpadów wraz z
przekazaniem karty przekazania odpadów.
10.Dla wszystkich
materiałów, środków i urządzeń, które wymagają atestów, certyfikatów lub
dokumentów dopuszczających, przekazanie dokumentów musi nastąpić przed odbiorem
końcowym zgodne z Polskimi Normami.
11.Wykonawca
zobowiązany jest do dochowania należytej staranności podczas wykonywania prac.
12.W przypadku
powstałych zniszczeń Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia.
13.Zamawiający wymaga
12- miesięcznego okresu gwarancji.
14.Cena musi
obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np.
materiały, robocizna, praca sprzętu i urządzeń, koszty unieszkodliwienia i/lub
zagospodarowania odpadów, koszty pośrednie oraz zysk).
15.Pozycja główna wg
Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
45233220-7
- roboty w zakresie nawierzchni dróg
45000000-7
- roboty budowlane
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,108569,5c61436aebd543fe6ff3fb2fb2fe9d04.html
Ofertę należy przesłać drogą
elektroniczną na platformie zakupowej do
dnia 25 listopada 2022 r. do godz. 10.00.
Termin składania:2022-11-25
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania
zamówienia: do 23 grudnia 2022 r. lub
do wyczerpania środków finansowych
Wymagania:O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek
dotyczący:

1/ posiadania
wiedzy i doświadczenia:

Opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca
winien wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie

w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) remont nawierzchni jezdni
asfaltem lanym o ilości co najmniej 10 ton i załączy dowody określające czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie,w szczególności informacje o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane.

2/ dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca
winien wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
drogowej - w co najmniej ograniczonym
zakresie, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.

VII.
Wykaz oświadczeń
lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:

1.
wypełniony Formularz
oferty stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia,

2.
wypełniony Wykaz
robót stanowiący Załącznik nr 4 do ogłoszenia wraz z dowodami
określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane.,

3.
wypełniony Wykaz
osób stanowiący Załącznik nr 5 do ogłoszenia

4.
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Opis sposobu
przygotowania oferty:

1. Oferta
powinna być sporządzone w języku polskim,

2. W celu złożenia
oferty można zarejestrować (zalogować) się na Platformie lub złożyć ofertę bez
zarejestrowania postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym
umieścić ofertę w systemie.

3. Wszystkie skany oświadczeń
i załączników winny być podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę tzn. przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Zamawiającego, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, lub przez pełnomocnika posiadającego
odpowiednie umocowanie bądź podpisane elektronicznie.

4. Przez poświadczone
kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę,
opatrzone klauzulą: ,,za zgodność z oryginałem".

5. Wszelkie poprawki
lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę.

6. Pełna oferta powinna składać się z:

1)
formularza
oferty stanowiący załącznik nr 1 do
Ogłoszenia o zamówieniu dostępnego na platformie zakupowej,

-
jeśli dotyczy:

2)
pełnomocnictwa
do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona
do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa,

3) wypełniony Wykaz robót stanowiący
Załącznik nr 4 do ogłoszenia wraz z dowodami określającymi czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.,

4) wypełniony Wykaz osób stanowiący
Załącznik nr 5 do ogłoszenia

5)
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

-
jeśli dotyczy:

6)
pełnomocnictwa
do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona
do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa.
Uwagi:Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Stanisława Biegała
tel:
e-mail: sbiegala@mzdim.bytom.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni asfaltem lanym na drogach Gminy Bytom w miejscach wskazanych przez Zamawiającego-IIOsoba kontaktowa:
Stanisława Biegała
tel:
e-mail: sbiegala@mzdim.bytom.pl
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami
jest od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 15.00:

-
Stanisława Biegała -Dział Zamówień Publicznych w sprawach formalno-prawnych, e-mail:
zamowienia@mzdim.bytom.pl.
Kod CPV:45233220-7
Numer dokumentu:Z108/60081
Źródło: Internet i własne
Załączniki: