Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-31
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane
Organizator:Urząd Miejski w Gnieźnie
Adres: ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. gnieźnieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:630189018, 614260400, 614260500
E-mail:
Opis:Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki otworowej w lokalach wchodzących
w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna"
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisem "Zapytanie ofertowe nr WSS.M.271.16.2018 na Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki otworowej w lokalach wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna"
IX. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim, Biuro Obsługi Interesanta do dnia 13 września 2018 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert:X. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim, budynek oficyny w dniu 13 września 2018 r. o godz. 10.10
Termin składania:2018-09-13
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2018 r.
Wymagania:II. 1. Opis przedmiotu zamówienia: "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki otworowej w lokalach wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna" usytuowanych w następujących punktach adresowych:

Lp
punkt adresowy rodzaj stolarki liczba
1. ul. Sobieskiego 13 - 13a/5 okna PCV 1 sztuka
2 ul. Cierpięgi 7/18 drzwi wejściowe do lokalu 1 sztuki,
3. ul. Wesoła 5 drzwi wejściowe do korytarza wspólnego 1 sztuka
4. ul. Cierpięgi 1/6 okno PCV 1 sztuka
5. ul. Libelta 56/6 okno drewniane 1 sztuka
6. ul. Libelta 56/3 okna PCV 2 sztuki

2. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i dostarczony materiał licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Ponadto Wykonawca udziela gwarancji na wmontowane urządzenia, przy czym okres trwania tej gwarancji równy jest okresowi trwania gwarancji udzielonej przez producenta tego urządzenia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejszy kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR).
IV. Kryteria oceny ofert: cena 100 %
V. Warunki udziału w postepowaniu (jeżeli są wymagane):
Wykonawca posiada aktualną na dzień otwarcia ofert i opłaconą polisę Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.
Z oferty winien wynikać fakt opłacenia polisy, aktualny na dzień otwarcia ofert;
VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1). Adres podany w formularzu ofertowym będzie obowiązującym do prowadzenia korespondencji;
2) Kosztorys ofertowy, jako wycenę zadania, sporządzony na własny koszt w oparciu
o przekazane przez Zamawiającego: kosztorys ofertowy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
3) Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4) Kopia Polisy od Odpowiedzialności Cywilnej.
VII. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty
Uwagi:XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, e-mai: urzad@gniezno.eu <mailto:urzad@gniezno.eu> , tel. 614260400;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Gniezno jest Pani Kinga Zduńska, e-mail: inspektor@cbi24.pl <mailto:inspektor@cbi24.pl> , tel. 575001161;
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp";
. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
. nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:XII. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest p. Dagmara Danelska,
tel. 61 424 04 80
Numer dokumentu:WSS.M.271.16.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: