Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-28
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane
Organizator:Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tomaszowie Mazowieckim
Adres: ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Województwo / powiat: łódzkie, pow. tomaszowski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 44 724-64-20, Fax: +48 44 724-40-97
E-mail:
Opis:Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na ,,Rozbiórkę części komórek lokatorskich oraz remont pozostałych komórek na posesji przy Ul. Konstytucji 3-go Maja 53 w Tomaszowie Maz.
Zakres prac:

1) zabezpieczenie terenu prac, odpowiednie wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie terenu,
2) remont komórek lokatorskich, zlokalizowanych po północno-wschodniej stronie działki, o powierzchni ok. 84,7 m2,
3) rozbiórka kominów,
4) rozbiórka pokrycia z papy,
5) rozbiórka więźby dachowej,
6) wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z dwuwarstwowym pokryciem z papy termozgrzewalnej na deskowaniu pełnym,
7) wymiana lub montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej - okap, pas przymurowy, ogniomur,
8) naprawa ubytków w przegrodach budowlanych,
9) uzupełnienie lub wykonanie tynków i gładzi cementowych,
10) wymiana drzwi do komórek z wyrwaniem starych ościeżnic,
11) wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm, gr. 15 cm,
12) rozbiórka ciągu komórek lokatorskich o powierzchni ok. 77,7 m2, po północno-zachodniej stronie działki prowadzenie prac bez uciążliwości dla otoczenia, zabezpieczenie przed nadmiernym zakurzeniem, hałasem, odpryskami itp., po przeniesieniu rzeczy przez lokatorów do wyremontowanych komórek,
13) rozbiórka fundamentów poniżej poziomu gruntu,
14) wywóz i utylizacja gruzu, papy i innych materiałów z rozbiórki,
15) uporządkowanie terenu po rozbiórce.

Przed złożeniem oferty wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze stanem faktycznym i dokonać indywidualnie pomiarów potrzebnych do złożenia rzetelnej oferty. Prace należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób: ,,Rozbiórka części komórek lokatorskich oraz remont pozostałych komórek na posesji przy Ul. Konstytucji 3-go Maja 53 w Tomaszowie Maz. - nie otwierać przed 06.10.2020r. godz. 10,00"
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Ul. Majowa 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2020 do godz. 9,30.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Majowej 15 w dniu 06.10.2020r. o godz. 10,00.
Termin składania:2020-10-06
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - 60 dni od daty zawarcia umowy.
Wymagania:Kryteria oceny ofert - cena 100%.
Kontakt:Wszelkie pytania należy kierować na maila - ttbs@ttbs.com.pl z dopiskiem - Rozbiórka części komórek lokatorskich oraz remont pozostałych komórek na posesji przy ul. Konstytucji 3-go Maja 53 w Tomaszowie Maz
Osoba do kontaktów - Tomasz Czarnecki.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: