Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-07-08
Przedmiot ogłoszenia:ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Organizator:Katowickie Wodociągi S.A
Adres: ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 78-82-418, fax. 32 78-82-420, tel.: (32)78-82-418
Strona www:https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl
Opis:Katowickie Wodociągi S.A.
ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
,,ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W UL. ŻWIRKI I WIGURY W KATOWICACH"
Opis przedmiotu zamówienia:
zgodnie z zapisami zawartymi w: Opisie przedmiotu zamówienia, Pozwoleniu nr K/412/2020 Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Ogólnych warunkach technicznych
budowy/wymiany sieci wodociągowej metodą wykopową oraz metodą przewiertu sterowanego,
Ogólnych warunkach technicznych na studnie wodomierzowe, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych, Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego,
Przedmiarach Robót, Projekcie umowy, Projekcie wykonawczym oraz Projekcie budowlanym dla
przyłączy wody do budynku nr 28 opublikowanymi na w/w Platformie.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: oferty elektroniczne tj. dokumenty podpisane i zeskanowane lub
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (opcjonalnie), należy złożyć na Platformie pod
ackesem: http://wodociaoirkatowice.ezamawiaiacv.pl w zakładce ,,OFERTY" nie później niż do dnia
24.07.2020r. godz. 8;30 zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdz. V ust. 7 SIWZ
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej 09 (l-piętro, głównym bydynek) poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert, w dniu 24.07.2020r. godz. 8;45
Termin składania:2020-07-24
Wadium:15 500,00 zł
Wymagania:1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie
przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych -
w Katowickich Wodociągach S.A.- z dnia 08.12.2016r.- tekst jednolity z dnia 17.01.2019.
Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, na
podstawie wyłączenia określonego w art. 132 i 133 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29
stycznia 2004 (Dz.U. z 2019 póz. 1843) zwanej dalej ustawą, z zachowaniem zasad w niej określonych
z zastosowaniem Platformy.
2. Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzone jest przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę
zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia
Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: http://wodociagi-katowice.ezamawiaiacv.pl
(przekierowanie na Platformę poprzez link http://wodociaai-katowice.ezamawiaiacy.pl).
3. Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z Instrukcją dla Wykonawcy - dostępną pod linkiem
http://wodociaqi-katowice.ezamawiaiacv.pl
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Jest zamieszczona na w/w Platformie.
Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty są proszeni o zarejestrowanie się na Platformie pod
adresem: https://oneplace.marketlanet.pl. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają i akceptują warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Wadium: 15 500,00 zł ( piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)
Termin związania oferta wynosi: 60 dni licząc od terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena -100%
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Labryga, Dział Zamówień Publicznych, tel.: (32)78-82-418
Numer dokumentu:ZDP/PN/R/29/20/E
Źródło: Internet i własne
Załączniki: