Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-09
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane obejmujące budowę drogi pożarowej
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Cieszynianka" w Cieszynie
Adres: Hajduka 17, 43-400 CIESZYN
Województwo / powiat: śląskie, pow. cieszyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:33 8520-218
Opis:III. Opis przedmiotu zamówienia.
1.Przedmiot i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę drogi pożarowej przy ul Barteczka 23 w Cieszynie z miejscem do zawracania, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz usunięciem kolizji z siecią energetyczną, dz. nr 9/6 i 9/12, obr. 17
Miejsce i termin składania ofert: XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cieszynianka" w Cieszynie, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, I piętro, pokój 205 lub wysłać pocztą na w/w adres. Termin wpływu ofert na dziennik podawczy Spółdzielni upływa w dniu 3.08.2020 r. o godz.1000.
Otwarcie ofert:3. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 103, dnia 3.08.2020 r. o godz. 1100. 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.
Termin składania:2020-08-03
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:VIII. Wadium.
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) na całość zamówienia. W przypadku zamiaru złożenia oferty tylko na roboty elektryczne wadium wynosi 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
Numer dokumentu:TPU-5/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: