Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-10-22
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne
Organizator:Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie
Adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 91 450 99 99, 91 45 09 932;, . 91 45 09 854.
Opis:Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1.1 przyłącza ciepłowniczego:
- od punktu C13 do C13.2 o średnicy Dn 65 i długości około 15 m;
- od C13 do C15 o średnicy Dn 65 o długości około 37 m, 1.2. przyłącza kanalizacji teletechnicznej:
- od punktu t28 do t29.2 długości około 15 m
- od t28 do t36 o średnicy długości około 37 m,
1.3 węzła cieplnego w budynku A3 o zapotrzebowaniu mocy cieplnej:
- Qśr= 192 kW;
- Qmax = 528kW;
- Zasilanie elektryczne: jednofazowe.
Specyfikacja:7. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, w tym SIWZ, można otrzymać w wersji:
- papierowej, w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia, elektronicznej, na wniosek Wykonawcy na wskazany adres e-mail: grazyna.krasowska@sec.com.pl.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Pisemne oferty cenowe należy złożyć w terminie do dnia 30.10.2019 r. do godz. 10.45 w siedzibie SEC Sp. z o.o. przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin (Parter, Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30).
Otwarcie ofert:6. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11.00 w siedzibie SEC Sp. z o.o. przy ul. Zbożowej 4, 70-653 w Szczecinie (V piętro - sala konferencyjna).
Termin składania:2019-10-30
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.12.2019 r.
Wymagania:2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi dla przyłącza ciepłowniczego i węzła
cieplnego, zawartymi w nich rozwiązaniami, oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Materiały preizolowane, oraz urządzenia na węzeł zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały Wykonawca.
Uwaga: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: P.B oraz SIWZ.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ.
10. SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargtfoez podania przyczyny.
Uwagi:ZAPROSZENIE DO PRZETARGU
Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: ,,Budowa przyłącza i węzła w budynku przy ul. Tenisowej bud.4 w Szczecinie".
Kontakt:8. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
- informacje techniczne: Usieiski Adam tel. 91 45 09 932;
- informacje merytoryczne: Grażyna Krasowska tel. 91 45 09 854.
Numer dokumentu:FG/GK/789/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: