Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-23
Przedmiot ogłoszenia:Rozbiórka budynków i obiektów budowlanych
Organizator:Nadleśnictwo Potrzebowice
Adres: Potrzebowice 1, 64-730 Wieleń
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 67 256 10 38, fax: +48 67 256 24 92,
E-mail:
Opis:Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Potrzebowice
zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie roboty budowlanej pn:
Rozbiórka budynków i obiektów budowlanych na terenie Nadleśnictwa
Potrzebowice w 2019 r.
Zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.) ustawy nie stosuje się. W oparciu o Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa
Potrzebowice nr 26/19 z dnia 31.07.2019 r. postępowanie prowadzone w trybie
pisemnego zapytania ofertowego wraz z publikacją zapytania na stronie BIP
Nadleśnictwa Potrzebowice.
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków
i obiektów budowlanych na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice w 2019 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace:
- rozbiórkę magazynu paliw w leśnictwie Rosko o nr inw. 841/135
- rozbiórkę garażu w leśnictwie Rosko o nr inw. 840/115,
- rozbiórkę wiaty magazynowej w Potrzebowicach o nr inw. 970/180
- rozbiórkę linii niskiego napięcia w l. Zawada o nr inw. 372/260
- rozbiórkę budynku murowanego w Potrzebowicach o nr inw. 970/169
Wśród obiektów do rozbiórki nie stwierdzono elementów z azbestu. Prace obejmują
zarówno roboty budowlane - rozbiórkowe, jak również uporządkowanie terenu z
wywiezieniem i utylizacją odpadów porozbiórkowych (za wyjątkiem gruzu
budowlanego i elementów stalowych z wiaty) na legalne składowiska odpadów. Gruz
2
budowlany oraz elementy stalowe z wiaty magazynowej w Potrzebowicach należy uporządkować i pozostawić na gruncie.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę stanowi Formularz ofertowy (zał. nr 2), kosztorysy ofertowe, sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie załączonych przedmiarów robót (zał. nr 1.1-1.5), wykaz robót (zał. nr 2.2), wykaz osób (zał. 2.1), które należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: Potrzebowice 1, 64 - 730 Wieleń do dnia 06.09.2019 r. do godz. 10:00. Na kopercie należy zamieścić opis: ,,Rozbiórki oferta - nie otwierać przed 06.09.2019 r. godz. 10:00". Na kopercie należy zamieścić dane wykonawcy. Ofertę należy wypełnić w języku polskim oraz podpisać pod rygorem nieważności. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniej otwarte oferty, na skutek nieprawidłowego przygotowania oferty przez wykonawcę. Takie oferty nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wykonawcy.
Termin składania:2019-09-06
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 18.10.2019 r. z zastrzeżeniem, że jako pierwszą należy rozebrać linię niskiego napięcia w osadzie Łaski.
Wymagania:Szczegółowy zakres i rozmiar prac zawierają przedmiary robót stanowiące załączniki nr 1.1 - 1.5, opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1. Szczegółowe warunki zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.
- wykonawca musi posiadać aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem odpadów działającym zgodnie z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa gotowość składowiska do przyjęcia odpadów od wykonawcy w okresie wykonywania zamówienia.
- Wykonawca musi posiadać aktualną decyzję zatwierdzającą Program Gospodarki Odpadami oraz decyzję zezwalająca na transport odpadów.
4.Wymagania kwalifikacyjne:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: rozbiórką/ burzeniem budynków, budowli lub obiektów budowlanych o wartości zadania min. 65 000,00 zł brutto. Wykonawca nie może sumować robót budowlanych o mniejszej wartości celem uzyskania wymaganego warunku przez Zamawiającego; wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu podając informację w wykazie robót (zał. 2.2). Na wezwanie zamawiającego, wykonawca dostarczy dokumenty, potwierdzające, że wykazane, celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu roboty zostały wykonane należycie,
3
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia:
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: jedną osobą - posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie pełnym tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, z aktualnymi uprawnieniami zawodowymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 66). Wykonawca załączy do oferty wykaz osób (zał. 2.1) wraz z podaniem informacji o posiadanych kwalifikacjach.
Wykonawca potwierdza spełnianie powyższych warunków przez złożenie oświadczenia na Formularzu ofertowym - załącznik nr 2.
4.Warunki wynagrodzenia:
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o wynagrodzenie kosztorysowe, obejmująca roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze robót.
Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi wg stawek jednostkowych, zawartych w kosztorysach ofertowych, sporządzonych przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów robót. Należności za wykonane roboty będą regulowane na podstawie obmiaru robót i kosztorysów powykonawczych po bezusterkowym odbiorze robót. Szczegółowe warunki płatności zawiera wzór umowy.
4
Zamawiający zastrzega, że ceny podane w kosztorysie ofertowym i zestawieniu kosztów są niezmienne przez cały okres umowy. Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za pozycje nie ujęte w przedmiarze, wszelkie koszty, które według wykonawcy nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, należy zawrzeć w kosztorysie ofertowym, w pozycjach wyszczególnionych przez zamawiającego.
5. Zgłaszanie zastrzeżeń:
Obowiązkiem Wykonawcy jest zdobycie koniecznych informacji dotyczących przedmiotu i realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty - wykonawca ma prawo do pisemnego składania pytań i zastrzeżeń dotyczących niniejszego zapytania ofertowego,
- pytania, zastrzeżenia należy składać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed ostateczną datą składania ofert. Zamawiający ma prawo nie odpowiedzieć na wnioski i pytania, które wpłynęły po upływie w/wym. terminu.
Pytania należy składać w jednej z form:
- elektronicznie na adres potrzebowice@pila.lasy.gov.pl
- pisemnie pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie nadleśnictwa: Potrzebowice 1, 64 - 730 Wieleń.
Zamawiający będzie prowadzić korespondencję z wykonawcą w formie elektronicznej.
6. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Organizacja:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy przedłoży zamawiającemu następujące dokumenty:
- kopię polisy odpowiedzialności cywilnej, ważnej co najmniej na okres realizacji zamówienia, a w przypadku krótszego terminu polisy, zobowiązanie do jej przedłużenia, na czas trwania umowy na wartość min. 50 000 zł,
5
- dokumenty potwierdzające uprawnienia kierownika budowy,
- umowę podwykonawstwa, jeżeli wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców,
- dokumenty, o których mowa w ust. 1 dotyczące gospodarki odpadami
- umowę podpisaną ze składowiskiem odpadów działającym zgodnie z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa gotowość składowiska do przyjęcia odpadów od wykonawcy w okresie wykonywania zamówienia.
- aktualną decyzję zatwierdzającą Program Gospodarki Odpadami oraz decyzję zezwalająca na transport odpadów.
Wykonawca rozpocznie roboty w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty przekazania placu budowy.
8. Odbiory robót: Wykonawca po zakończeniu wszystkich robót zobowiązany będzie do zgłoszenia zakończenia prac oraz przedstawi zamawiającemu nw. Dokumenty:
a) wyceny robót - kosztorysy powykonawcze obejmujące obmiary robót,
b) dokumenty potwierdzające odbiór odpadów oraz odbiór odpadów właściwe składowiska.
9. Termin związania ofertą: 14 dni, licząc od daty składania ofert.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odrzuci oferty, które wpłyną po terminie, będą niekompletne, obarczone błędem lub złożone przez wykonawcę, który nie spełni
6
warunków udziału w postępowaniu. W przypadku stwierdzonych braków zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty. Jeżeli w ofercie stwierdzi się oczywiste omyłki, zamawiający dokona ich poprawienia z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, informując o tym wykonawcę.
Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie na każdym etapie postępowania, informując o tym wszystkich zaproszonych lub składających ofertę wykonawców.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych, zamawiający w załączniku nr 4 przedstawia klauzulę informacyjną, stanowiącą integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
12. Przesłanki unieważnienia postępowania:
Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie w następujących przypadkach:
- gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
- gdy wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- gdy nie złożono żadnej oferty lub żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
13. Kryterium oceny ofert:
- cena 100 %,
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:
4)cena brutto za wykonanie zamówienia (C) - z wagą 100%
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
C = ------------ x 100 % 1 % - 1 punkt
C bad.
Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
C min. - cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
7
C bad. - cena oferty badanej
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100 punktów.
Oferty zostaną zbadane przez komisję przetargową.
Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Potrzebowice
Kontakt:14. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
p. Elwira Wolniewicz - Kulka
Kod CPV:45110000-1
Numer dokumentu:S.270.13.2019.EWK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: