Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-09-02
Przedmiot ogłoszenia:Rozbiórka magazynu soli
Organizator:Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A
Adres: ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (0-32) 476-30-73 do 79., tel. 605 485 810, 504 408 394
E-mail:
Opis:,Modernizacja magazynu soli luzem/budowa nowego magazynu wyrobu gotowego
- Etap 1 - Rozbiórka magazynu soli"
Przedmiotem zamówienia jest: Rozbiórka magazynu soli, zgodnie ze specyfikacją techniczną i uwagami w niej zawartymi (załącznik).
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert
1) Oferty należy składać do dnia 23.09.2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Ul. Chlebowa 22, 44 - 335, Jastrzębie-Zdrój.
Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
3) Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.
Otwarcie ofert:12. Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.09.2020 r. do godz. 905 w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., Ul. Chlebowa 22, (44 - 335) Jastrzębie-Zdrój.
Termin składania:2020-09-23
Miejsce i termin realizacji:6. Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od protokolarnego przekazania terenu do realizacji przedmiotu umowy.
Wadium:5.000,00 zł
Wymagania:3. Opis przygotowania oferty
1) Oferta składa się z części technicznej i handlowej.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
3) Oferta (każda strona) oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5) Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
6) Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
7) Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
8) Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych i zaklejonych kopertach - zewnętrznej i wewnętrznej w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, 44 - 335 Jastrzębie Zdrój oraz oznakowana następująco:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A, ,,Modernizacja magazynu soli luzem/budowa nowego magazynu wyrobu gotowego - Etap 1 - Rozbiórka magazynu soli".
9) W kopercie zewnętrznej powinny się znajdować w oddzielnych nieprzezroczystych kopertach oferta techniczna i handlowa.
10) Koperty wewnętrzne powinny być zaadresowane i oznaczone jak wyżej, a ponadto opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
4. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów upoważnia PGWiR S.A. do odrzucenia oferty):
1) Część techniczna oferty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy:
? dane Oferenta - zał. nr 1,
? oświadczenia Oferenta - zał. nr 2,
? udokumentowanie wykonania co najmniej dwóch podobnych prac przed datą przetargu wraz z referencjami do tych prac - doświadczenie zawodowe - zał. nr 3.
? informacje na temat potencjału kadrowego (wykształcenie, praktyka zawodowa, uprawnienia - dołączyć kserokopie uprawnień) - zał. nr 4,
? oświadczenie oferenta przyjęcia warunków finansowych i gwarancji - zał. nr 5,
b) pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Oferenta, o ile reprezentacja nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
c) dowód wniesienia wadium,
d) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - okres ważności zaświadczenia 6 miesięcy,
e) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - okres ważności zaświadczenia 3 miesiące,
f) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ZUS - okres ważności zaświadczenia 3 miesiące,
g) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2019, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu - informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem,
h) w przypadku gdy Oferent ma status Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wartość jego oferty przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego zobowiązany jest przedstawić uchwałę wspólników zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030),
i) kwestionariusz dostawcy wg zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
j) klauzula informacyjna RODO,
k) zaakceptowany projekt umowy lub oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy bez zastrzeżeń.
2) Część handlowa oferty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy:
? dane Oferenta - zał. nr 1,
? ofertę ceny ryczałtowej ze wszystkimi jej składnikami wykonania przedmiotu przetargu (netto i brutto) - zał. nr 2,
b) w przypadku gdy Oferent ma status Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wartość jego oferty przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego zobowiązany jest przedstawić uchwałę wspólników zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030).
3) W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Oferenta, wpisuje on ,,nie dotyczy".
4) Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania koperty wewnętrznej. W przypadku nie przyjęcia oferty technicznej, oferta handlowa nie będzie otwierana i zostanie zwrócona na adres Oferenta.
5. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie.
1) O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę.
3) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
4) Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
5) Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami ofertowymi.
7. Warunki umowy
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Oferentem, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
9. Wadium
1) W przedmiotowym zadaniu ustala się wadium w wysokości 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy zł.
2) Oferent wnosi wadium w formie przelewu na konto:
PKO BP S.A. O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem: ,,Modernizacja magazynu soli luzem/budowa nowego magazynu wyrobu gotowego - Etap 1 - Rozbiórka magazynu soli".
3) Wadium powinno znajdować na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.
5) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty technicznej.
6) Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
7) Oferent, którego oferta została wybrana pozostawi kwotę wadium na rachunku bankowym Zamawiającego w wysokości 5.000,00 zł do dnia podpisania umowy przez obie strony.
8) Zabezpieczenie zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
10. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 23.11.2020 r. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu zakończenia realizacji umowy.
11. Tryb udzielania wyjaśnień
1) Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Pytania Oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, (44-335) Jastrzębie-Zdrój lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@pgwir.pl .
3) Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, która zostanie umieszczona na stronie internetowej firmy w dziale Ogłoszenia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
13. Informacje dodatkowe
1) Za opracowanie oferty nie przysługuje wynagrodzenie, oferta nie podlega zwrotowi.
2) Przetarg przeprowadza komisja przetargowa.
3) Postępowanie przetargowe jest poufne.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
5) Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
6) Wartość umowy nie będzie indeksowana w okresie trwania umowy.
7) Decyzję o wyborze oferty podejmuje Zarząd PGWiR S.A. po zapoznaniu się z wynikami postępowania przetargowego.
14. Tryb ogłoszenia wyników przetargu
1) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej PGWiR S.A. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Oferenci.
2) Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.
Kontakt:Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami jest:
- Damian Hensel - tel. 605 485 810 - sprawy dotyczące przedmiotu przetargu
- Iwona Bojdoł - tel. 504 408 394 - sprawy formalne
Źródło: Internet i własne
Załączniki: