Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2021-07-19
Przedmiot ogłoszenia:Rozbiórka nieużytkowanych zabudowań gospodarczych
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Adres: ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
Województwo / powiat: śląskie, pow. Piekary Śląskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 287 29 81, 32 287 19 67
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE O CENĘ
Działając w imieniu Gminy Piekary Śląskie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie przy Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 zwracam się z zapytaniem o cenę na: Rozbiórkę nieużytkowanych zabudowań gospodarczych na działce nr 1909/133 przy Ul. Makowskiego 12, 16 w Piekarach Śląskich.
Warunki realizacji zamówienia:
2. Zakres robót określają: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i przedmiar stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do zapytania.
3. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno -budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
5. Zaleca się, w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót, aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem wyceny ofertowej.
6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z zaproponowaną ceną w formularzu ofertowym oraz kosztorysie ofertowym.
7. Fakturę za wykonane roboty Wykonawca winien wystawić na: Nabywcę: Gmina Piekary Śląskie, Ul. Bytomska 84, NIP 498 026 22 99, ze wskazaniem Odbiorcy faktury: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie.
8. Faktura powinna być dostarczona na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
9. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać pocztą/ pocztą elektroniczną na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie / mail: przetargi@zgm.plekary.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2021 r. do godz. 10.00
Termin składania:2021-07-27
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 r.
Wymagania:4. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego: 36 m-cy.
10. Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę, spełniającą wymagania określone w zapytaniu.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich zastrzega sobie możliwość negocjowania
zaproponowanej ceny.
Oferta winna zawierać:
1. Wskazanie na kopercie lub w temacie maila OFERTA na: ,,Rozbiórkę nieużytkowanych zabudowań gospodarczych na działce nr 1909/133 przy ul. Makowskiego 12, 16 w Piekarach Śląskich".
2. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy.
3. Oświadczenie o dysponowaniu kierownikiem robót (zgodnie z załącznikiem nr 5).
4. Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3 do zapytania).
5. W kosztorysie ofertowym należy podać co najmniej:
a) stawkę roboczogodziny,
b) koszty pośrednie,
c) zysk,
d) cenę jednostkową dla poszczególnych pozycji kosztorysowych (stanowiącą sumę robocizny, materiałów i sprzętu łącznie z narzutami na jednostkę przedmiaru),
e) wartość poszczególnych pozycji kosztorysowych (cena jednostkowa pozycji jw. pomnożona przez obmiar),
f) wartość (netto) kosztorysu jako sumę wszystkich pozycji kosztorysowych.
g) wartość brutto wszystkich pozycj i kosztorysowych
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę co doprowadziło do rozwiązania umowy.
7. W przypadku gdy Wykonawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika nie będącego umocowanym do jego reprezentowania należy złożyć Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
Numer dokumentu:ZGM/NZ-343-97/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: