Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Rozbudowa parkingu w pasie drogowym
Organizator:Gmina Miejska Ciechanów
Adres: Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów,
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. ciechanowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax-em: 23 674 92 91
E-mail:
Opis:,,Rozbudowa parkingu w pasie drogowym ul. Parkowej".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.
Specyfikacja:3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji, Plac Jana Pawła II 6,
06-400 Ciechanów.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2018r. do godziny 15:00
(w jeden z niżej wymienionych sposobów):
? pisemnie na adres: Urząd Miasta Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6 lub
złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wodnej 1 - Biuro Obsługi
Interesanta,
Termin składania:2018-05-08
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 lipca 2018 r.
Wymagania:4. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów):
100 % cena
5. Oferta powinna zawierać (określić wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie
uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty i oświadczenia jakie
powinni złożyć wykonawcy):
a) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,
b) zaakceptowany wzór umowy,
c) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do
występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę) wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) upoważnienie do podpisania oferty (reprezentowania Wykonawcy) jeżeli nie wynika ono
z wpisu do właściwego rejestru,
6. W załączeniu wzór umowy (jeżeli wymagana jest umowa na podstawie odrębnych przepisów
załączyć wzór umowy; jeżeli nie - punkt wykreślić):
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku
polskim, w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy,
z adnotacją:
,,Zapytanie ofertowe nr sprawy WZPI-ZP.271.2.20.2018 do zamówienia na rozbudowę
parkingu w pasie drogowym ul. Parkowej".
Numer dokumentu:WZPI-ZP.271.2.20.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: