Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-18
Przedmiot ogłoszenia:Sporządzenia kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
Organizator:Gmina Gruta
Adres: Gruta 244, 86-330 Mełno
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 602 182 421, faks. 564683188
E-mail:
Opis:Usługa:
,,Sporządzenia kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.:
Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka w m. Nicwald 60, gmina Gruta
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Sporządzenia kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie
pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka w m. Nicwałd 60, gmina Gruta
Nazwa i Adres :
Żłobek ,,Bąbelek" w m. Nicwałd 60 działka nr 63/16, obręb Nicwałd 0009, gmina Gruta,
powiat grudziądzki
Stan istniejący:
Całość zabudowań stanowią dwa budynki. Pierwszy budynek piętrowy z poddaszem jest
tylko częściowo przeznaczony na potrzeby żłobka, natomiast drugi budynek parterowy,
którego dotyczy rozbudowa, jest całkowicie przeznaczony na potrzeby żłobka. Budynek
parterowy, podpiwniczony, murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, w którym strop oparty jest na ścianach konstrukcyjnych
zewnętrznych. Grubość ścian zewnętrznych: 45cm docieplonych styropianem gr. ok, 10
cm, a ścian wewnętrznych nośnych: 30cm pozostałe to ściany działowe. Stropodach
kryty papą. Budynek wyposażony w sieci: wodociągową, elektryczną, teletechniczną,
w instalację odgromową, ścieki odprowadzane są do zbiornika wybieralnego, instalacja
grzewcza - piec c.o. na węgiel, miał.
Projektowane zmiany: kompleksowa rozbudowa budynku o salę dla dzieci, łącznie
z termomodernizacją
Krótki opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotowe zamówienie obejmuje opracowanie, wykonanie i przekazanie kompletnej
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej wg wymagań w zapisach SIWZ
wykonanej zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, obowiązującymi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w terminie zgodnym z deklaracją
wykonawcy. Dokumentacja projektowa obejmować będzie zadania: -rozbudowę
budynku o salę dla dzieci ok. 40 m2, łącznie z termomodernizacją. Zamawiający wystąpi
o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wybrany w postępowaniu
wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej w oparciu
0 wydaną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
a) zakup map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,
b) opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy budynku podlegającej
zatwierdzeniu przez Zamawiającego
d) przygotowanie wniosków celem uzyskania warunków technicznych wszystkich
przyłączy, sieci i instalacji dla zwiększonych potrzeb Zamawiającego wynikłych
z rozbudowy obiektu,
e) opracowanie inwentaryzacji istniejącego budynku łącznie z naniesieniem wymiarów
pomieszczeń
f) opracowanie projektu budowlanego wymaganego przepisami Prawa Budowlanego
1 przepisami szczególnymi wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót,
w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie
zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań - w liczbie 4 egzemplarzy,
g) opracowanie projektów wykonawczych - 4 egz,
h) opracowanie ekspertyzy technicznej opinii technicznej w sprawie możliwości
przebudowy istniejącego budynku,
i) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do otrzymania
pozwolenia na budowę,
j) przygotowanie dokumentów oraz wniosku o wydanie decyzji - pozwolenia na
budowę,
k) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez
którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac- w liczbie 2 egzemplarzy
1) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w liczbie
2 egz.
m) opracowanie przedmiarów robót, - w liczbie 2 egzemplarzy
n) opracowanie kosztorysu inwestorskiego - - w 2 egzemplarzach, UWAGA: w zakres
zamówienia wchodzi również aktualizacja kosztorysu inwestorskiego przeprowadzona
przez Wykonawcę w przypadku nie zrealizowania inwestycji w przeciągu 6 miesięcy od
uzyskania pozwolenia na budowę.
o) Wykonawca zobowiążę się prowadzić bezpłatny nadzór autorski w okresie uzyskania
kompleksowego pozwolenia na budowę, prowadzenia budowy oraz oddania budynku
zgodnego z projektem do użytkowania, o Wraz z podpisaniem protokołu odbioru
dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa
autorskie do przekazywanego projektu, w szczególności na następujących polach
eksploatacji: o utrwalanie, o zwielokrotnienie, o wprowadzenie do pamięci komputera, o
przetwarzanie na potrzeby realizacji i promocji tego zadania, o a także prawo do
udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do
udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań Projektu oraz
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.
Zdolność techniczna lub zawodowa -
Dokumenty te Wykonawca, okaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy i na
każde wezwanie zamawiającego w trakcie realizacji zadania.
Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że dysponuje osobą
lub osobami posiadającymi:
a. uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b. uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,
c. uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d. uprawnienia do projektowania w specjalności teletechnicznej,
e. uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają
uprawnienia więcej niż jednej specjalności. Zamawiający wymaga od wykonawców
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion
i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Załącznik nr 2 - projekt umowy zawiera informacje o zasadach realizacji zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
1) Składanie ofert na adres Zamawiającego, Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno.
2) Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 26 lipca 2019 r. do godz. 11:00, w siedzibie
zamawiającego w opakowaniu (kopercie) zawierającym informację: ,,OFERTA
Postępowanie: RIŚP.271.23.2019.CC - nie otwierać przed 26. lipca 2019 r. do godz.
13:00.";
Termin składania:2019-07-26
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia: składowa oceny złożonej oferty
Wymagania:5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest prawidłowe wypełnienie załączonych wzorów
dokumentów i dostarczenie ich wraz z prawidłowo wystawionymi wymaganymi
dokumentami przez osoby uprawnione w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu
i terminie składania ofert.
1) Wymagane dokumenty:
- formularz oferty,
2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły ,,spełnia / nie spełnia". Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego
z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
3) Kryterium oceny wyboru najkorzystniejszej oferty zapytania:
-cena-50%.
- termin wykonania zamówienia podany w liczbie dni kalendarzowych - 50%
Oferta najkorzystniejsza to ta, które uzyska łącznie najwyższą ilość punktów - 100%.
Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:
Kryterium cena:
(najniższa cena / cena oferowana) x50 = ilość punktów
Kryterium termin realizacji:
najkrótszy zaoferowany termin / termin badanej oferty) x50 = ilość punktów
4) Oferent, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza,
zobowiązany zostanie do podpisania umowy na realizację zadań/zadania.
4) Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana
telefonicznie i drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego, a także inne wnioski,
oświadczenia, zawiadomienia i informacje można kierować na adres Zamawiającego
podany w punkcie 1, faksem pod nr 564683188 lub email: gruta@gruta.pl
2) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. Termin związania z ofertą
14 dni
3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być
opakowane, tak jak oferta z dopiskiem ,,Zmiana oferty" lub ,,Wycofanie ofert".
9. Dodatkowe informacje:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia
od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
3) Wybrany Wykonawca obowiązany jest stawić się w terminie wskazanym
w zawiadomieniu w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy.
4) Zamawiający nie uzna faktury (płatnej w terminie 30 dni) do dnia bezusterkowego
potwierdzonego protokołem odbioru dostarczonego przedmiotu postępowania.
Uwagi:10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Gruta. Obsługę Gminy Gruta
prowadzi Urząd Gminy w Grucie, Gruta 244,86-330 Gruta;
2. na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (Wójt Gminy) powołał Inspektora
Ochrony Danych (IOD) Pana Pawła Tomaszewskiego. ZIOD można kontaktować się pod
adresem mail: informatyk@gruta.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Sporządzenia
kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: Rozbudowa
i przebudowa budynku Żłobka w m. Nicwald 60, gmina Gruta (znak sprawy:
RIŚP.271.23.2019.CC).
4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym
korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Kontakt:3) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- sprawy merytoryczne: Marian Reszke -- tel. 602 182 421, e-mail: gruta@gruta.pl
- sprawy procedury: Celestyna Cichocka, e-mail: przetargi@gruta.pl
Numer dokumentu:RIŚP.271.23.2019.CC
Źródło: Internet i własne
Załączniki: