Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14083669 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-09-11
Przedmiot ogłoszenia:Sporządzenie operatów szacunkowych
Organizator:Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Adres: Plac Gen. Józefa Bema 5, 07-410 Ostrołęka
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Ostrołęka
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 29 764 36 45 fax: 29 764 32 81
Opis:Powiat Ostrołęcki zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość poniesionych szkód w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka - Olsztyn oraz z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości spowodowanych tym ograniczeniem.
Przez nieruchomość rozumie się nieruchomość objętą jedna księgą wieczystą, bez względu na ilość działek.
Do operatu należy dołączyć kolorową dokumentację fotograficzną sporządzoną zgodnie ze stanem aktualnym na gruncie.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Ostrołęka Plac gen. J. Bema 5 pokój nr 2 (kancelaria) do dnia 14-09-2017 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2017-09-14
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30-11-2017r.
Wymagania:3. Kryteria wyboru ofert: najniższa oferowana cena sporządzenia 1 operatu szacunkowego.
4. Sposób przygotowania oferty: ofertę ( druk w załączeniu) należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatów szacunkowych".

5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o przynależności do stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych.
Numer dokumentu:ZPB.272.ZO. 16 .2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: