Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18950686 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-03-10
Przedmiot ogłoszenia:Sprzedaż, dostawa i montaż mebli szkolnych
Organizator:Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Adres: Strycharska 6, 25-659 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:41 3676 557
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Sprzedaż, dostawa i montaż mebli szkolnych dla 2 pracowni informatycznych zlokalizowanych w 2 szkołach ponadpodstawowych w Kielcach
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż, dostawa i montaż mebli:
Biurko uczniowskie: typ: uczniowski stolik komputerowy jednoosobowy - sztuk 38
Biurko: typ: stół nauczycielski; sztuk 2
Krzesło biurowe obrotowe - sztuk 40
Regał zamykany na dokumenty - sztuk 4
Regał zamykany czterodrzwiowy - sztuk 2
Regał zamykany z witryną - sztuk 2
Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana18 mm; drzwi zawieszane na zawiasach, zamykane na zamki z kluczykiem; 5 przestrzeni na dokumenty; górna część oszklona; wymiary głębokość 40-60 cm, szerokość 80 cm, wysokość min. 180 cm
Tolerancja wymiarów +/-5%
Biurka i regały w tym samym odcieniu drewna; odcień jasny (np. klon, dąb, buk, jesion)
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych do 2 pracowni informatycznych w następujących placówkach oświatowych:
- Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce
- Technikum nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach, ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce
Przedmiot zamówienia
Biurko uczniowskie: typ: uczniowski stolik komputerowy jednoosobowy - sztuk 38
Charakterystyka biurka - stelaż wykonany z rury stalowej, malowany farbą proszkową; elementy drewniane wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejone obrzeżem PCV 2 mm.; bez wysuwanej półki na klawiaturę, półka na monitor zamontowana na stałe; wymiary: głębokość 65 - 75 cm, szerokość 85 - 95 cm, wysokość stołu z półką min. 85cm; wysokość do blatu 75 cm
Biurko: typ: stół nauczycielski; sztuk 2
Charakterystyka biurka - stelaż wykonany z rury stalowej, malowany farbą proszkową; elementy drewniane wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejone obrzeżem PCV 2 mm.; szufladka lub szafka podwieszana pod blatem; wymiary: głębokość 65 - 75 cm, szerokość min. 130 cm, wysokość 75cm.
Krzesło biurowe obrotowe - sztuk 40
Charakterystyka krzesła obrotowego: podstawa pięciopodporowa metalowa; kółka przystosowane do jeżdżenia po powierzchniach twardych; wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów; oparcie z regulacją wysokości; regulacja wysokości siedziska; profilowane płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa; możliwość blokady oparcia w pionie lub odchyleniu; oparcie pokryte siatką; siedzisko pokryte tkaniną o odporności na ścieranie co najmniej 50 000 cykli Martindale'a; podłokietniki wykonane z tworzywa wysokiej jakości; krzesło spełniające normy w zakresie bezpieczeństwa, minimum 24 miesiące gwarancji; maksymalne obciążenie 130 kg; kolor czarny
Wymiary: Wysokość - min. 105 cm - min. 115 cm; Szerokość min. 55 cm
Szerokość siedziska - 48 cm Głębokość siedziska - min. 46 cm;
Podłokietniki na wysokości ok. 18 cm od siedziska
Regał zamykany na dokumenty - sztuk 4
Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana18 mm; we wnętrzu półki do przechowywania segregatorów na dokumenty; drzwi zawieszane na zawiasach, zamykane na zamki z kluczykiem; wymiary głębokość 40-60 cm, szerokość 80 cm, wysokość min. 180 cm
Regał zamykany czterodrzwiowy - sztuk 2
Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana18 mm; drzwi zawieszane na zawiasach, zamykane na zamki z kluczykiem; wymiary głębokość 40-60 cm, szerokość 80 cm, wysokość min. 180 cm
Regał zamykany z witryną - sztuk 2
Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana18 mm; drzwi zawieszane na zawiasach, zamykane na zamki z kluczykiem; 5 przestrzeni na dokumenty; górna część oszklona; wymiary głębokość 40-60 cm, szerokość 80 cm, wysokość min. 180 cm
Tolerancja wymiarów +/-5%
Biurka i regały w tym samym odcieniu drewna; odcień jasny (np. klon, dąb, buk, jesion)
Wykonawca dostarczy meble bezpośrednio do: Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce oraz Technikum nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach, ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce
Dostarczone meble oraz sprzęt zamontowany w meblach muszą być: fabrycznie nowe, kompletne, pozbawione wad konstrukcyjnych, wykonawczych czy wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. Meble muszą być wykonane z bezpiecznych materiałów dopuszczonych do użytkowania.
Na etapie realizacji dostawy i montażu należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli
i w przypadku stwierdzenia niezgodności z ofertą, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na meble zgodne z ofertą na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
Zaoferowany Przedmiot Zamówienia musi być "gotowy do pracy" bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 18-03-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 i złożona (wraz z Załącznikiem nr 2 oraz wizualizacją mebli) osobiście lub przesłana za pośrednictwem kuriera/poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce do dnia 18.03.2020 r. do godziny 15:30 (liczy się data wpływu) w odpowiednio zabezpieczonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem Oferenta, danymi kontaktowymi oraz dopiskiem ,,Oferta na sprzedaż, dostawę i montaż mebli szkolnych w ramach projektu Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT. Dopuszczalne jest również przesłanie oferty (w formie skanu wraz z wymaganymi podpisami) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: coi@um.kielce.pl. Oferty złożone w innej niż wskazanej powyżej formie i/lub złożone po wyżej wskazanym terminie zostaną odrzucone. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół. Do oferty należy dołączyć wizualizację (projekt, zdjęcie, katalog itp.) proponowanego wyposażenia.
Termin składania:2020-03-18
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 03.04.2020r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań
Wizualizacje proponowanego wyposażenia
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
80% cena
20% gwarancja
Kryterium Cena (Pbad.C):
Cmin.
Pbad. C = ------------ × Waga (80)
Cbad.
gdzie:
Pbad. C - punkty przyznane badanej ofercie za kryterium ,,Cena"
Cmin. - najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad. - cena oferty badanej
Waga (80) - maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium ,,Cena"
Kryterium Gwarancja (Pbad. G)
W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji:
gwarancja minimalna, tj. 24 miesiące - 0 pkt.
wydłużenie gwarancji o 6 miesięcy - 5 pkt.
wydłużenie gwarancji o 12 miesięcy - 10 pkt.
Wydłużenie gwarancji powyżej 36 miesięcy - 20 pkt.
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 20 punktów
Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. W sytuacji gdy, wykonawca nie wskaże
w ofercie terminu gwarancji, oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji wymaganym przez Zamawiającego. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana).
Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:
Pbad. = Pbad. C + Pbad. G
gdzie:
Pbad. - łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie
Pbad. C - punkty przyznane badanej ofercie za kryterium ,,Cena"
Pbad. G - punkty przyznane badanej ofercie za kryterium ,,Gwarancja"
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA KIELCE
Adres
pl. Rynek 1
25-303 Kielce
świętokrzyskie , Kielce
Numer telefonu
413676105
Fax
413442763
NIP
6572617325
Tytuł projektu
Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT
Numer projektu
RPSW.08.05.01-26-0018/19-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Głowienka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
41 3676 557
Kod CPV:39100000-3
Numer dokumentu:1237948
Źródło: Internet i własne
Załączniki: