Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20639138 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-29
Przedmiot ogłoszenia:Stawy kwasu mrówkowego 85%, kwasu solnego 32% oraz mocznika czystego
Organizator:TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp.k
Adres: Olsztynek 156, 34-650 Tymbark
Województwo / powiat: małopolskie, pow. limanowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:502 199 573
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29508
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie Wykonawcy zamówienia na dostawy kwasu mrówkowego 85%, kwasu solnego 32% oraz mocznika czystego

Część 1
Część I: ZAKUP KWASU SOLNEGO 32%

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO I ZAŁĄCZNIKÓW
Część I: ZAKUP KWASU SOLNEGO 32% w ilości 2 000 l o następujących parametrach:
- ciecz
- barwa: bezbarwny do żółtej
- zapach: ostry, drażniąc
- pH: < 1
- gęstość względna: 1,159 g/cm3
- opakowanie jednostkowe paletopojemnik 1000 l.
Produkty, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
Każda dostarczona partia dostarczanego produktu musi posiadać aktualną kartę charakterystyki dla powyższego środka chemicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości i jakości dostarczonego produktu.

Część 2
ZAKUP KWASU MRÓWKOWEGO 85%

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO I ZAŁĄCZNIKÓW
Część II: ZAKUP KWASU MRÓWKOWEGO 85% w ilości 1012 kg o następujących parametrach:
- ciecz
- bezbarwny do żółty
- zapach: ostry
-pH: ok. 2,2
- temperatura topnienia: - 130C
- temperatura wrzenia: 107,30C
- temperatura zapłonu: 650C
- górna granica palności: 47,6 % vol
- dolna granica palności: 14,9 % vol
- prężność par (200C): 24,2 hPa
- gęstość par: 1,59
- temperatura samozapłonu: ok. 4000C
- lepkość dynamiczna (200C): 1,70 mPa.s
- lepkość kinematyczna (200C): 1,42 mm2/s
- gęstość (200C): 1,195 g/cm3
- opakowanie jednostkowe: pojemniki o pojemności 23 kg
Produkty, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
Każda dostarczona partia dostarczanego produktu musi posiadać aktualną kartę charakterystyki dla powyższego środka chemicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości i jakości dostarczonego produktu.

Część 3
Część III: ZAKUP MOCZNIKA CZYSTEGO

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO I ZAŁĄCZNIKÓW
Część III: ZAKUP MOCZNIKA CZYSTEGO w ilości 20 000 kg o następujących parametrach:
- nazwa chemiczna - dwuamid kwasu węglowego
- wygląd: białe ciało stałe
- bez zapachu
- gęstość nasypowa: 720-760 g/l
- pH: <= 10 (r-r 10% w 200C)
- temperatura topnienia: 1340C
- wielkość ziaren <0,2 mm: <= 0,5%
- wielkość ziaren 1,0-3,0 mm: >= 92%
- zawartość azotu: >= 46,0 % (m/m)
- zawartość biuretu: <= 1 % (m/m)
- zawartość formaldehydu: <= 10 ppm
- zawartość mocznika >= 98,5 % (m/m)
- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie: <= 98,5 % (m/m)
- zawartość wody: <= 0,3 % (m/m)
- zawartość wolnego amoniaku <= 100 ppm
- produkt niepalny
- produkt niewybuchowy
- gęstość: 1330 kg/m3
- rozpuszczalność w wodzie: dobra
- masa cząsteczkowa: 60,06
- opakowanie jednostkowe: paleta 1000 kg w workach po 25 kg
Produkty, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
Każda dostarczona partia dostarczanego produktu musi posiadać aktualną kartę charakterystyki dla powyższego środka chemicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości i jakości dostarczonego produktu
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-03-03
Termin składania:2021-03-03
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Olsztynek
Miejscowość
Olsztynek

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Olsztynek
Miejscowość
Olsztynek

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Olsztynek
Miejscowość
Olsztynek
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.02.01-02-0038/19 - Efektywne zarządzanie gospodarką wodno - ściekową w firmie Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp.k. Oddział w Olsztynku
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w szczególności:
a) w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:
(I) zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
(II) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
(III) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
(IV) wszelkich innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mających wpływ na realizację umowy,
b) w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany umowy wprowadzone będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez obie strony.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
Zamawiający ma możliwość na każdym etapie postępowania do:
a) Zmiany lub odwołania postępowania,
b) Zmiany lub odwołania warunków postępowania,
c) Zmiany treści ogłoszenia,
d) Unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
A) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
B) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
C) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
D) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (albo informacja odpowiadającą aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną.
E) Karta charakterystyki z opisem zawierająca wszystkie parametry (minimum - zawarte w zapytaniu ofertowym; pkt 6)).
F) Pełnomocnictwo (jeśli wymagane).
G) Oświadczenie Wykonawcy, że dostawy roztworu wodorotlenku sodu będą realizowane przez uprawnionych pracowników oraz środkami transportowymi przeznaczonymi do przewozu niebezpiecznych środków chemicznych, spełniającymi przepisy ADR
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 D) powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożonym przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski.
3. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania.
4. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.
6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii należy dołączyć do oferty.
7. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki określone w zapytaniu ofertowym muszą zostać spełnione przez wszystkich wykonawców.
9. Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni w formularzu oferty wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców oraz ich Pełnomocnika.
10. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający przed podpisaniem umowy z Wykonawcą będzie żądał umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, która zawierała będzie zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-29
Data ostatniej zmiany
2021-01-29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Cena (100 pkt)
P_i=C_min/C_i oP, gdzie
Pi - liczba punktów dla badanej oferty nr ,,i" w kryterium cena
Cmin - najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców
Ci - cena całkowita badanej oferty nr ,,i"
P - maksymalna liczba punktów w kryterium cena (100 pkt)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena (100 pkt)
P_i=C_min/C_i oP, gdzie
Pi - liczba punktów dla badanej oferty nr ,,i" w kryterium cena
Cmin - najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców
Ci - cena całkowita badanej oferty nr ,,i"
P - maksymalna liczba punktów w kryterium cena (100 pkt)

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena (100 pkt)
P_i=C_min/C_i oP, gdzie
Pi - liczba punktów dla badanej oferty nr ,,i" w kryterium cena
Cmin - najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców
Ci - cena całkowita badanej oferty nr ,,i"
P - maksymalna liczba punktów w kryterium cena (100 pkt)
Kontakt:Osoby do kontaktu
Jolanta Majerska - Sawko
tel.: 502 199 573
e-mail: j.majerska@maspex.com
Kod CPV:24311470-2, 24323200-6, 24900000-3
Numer dokumentu:2021-173-29508
Źródło: Internet i własne
Załączniki: