Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-31
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż paliw oraz płynu redukującego tlenek azotu
Organizator:Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o
Adres: Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel : +48 91 32 67 345 Fax : +48 91 321 41 74, tel.:91 326-73-52
E-mail:
Opis:III.
Przedmiot zamówienia:
Nazwa zamówienia: Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż paliw oraz płynu redukującego
tlenek azotu w spalinach samochodów w silnikach diesla przy użyciu kart flotowych
przekazanych przez Wykonawcę.
Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż paliw: oleju
napędowego ON oraz płynu redukującego tlenek azotu
w spalinach samochodów
w silnikach diesla.
2) Sprzedawane paliwa muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1314) oraz muszą być zgodne z normami PN (PN-EN228
i PN-EN590).
3) Zakupy będą dokonywane przez Zamawiającego sukcesywnie przy pomocy kart
umożliwiających realizację tzw. bezgotówkowych zakupów w zorganizowanej sieci stacji
paliw na terenie całego kraju, zwanych dalej ,,kartami flotowymi".
4) Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego:
a) olej napędowy ON-ok. 21.000 litrów.
b) płyn redukujący - ok. 400 litrów
5) Wskazane w pkt 4 ilości paliw są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego
w okresie realizacji umowy. Realne zapotrzebowanie Zamawiającego może być niższe -w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały względem Zamawiającego
jakiekolwiek roszczenia.
6) Wykonawca w terminie 16 dni od dnia przekazania Wykonawcy niezbędnych danych przez
Zamawiającego (w formie wniosku, którego wzór określi Wykonawca) wyda
Zamawiającemu 5 szt.kart flotowych, zabezpieczonych utajnionym kodem, tj. kart
przypisanych do pojazdów Zamawiającego, o których mowa w pkt 13 (i w załączniku nr 3
do zapytania).
7) Wykonawca musi zapewnić możliwość dokonywania zakupów przez 7 dni w tygodniu
i przez 24 godz. na dobę, zaś w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (np. brak prądu),
modernizacji stacji, wyłączenia stacji, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi
Zamawiający zobowiązuje się tankować na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby
Zamawiającego niezależnie od zakresu km oraz godzin otwarcia. Wykonawca
z tego tytułu nie będzie ponosił kar finansowych".
8) Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania do 5 km od siedziby Zamawiającego,
bez konieczności przeprawiania się na wyspę Wolin.
9) Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupionych paliw, płynu redukującego
i pobranych opłat - w odniesieniu do każdego z pojazdów Zamawiającego z podaniem
numeru rejestracyjnego lub nazwy, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości
zakupionych paliw - w systemie elektronicznym za pomocą karty posiadającej kod
przypisany do każdego pojazdu. Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu wskazane
powyżej informacje poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Wykonawcy
i przekazanie Zamawiającemu hasła, za pomocą którego będzie możliwe odczytanie
przedmiotowych informacji lub w inny równoważny sposób.
10) Wykonawca zapewni kontrolę tankowania pojazdów polegającą na sprawdzeniu zgodności
pomiędzy numerem rejestracyjnym z karty flotowej a numerem rejestracyjnym w
tankowanym pojeździe. W przypadku niezgodności karta zostanie zablokowana
i zatrzymana.
11) Zamawiający nie dopuszcza wydania przez Wykonawcę kilku rodzajów kart flotowych do
używania w zależności od rodzaju stacji lub w zależności od sposobu naliczania opłat (jedna
karta=wszystkie stacje), możliwość regulowania opłat w zakresie wskazanym w pkt 3.
12) Koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji zamówienia ponosi
Wykonawca.
13) Zestawienie pojazdów Zamawiającego stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
UWAGA!
Wykonawca w ofercie musi podać cenę 1 litra ON, obowiązujące w dniu sporządzenia
oferty wraz ze wskazaniem adresu położenia stacji, na której ceny te obowiązywały
z tym zastrzeżeniem, że stacja ta znajdować się musi na Wyspie Uznam w promieniu
5 km od siedziby Zamawiającego, tj. Ul. Mieszka I 7 ,72 - 600 Świnoujście -
tak ustalone ceny są podstawą do określenia ceny łącznej oferty. Stacja, o której mowa
w zdaniu pierwszym, musi być jedną ze stacji, na których Zamawiający będzie mógł
dokonywać rozliczenia bezgotówkowego przy użyciu dostarczonych przez
Wykonawcę kart flotowych.
Miejsce i termin składania ofert: VII.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie) należy przesłać na adres
Zamawiającego lub złożyć osobiście do dnia 06.02.2024 r. do godz. 12:00.
Miejsce składania ofert: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7, 72 - 600 Świnoujście, sekretariat pok. nr 2.010.
Kopertę należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować i opisać
według poniższego wzoru:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7, 72 - 600 Świnoujście
PALIWO FLOTA 2024
Numer sprawy: ZO/09/DTG/DD/2024
1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej. W takim
przypadku wszystkie dokumenty składające się na ofertę, należy zeskanować i przesłać na
adres poczty elektronicznej: ddwornik@szpital-swinoujscie.pl w terminie, o którym mowaw ust. 1.
Otwarcie ofert:5. Termin i miejsce otwarcia ofert: 06.02.2024 r., godz. 13.00, gabinet 2.018 w siedzibie Zamawiającego (II piętro).
Termin składania:2024-02-06
Miejsce i termin realizacji:V.Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2025 r.
Wymagania:II. Postanowienia ogólne:
1. Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę, która nie
przekracza kwoty 130.000,00 zł, zamówienie będzie więc realizowane z wyłączeniem
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 ze zm.) (art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).
2. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty Wykonawcę, który wykona przedmiot
zamówienia zgodnie z zasadami i warunkami określonymi przez Zamawiającego.
IV.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Minimalny poziom zdolności:Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże on, iż posiada aktualną koncesję na obrót
paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2022 r., poz. 1385 ze zm.).
Warunek zostanie przez Zamawiającego oceniony zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia na
podstawie przedłożonego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w poz. VI ust. 2 pkt
2 zapytania.
VI.Sposób przygotowania i sporządzenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego wraz z ,,Wykazem stacji paliw na terenie województwa
zachodniopomorskiego"*.
2. Do oferty należy załączyć:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed składaniem ofert;
2) koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (obrót
paliwami ciekłymi) dla wykazania spełniania warunku określonego w poz. IV zapytania.
3. Do oferty należy ponadto załączyć odpowiednie pełnomocnictwa, np. w przypadku składnia
oferty wspólnej lub w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z dokumentu o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
* ,,Wykaz stacji paliw na terenie województwa zachodniopomorskiego" musi obejmować stacje,
na których Zamawiający będzie mógł dokonywać rozliczenia bezgotówkowego przy użyciu
dostarczonych przez Wykonawcę kart flotowych. Zamawiający nie dopuszcza wydania przez
Wykonawcę kilku rodzajów kart flotowych do używania w zależności od rodzaju stacji (jedna
karta = wszystkie stacje).
4. Wszystkie ceny powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena musi być wyrażona w walucie polskiej, niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
2. UWAGA - W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za ofertę
najkorzystniejszą, złoży ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej, to przed
podpisaniem umowy będzie zobowiązany przedłożyć złożoną ofertę w oryginale (forma
pisemna), a w przypadku dokumentu, o którym mowa w poz. VI ust. 2 pkt 2 - dokument
poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
VIII. Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o poniższe kryteria:
1) Cena - 60 % (waga kryterium)
Sposób przyznania punktów w kryterium ,,Cena":
najniższa cena łączna oferty brutto*
C = --------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
x 60 %
cena łączna oferty brutto w ofercie ocenianej
* spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
UWAGA:
- Wykonawca w ofercie musi podać cenę brutto 1 litra ON oraz płynu redukującego,
obowiązujące w dniu składania oferty wraz ze wskazaniem adresu położenia stacji, na której
ceny te obowiązywały, z tym zastrzeżeniem, że stacja ta znajdować się musi na Wyspie
Uznam w promieniu 5 km od siedziby Zamawiającego, tj. od siedziby Zamawiającego, tj.
ul. Mieszka I 7 ,72 - 600 Świnoujście - tak ustalone ceny są podstawą do określenia ceny
łącznej oferty brutto.
- Podstawę do porównania ofert stanowi cena łączna oferty brutto.
- W kryterium ,,Cena" Wykonawca może maksymalnie uzyskać 60 pkt.
2) Liczba stacji w województwie zachodniopomorskim - 30 % (waga kryterium)
Sposób przyznania punktów
zachodniopomorskim":
w
kryterium
,,Liczba
stacji
w
województwie
liczba stacji w ofercie ocenianej
L = --------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
x 30 %
największa liczba stacji spośród wszystkich ofert *
* spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
UWAGA:
- Wykonawca w ofercie podaje liczbę stacji paliw na terenie województwazachodniopomorskiego, na których Zamawiający będzie mógł dokonywać rozliczenia
bezgotówkowego przy użyciu dostarczonych przez Wykonawcę kart flotowych. Zamawiający
nie dopuszcza wydania przez Wykonawcę kilku rodzajów kart flotowych do używania
w zależności od rodzaju stacji (jedna karta = wszystkie stacje).
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty ,,Wykazu stacji paliw na terenie
województwa zachodniopomorskiego". Liczba stacji wskazana w ofercie Wykonawcy i liczba
stacji wskazany w ww. wykazie musi być tożsama (w przypadku rozbieżności decyduje
liczba stacji wskazana w wykazie).
- W kryterium ,,Liczba stacji w województwie zachodniopomorskim" Wykonawca może
maksymalnie uzyskać 30 pkt.
3) Stały upust na 1 litrze oleju napędowego ON - 10 % (waga kryterium) /zwiększyć...
Sposób przyznania punktów w kryterium ,,Stały upust na 1 litrze oleju napędowego ON":
Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za zaoferowanie stałego upustu na 1 litrze oleju
napędowego ON:
brak upustu - 0 pkt;
0,01 zł upustu - 2 pkt;
0,02 zł upustu - 4 pkt;
0,03 zł upustu - 6 pkt;
0,04 zł upustu - 8 pkt;
0,05 zł upustu - 10 pkt.
1 pkt = 1 %
UWAGA:
- Wartość zaoferowanych upustów będzie każdorazowo uwzględniania w fakturach VAT
wystawianych przez Wykonawcę za zakupiony olej napędowy - cena za 1 litr oleju
obowiązująca na stacji paliw w momencie bezgotówkowego zakupu przy użyciu karty
flotowej zostanie automatycznie pomniejszona o stały upust i taka cena zostanie
uwzględniona na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.
- Wartość zaoferowanego upustu ma charakter stały i obowiązuje przez cały okres
obowiązywania umowy.
- W kryterium ,,Stały upust na 1 litrze oleju napędowego ON" Wykonawca może
maksymalnie uzyskać 10 pkt.
- Brak określenia lub określenie więcej niż jednej wysokości upustu spowoduje przyjęcie
przez Zamawiającego, że Wykonawca nie zaoferował żadnego upustu.
2. Wyniki obliczeń uzyskanych przy zastosowaniu wzorów wskazanych w ust. 1 ppkt 1) i 2)
zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Najwyższa suma punktów, po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert, decyduje
o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.
4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów stanowiących
końcową ocenę oferty, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
IX.
Informacje dodatkowe:1. Wykonawca poprzez złożenie oferty oświadcza, iż zapoznał się z projektem umowy,
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i w przypadku uznania przez
Zamawiającego jego oferty za najkorzystniejszą zawrze umowę zgodnie z tym projektem.
2. Przekazanie zapytania ofertowego do składania ofert, jak też i otrzymanie w wyniku tego
zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez
Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty
najkorzystniejszej, bez prawa do odszkodowania po stronie wykonawców
ubiegających się o uzyskanie zamówienia.
3. Oferty nie spełniające warunków zapytania ofertowego, wypełnione błędnie lub dostarczone
po terminie, nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
Uwagi:X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
zwanego dalej RODO, Zamawiający kieruje do oferentów/wykonawców będących osobami
fizycznymi następującą informację:
,,1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mieszka I 7, 72- 600 Świnoujście.
2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iodo@szpital- swinoujscie.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z przeprowadzeniem
konkursu ofert, zgodnie z niniejszym zaproszeniem, a w przypadku wyboru Pana/Pani
oferty, z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, związanych z dochodzeniem
ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma,
wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, w celu
realizacji obowiązków związanych
z udostępnianiem informacji publicznej.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.
6 ust. 1 lit. c RODO),
c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
6) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim
dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czas obowiązywania
umowy, przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez
określony czas, okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.7) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
? dostępu do swoich danych osobowych,
? żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
? żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku
cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania,
? żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
? wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana
dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na
potrzeby marketingu bezpośredniego,
? przenoszenia swoich danych osobowych,
? wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać
poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny
bądź adres e-mailowy.
9) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.".
Kontakt:Osoba do kontaktu: Pani Daria Dwornik (tel.:91 326-73-52)
Kod CPV:09134100-8, 24957000
Numer dokumentu:ZO/09/DTG/DD/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: