Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18081728 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-10-02
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej z żeliwa sferoidalnego
Organizator:Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu
Adres: ul. 11 Listopada 2, 42-400 Zawiercie
Województwo / powiat: śląskie, pow. zawierciański
Państwo: Polska
Telefon / fax:; tel. (32) 67 220 17/18; fax (32) 67 010 49
E-mail:
Opis:2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodociągowej z żeliwa
sferoidalnego o średnicy DN 150 mm.
1) Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2) Wykaz asortymentu składającego się na zamówienie zawiera załącznik nr 1.
3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest załącznikiem do zaproszenia (specyfikacja
dostępna jest w tabeli e-postępowań na stronie internetowej - link ,,lista e-postępowań").
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(przed terminem rozstrzygnięcia postępowania).
Miejsce i termin składania ofert: 1) Oferty składa się w formie elektronicznej wypełniając odpowiednie pola w formularzu
platformy elektronicznej lub wpisując dane do pól w formularzu i dodając załączniki do końca
tzw. rundy wstępnej, tj. do dnia 14.10.2019 r. do godziny 9:00.
Otwarcie ofert:2) Postępowanie zakończone jest aukcją elektroniczną, która odbędzie się w dniu 15.10.2019 r. o godzinie 9:00.
Termin składania:2019-10-14
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:3. Tryb udzjelenia zamówienia:
1) Przetarg nieograniczony, przeprowadzony w formie elektronicznej z zastosowaniem platformy
aukcyjnej PROe.biz zakończony aukcją.
2) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w RPWiK
Sp. z o.o. w Zawierciu (dostępny na stronie internetowej www.rpwikzawiercie.pl).
3) Szczegółowy opis przebiegu postępowania zawiera zaproszenie.
4. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Nie dotyczy.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko-
nania decyzji właściwego organu,
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi majątkowemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych,
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi majqtkowych2u lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary,
9) wykonawców, którzy:
a) nie posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub nie przedstawią pisemnego
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia,
c) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
10) wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
11) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
12) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, pomimo
wezwania ich do uzupełnienia dokumentów żądanych z specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
13) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się
na przedłużenie okresu związania ofertą,
14) wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej,
15) z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może również wykluczyć
wykonawców:
a) z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia lub
odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b) którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania, realizując
zamówienia dla RPWiK Sp.z o.o. nie uzyskali pozytywnej oceny,
c) którzy po wyborze ich oferty, jako oferty najkorzystniejszej, odmówili zawarcia umowy
z zamawiającym, jeżeli odmowa zawarcia umowy nastąpiła w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania,
d) którzy nie wykonali w terminie bądź nienależycie wykonali zamówienie realizowane dla
RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu, jeśli zdarzenie to miało miejsce w okresie 3 lat od tego faktu
i zostało potwierdzone nałożeniem kar umownych wynikających z umowy.
8. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu:
1) Do końca rundy wstępnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na platformie aukcyjnej
załączniki:
a) Karty katalogowe,
b) Atest Higieniczny,
c) Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający
zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami aktualnej normy PN-EN 545.
Certyfikat ten winien obejmować badania organizacji produkcji, etapy kontroli pośredniej,
procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy produkt pod kątem
wymagań aktualnej normy PN-EN 545.
d) Certyfikat wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający zgodność
zaprawy cementowej stosowanej do produkcji wykładziny wewnętrznej rur z Dyrektywą
Europejską 98/83/CE dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2) Do końca rundy wstępnej Wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie (tekst
oświadczenia dostępny na platformie aukcyjnej, pole "Kryteria zmienne"):
a) o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób, od których uzyskał dane osobowe w celu ubiegania się o zamówienie,
b) potwierdzenie czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
c) o niepodleganiu wykluczeniu.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na każdym etapie realizacji
zamówienia, dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z powodu
okoliczności, o których mowa w pkt. 7.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Nie dotyczy.
10. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
11. Kryterium oceny ofert:
Wygrywa oferta z najniższą kwotą netto za całość zamówienia.
12. Miejsce i termin składania ofert:
3) Szczegółowy przebieg rund postępowania zawiera Zaproszenie.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia aukcji lub do
rezygnacji z aukcji. O decyzjach Zamawiającego Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (poprzez e-mail).
13. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu do składania ofert.
14. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
1) Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie
elektronicznej, poprzez e-mail.
15. Dołączenie do postępowania:
1) Korzystanie z platformy aukcyjnej PROe.biz jest bezpłatne.
2) Zainteresowani złożeniem oferty proszeni są o przesłanie e-maila na adres:
dagmara.jach.zelazkiewicz@rpwikzawiercie.pl z następującymi danymi: nazwa handlowa firmy,
adres firmy, NIP firmy, adres e-mail, na który wysłane będzie zaproszenie, imię i nazwisko osoby
do kontaktu w sprawie zamówienia i numer telefonu - zaproszenie zostanie wysłane przez
Zamawiającego.
3) zainteresowani złożeniem oferty mogą samodzielnie się zarejestrować poprzez uaktywnienie
linku znajdującym się pod linkiem ,,lista e-postępowań". Nastąpi wówczas przekierowanie na
stronę gdzie będzie można zapoznać się z zaproszeniem do postępowania i dokonać
rejestracji).
4) Wnioski o przesłanie zaproszenia otrzymane po godzinie 15:00 będą realizowane w następny
dzień roboczy po godzinie 7:00 (wnioski przesłane w soboty lub niedzielę - w poniedziałek).
5) Do zaproszenia dołączona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz
z wszystkimi załącznikami.
6) Oferty można składać do dnia 14 października 2019 r. do godziny 9:00. W dniu
15 października 2019 r, o godzinie 9:00 odbędzie się aukcja elektroniczna.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie.
Kontakt:2) Osoba do kontaktu:
Dagmara Jach-Żelazkiewicz;
e-mail: dagmara.jach.zelazkiewicz@rpwikzawiercie.pl; tel. (32) 67 220 17 wew. 29
Źródło: Internet i własne
Załączniki: