Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-22
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
Organizator:Żłobek Gminny w Rudnej
Adres: ul. Pikaskowa 5A, 59-305 Rudna
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lubiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 607 118 817
E-mail:
Opis:Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby wyżywienia podopiecznych Żłobka Gminnego w Rudnej
zad. I. PRODUKTY SPOŻYWCZE
zad. 2. PRZYPRAWY
zad. 3. PRODUKTY MLECZARSKIE
zad. 4. JAJA
zad. 5. OWOCE, WARZYWA
zad. 6. RYBY MROŻONE, PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE zad, 7. PRODUKTY MIĘSNE, WĘDLINY zad. 8. PRODUKTY Z ZIARNA I SKROBI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Żłobka na potrzeby wyżywienia podopiecznych Żłobka Gminnego w Rudnej, w postaci produktów wymienionych w załącznikach nr 6 -13
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi jak niżej:_
_Opis i nazwa zadania_
Produkty spożywcze_
Przyprawy_
Produkty mleczarskie_
Jaja_
Owoce, warzywa_
Ryby mrożone, produkty głęboko mrożone_
Produkty mięsne, wędliny._
Produkty z ziarna i skrobi_
3. Wykonawca dostarczy artykuły w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu, przekazując żywność osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej oraz jakościowej w godzinach 712- 1522
4. Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych pozycji podanych na formularzu asortymentowo-cenowym, są szacunkowymi ilościami planowanymi jakie zamierza nabyć - a ich rzeczywista wielkość może być mniejsza lub większa i zostanie określona sukcesywnie w okresie trwania umowy. Warunek ten jest podyktowany faktycznymi potrzebami Zamawiającego, uzależnionymi od ilości dzieci korzystających z wyżywienia.
5. Wykonawca winien działać zgodnie z systemem IIACCP, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001 Nr 63, poz. 634 z późniejszymi zmianami), zamówiony towar musi być świeży, nieuszkodzony, mieć aktualne terminy przydatności do spożycia i musi posiadać świadectwa jakości. Cechy wspólne dla całego oferowanego asortymentu: produkty nie mogą zawierać substancji szkodliwych, konserwantów i niezdrowych wzmacniaczy smaku.
6. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania artykułów na miejsce własnym pojazdem samochodowym, przystosowanym do przewozu wymienionych artykułów żywnościowych, spełniającym wymagania sanitarne i HACCP.
7. Zaplata za dostarczony towar nastąpi w ciągu 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. I niniejszego zapytania ofertowego, w sekretariacie.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 02 grudnia 2019 r. GODZ. 800
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Otwarcie ofert:Badanie ofert odbędzie się w dniu 02 grudnia 2019 r. o godz. 930, w siedzibie Zamawiającego, w Gabinecie Dyrektora. Wyniki postępowania opublikowane zostaną na www.bip.rudna.pl
Termin składania:2019-12-02
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wymagania:Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych, wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00 EURO
(art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający kryteria:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie przynajmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2. Ponadto wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. I ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
2) wykazu potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert przynajmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. I ustawy Pzp. wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI zapytania ofertowego (załączniki nr 2, 3, 4 do zapytania ofertowego),
3) projekt umowy opieczętowany i zaparafowany na wszystkich stronach przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego),
4) wypełniony i podpisany szczegółowy formularz cenowy, w tych częściach, w których Wykonawca przystępuje do zapytania ofertowego (załącznik nr 6,7,8,9,10,11,12,13)
3. Zaleca się. aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę, były połączone (spięte).
2
4. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany zastrzec wyraźnie w treści oferty, że nie mogą być one udostępnione innym Wykonawcom oraz złożyć je wraz z ofertą (w tym samym opakowaniu), ale jako odrębny dokument.
5. Zaleca się, aby w treści oferty, w miejscach występowania ww. informacji, znalazło się wyraźne odesłanie do treści tego dokumentu.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany sposób.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty sporządzone w języku innym niż polski oraz oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
8. Cena oferty ma być podana w złotych polskich.
9. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączy! dokument, z którego wynika uprawnienie do podpisywania oferty.
10. Oferta musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości oraz zawierać napis:
OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE:
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby wyżywienia podopiecznych Żłobka Gminnego w Rudnej
zad. 1. PRODUKTY SPOŻYWCZE zad. 2. PRZYPRAWY zad. 3. PRODUKTY MLECZARSKIE /ad. 4. JAJA
zad. 5. OWOCE, W ARZYWA
zad. 6. RYBY MROŻONE, PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE zad. 7. PRODUKTY MIĘSNE, WĘDLINY zad. 8. PRODUKTY Z ZIARNA I SKROBI
NIE OTWIERAĆ PRZED 02 grudnia 2019 r. GODZ. 8M
11. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, ani wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę określoną w formularzu ofertowym należy podać jako cenę brutto, z wyszczególnieniem stawki należnego podatku VAT. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie - wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty wynikające z realizacji zamówienia. Podstawą określenia ceny powinien być kosztorys ofertowy, zawierający wszystkie pozycje wykazane w formularzu cenowym oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca w formularzu cenowym poda ceny jednostkowe na poszczególne produkty żywnościowe oraz łączną wartość brutto zamówienia dla całego pakietu dostaw.
VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie zgodna z ustawą Pzp i wymogami zapytania ofertowego oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena. Współczynnik wagi do ww. kryterium wynosi: 100%.
3. Zamawiający dokona obliczenia punktów za kryterium wg poniższego wzoru:
cena najniższa
Punkty =..................................x 100pkt. x 100%
cena oferty badanej
IX. WYBÓR WYKONAWCY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w przedstawionym powyżej kryterium.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje z wyboru na stronie internetowej www.bip.rudna.pl, na której zamieszczone było ogłoszenie o zamówieniu publicznym.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym po ogłoszeniu wyboru.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podanie przyczyny.
X. ZAŁĄCZNIKI
Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:wzór formularza
1) ofertowego - załącznik nr 1.
2) wzory oświadczeń - załącznik nr 2, 4
3) wzór wykazu dostaw - załącznik nr 3,
4) wzór umowy (projekt) - załącznik nr 5,
5) formularz cenowy do zadania 1- załącznik nr 6
6) formularz cenowy do zadania 2- załącznik nr 7
7) formularz cenowy do zadania 3- załącznik nr 8
8) formularz cenowy do zadania 4- załącznik nr 9
9) formularz cenowy do zadania 5- załącznik nr 10
10) formularz cenowy do zadania 6- załącznik nr 11
11) formularz cenowy do zadania 7- załącznik nr 12
12) formularz cenowy do zadania 8- załącznik nr 13
Kontakt:Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest: - Wioletta Semhrat - kierownik gospodarczy, telefon 607 118 817
Źródło: Internet i własne
Załączniki: