Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15319214 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-30
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa jaj
Organizator:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol"
Adres: ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kłodzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 74 6326 116 fax: +48 74 8661 203
E-mail:
Opis:2. Opis przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa jaj - zgodnie z formularzem ofertowym - zał. nr 1.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) Ofertę cenową należy złoż>ć w terminie do dnia 11.05.2018 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju, Sekretariat p. 32.
Otwarcie ofert:9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 11.05.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju, pokój nr 34.
Termin składania:2018-05-11
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia określone wymagania oraz uzyska największą sumę punktów w ramach ustalonych kryteriów.
5. Oferta powinna zawierać:
a) podpisany formularz ofertowy wg. załączonego wzoru,
b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym,
c) podpisane przez wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
d) wypełniony i zaparafowany projekt umowy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej:
a) Cena oferty brutto, zawierająca całkowity koszt wykonania przedmiotowego zamówienia, tj. wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z jego realizacją, w zakresie koniecznym do jego właściwego wykonania oraz do usunięcia ewentualnych usterek.
b) Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
b) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: ,,Oferta cenowa na zadanie pn.: Dostawa jaj, nr sprawy DŻ-2310-04/2018"
c) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
8. Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
11. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany zleceniobiorca obowiązany jest podpisać umowę z SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
Kontakt:10. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Pracownik merytoryczny Barbara Łata - tel. 512-097-567, mail: blata@sankud.pl
Numer dokumentu:DŻ-2310-04/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: