Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18146364 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-10-14
Przedmiot ogłoszenia:SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
Organizator:Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o
Adres: Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. grodziski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 22 755 47 60
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM
Przedmiot zamówienia:
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
CPV 09135100-5 olej opałowy;
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 22 października 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23,05-825 Grodzisk Mazowiecki
pokój nr 216 (II piętro) Sekretariat Zarządu
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 października 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 23,05-825 Grodzisk Mazowiecki, pokój nr 202 (El piętro) - sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne. XIV. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Termin składania:2019-10-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
1. Umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy od daty ją zawarcia tub do czasu wcześniejszego dostarczenia maksymalnej
ilości oleju opałowego, o której mowa w pkt VII ust. 1 niniejszego ogłoszenia.
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie trwania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego.
Wadium:nie wymaga
Wymagania:II. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony na podstawie § 4 ust 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Warszawską Kolej Dojazdową
sp. z o.o. (dalej: .Regulamin ).
III. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia:
Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej www.wkd.com.pl
IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
V. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
VI. Omawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
VII. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do zasilania kotłowni
zakładowej w ilości 90 m3, w temperaturze referencyjnej 15° C.
2. Olej, o którym mowa w ust 1, musi spełniać wymagania normy PN-C-96024 .Przetwory naftowe. Oleje opalowe" gatunek L-1 lub
równoważną. Przez równoważność Zamawiający rozumie spełnianie przez oferowany olej opalowy parametrów określonych w
poniższej tabeli:
Lp- Parametry Jednostka Wymagania wg normy
1 Gęstość w temp. 15"C Mg/m3 max. 0.860
2 Wartość opałowa MJ/ko min. 42,6
3 Zawartość siarki %(m/m) max. 0.1
4 Temperatura zapłonu oc min. 56
5 Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej) % (m/m) max. 0,3
6 Pozostałość po spopieleniu % fm/m) max. 0,01
7 Zawartość wody mg/kg max. 200
8 Zawartość zanieczyszczeń mg/kg max. 24
9 Lepkość kinematyczna w temp. 20°C mm% max. 6
10 Temperatura płynięcia "C max. -20
11 Destylacja normalna: do temp. 250°C do temp. 350°C II max. 65 min. 85
12 Zawartość znacznika SY 124 mg/l .fi (R) = eś E E
13 Zawartość barwnika S Red 19 mg/! min. 6,3
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego musi wykazać, że oferowany przez niego
olej spełnia wszystkie wymagania, o których mowa w tabeli powyżej.
3. Ilość oleju opałowego określona w ust. 1 stanowi przewidywane maksymalne zapotrzebowanie na olej opałowy w okresie trwania
umowy i może ulec zmianie ze względu na czynniki atmosferyczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości oleju
opałowego, o której mowa w zdaniu poprzednim, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego
jakiekolwiek roszczenia.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport oraz wyładunek oleju do miejsca przeznaczenia.
5. Dostawy oleju będą odbywały się sukcesywnie w okresie trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający
wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostarczany do siedziby WKD w Grodzisku Mazowieckim 05-825, ul. Stefana Batorego 23,
w dni robocze w godz. 8;00 -14;00
Wykonawca będzie dostarczał olej opalowy w terminie nie później niż 72 godziny, licząc od dnia
i godziny otrzymania zamówienia.
6. Olej opałowy będzie dostarczany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów
niebezpiecznych przez osoby posiadające niezbędne, wymagane przepisami prawa uprawnienia.
7. Pojazdy - cysterny dostarczające olej mają być wyposażone w układ dystrybucyjny tj.: legalizowany przepływomierz, drukarkę
drukującą dokument określający ilość paliwa w referencyjnych warunkach +15°C, pompę dystrybucyjną oraz wąż spustowy
L = min. 20 m z oprzyrządowaniem umożliwiającym dokonanie rozładunku do zbiorników Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłoży) świadectwo jakości na dostarczoną partię oleju.
W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości
(parametrów) oleju opalowego w poszczególnych dostawach poprzez wykonanie stosownych badań mających na celu sprawdzenie
zgodności własności fizyko - chemicznych oleju z parametrami określonymi w SIWZ i w świadectwie jakości. W przypadku
stwierdzenia, że olej opalowy nie spełnia wymaganych parametrów, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia oleju ze zbiornika
oraz oczyszczenia instalacji na własny koszt.
9. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób biorących udział w realizacji zamówienia.
IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawę okoliczności wskazanych w poniższym ust. 2,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w poniższym ust. 3.
2. Przesłanki wykluczenia Wykonawców:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
a) na podstawę art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp;
b) oraz na podstawie art 24 usl 5 pkt 1 ustawy Pzp: ,,w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 usl 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 243,326,912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawad układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498,912,1495 i 1655)";
c) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp: ,,który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych";
d) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp: ,,który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art 3 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania".
2) Wykluczenie Wykonawcy następuje przypadkach, o których mowa:
a) w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo
wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
b) w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w
którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
c) w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
d) ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
e) w ust 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pizepisu art 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust 5 pkt 1,2 i 4 ustawy
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom skarbowym tub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy,
uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt 3).
5) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucaną Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów, tj.:
o Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 755
z póżn. zm.).
Uwaga:
S w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
określony powyżej, musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden w wykonawców występujących wspólnie, który
będzie realizował zamówienie.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt X ust 1 pkt b) oraz ust. 2
niniejszego Ogłoszenia.
4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału
w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3C Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca wraz z ofertą składa - aktualne na dzień składania ofert - oświadczenia w zakresie wskazanym w SIWZ stanowiące
potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu oraz
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wzory oświadczeń stanowią Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. Oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w formie określonej
w Rozdziale IX SIWZ.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na
dzień złożenia następujące dokumenty:
Aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z póżn. zm.).
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy
Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych I ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz 700 z póżn. zm.).
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art 24 ust 1 pkt 23)
ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do te} samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenql i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. póz. 369,1571 11667) Wykonawca składa, bez
wezwania Zamawiającego, wterminie3dniod dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w § 10
ust 7 Regulaminu (informacja z otwarcia ofert). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powijania z innym wykonawcą który złożył odrębnąoferlę w niniejszym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie należy
do żadnej grupy kapitałowej ww. oświadczenie może złożyć wraz z ofertą.
UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 2,3
i 4 powyżej, jeżeli:
a) Wykonawca wskaże dostępność dokumentów, o których mowa w powyższym ust. 2 pkt a) lub usL 3 pod określonymi
adresami ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 700 z późn. zm ). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę dokumenty.
b) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w ust 2 i 4 powyżej, które znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisem ait 97 ust 1
ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.
5. Pozostałe dokumenty, których Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
a) formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę wg wzoru Załącznika nr 1 do SIWZ;
b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - jeżeli dotyczy.
Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
c) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Dokument ten winien być złożony w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) składa oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt X ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust 5 niniejszego Ogłoszenia w zakresie i formie
w jakiej zostały sprecyzowane wymaganiami SIWZ;
b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt X ust. 3 niniejszego Ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Na postawie § 8 ust. 10 Regulaminu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w
SIWZ i niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu.
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wskazanych w SIWZ, w tym gdy dokumenty złożone wraz z ofertą będą
niekompletne, będą zawierały błędy lub budziły wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia łub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
Uwagi:XII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia, na podstawie § 8 ust. 12 Regulaminu, Zamawiający przyjął
następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe;
Lp. Kryterium Waga%
1. C- Cena oferty 70%
2. U - Stały upust Wykonawcy 30%
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert oraz sposób ich obliczenia określono w Rozdziale XVIISIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w § 11 ust. 6 Regulaminu, łj. w pierwszej kolejności zbada
wszystkie oferty od strony formalnej, w tym pod kątem zaistnienia przestanek odrzucenia oferty, w dalszej kolejności oferty niepodlegające
odrzuceniu podstaw do kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, a następnie oceni podmiotowo tytko Wykonawcę, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, poprzez zbadanie, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kontakt:godziny urzędowania: 7:00 -15:00
Kod CPV:09135100-5
Numer dokumentu:WKD10a-27-20/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: