Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18404660 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-27
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa paliw
Organizator:Kuratorium Oświaty w Katowicach
Adres: ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 32 606 30 33; 32 606 30 30
E-mail:
Opis:II. Nazwa przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa paliw: benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Kuratorium Oświaty
w Katowicach i jego Delegatur na 2020 r. - II postępowanie
3. Posiadamy punkty sprzedaży paliw na terenie woj. śląskiego czynne całą dobę przez 7 dni w tygodniu i akceptujące karty magnetyczne do bezgotówkowego zakupu paliw w ilości .......... /podać liczbę/.

4. Posiadamy punkty sprzedaży paliw czynne całą dobę przez 7 dni w tygodniu i akceptujące karty magnetyczne do bezgotówkowego zakupu paliw w miastach:
4.1. Katowice /podać liczbę/ .....................................
4.2. Bielsko-Biała / podać liczbę/ ...............................
4.3. Bytom /podać liczbę/ ........................................
4.4. Częstochowa /podać liczbę/ .................................
4.5. Gliwice /podać liczbę/ .......................................
4.6. Rybnik /podać liczbę/ ........................................
4.7. Sosnowiec /podać liczbę/ ....................................

5. Posiadamy punkty sprzedaży paliw czynne całą dobę przez 7 dni w tygodniu i akceptujące karty magnetyczne do bezgotówkowego zakupu paliw w odległości nie większej niż 5 km od miejsca siedziby Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur:
5.1. Katowice /podać liczbę/ .....................................
5.2. Bielsko-Biała / podać liczbę/ ...............................
5.3. Bytom /podać liczbę/ ........................................
5.4. Częstochowa /podać liczbę/ .................................
5.5. Gliwice /podać liczbę/ .......................................
5.6. Rybnik /podać liczbę/ ........................................
5.7. Sosnowiec /podać liczbę/ ....................................
6. Proponujemy rabat w wysokości ................... % lub w groszach ....... gr. na 1 litr obowiązujący przez cały okres trwania umowy.
7. Karty obrotu bezgotówkowego dostarczymy bezpłatnie.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert do dnia 03 grudnia 2019r.
Oferty prosimy wysłać na adres e-mail zamowienia@kuratorium.katowice.pl z późniejszym dostarczeniem oryginału drogą pocztową na adres : Kuratorium Oświaty w Katowicach
40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a
Do oferty należy dołączyć Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne /Dz.U.
z 2019r. poz. 755 z późn. zm./ oraz wykaz stacji paliw na terenie woj. śląskiego czynnych całą dobę przez 7 dni w tygodniu i wyposażonych w system bezgotówkowego zakupu paliw.
Termin składania:2019-12-03
Wymagania:IV. Oferuję :
1. Do oceny ofert ceny jednostkowe brutto i cenę łączną brutto po rabacie zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.
Nazwa
Ilość zamawiana w litrach
Cena jednostkowa brutto z dnia 29.XI.2019
w zł/litr /średnia cena paliwa ze stacji na terenie miasta Katowice/
Cena jednostkowa brutto z dnia 29.XI.2019 w zł/litr po rabacie
/średnia cena paliwa ze stacji na terenie miasta Katowice/
Cena łączna brutto z dnia 29.XI.2019 w zł/litr po rabacie
/iloczyn kolumny
3 i 5/
1
2
3
4
5
6

1.

Benzyna bezołowiowa 95

18 000

2.

Olej napędowy

1 800

Łączna cena zamówienia

Łączna cena zamówienia:
Brutto .................................. zł /słownie: ...................................................... /
Netto ................................... zł /słownie: ...................................................... /
Podatek VAT ........................ zł.
2. Posiadamy punkty sprzedaży paliw na terenie Polski czynne całą dobę przez 7 dni w tygodniu i akceptujące karty magnetyczne do bezgotówkowego zakupu paliw w ilości .......... /podać liczbę/.
VI. Inne kryteria oceny oferty w zależności od przedmiotu zamówienia/ :
a/ cena 80%.
b/ ilość stacji na ternie woj. śląskiego - 20%

VII. Oświadczam, że :
- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie III i załączniku Nr 1
- deklaruję termin wykonania dostawy/usługi...
Źródło: Internet i własne
Załączniki: