Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-06-30
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa sprzętu
Organizator:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
Adres: ul Szpitalna 2, 64-600 Oborniki
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. obornicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 -079, tel 61/29-73-619
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE ZOD/07/21
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w imieniu którego działa Dyrektor Pani Małgorzata Ludzkowska,
zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie postępowania w trybie Zapytania Ofertowego o wartości poniżej kwoty
130 000 zł netto, bez stosowania przpisów ustawy z dnia 11 września 2019r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019r. Póz. 2019 z późn. zm.).
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU IX UŻYTKU DO STERYLIZACJI ORAZ KACZEK, NEREK, PODSUWACZY
I PLASTIKOWYCH PODSTAWEK POD BASEN
L
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest sukcesywna dostawa sprzętu lx użytku do sterylizacji oraz kaczek,
nerek, podsuwaczy i plastikowych podstawek pod basen przez okres 24 miesięcy dla SP ZOZ Oborniki,
opisanych w 6 pakietach :
o Pakiet nr 1 - Akcesoria do sterylizacji
o Pakiet nr 2 - Testy kontroli do sterylizacji
o Pakiet nr 3 - Materiał opakowaniowy po sterylizacji
o Pakiet nr 4 - Testy procesów mycia i dezynfekcji
o Pakiet nr 5 - Rękawy papierowo-foliowe
o Pakiet nr 6 -- Kaczki, nerki, podsuwacze, plastikowe podstawki pod basen
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, który szczegółowo
określa asortyment w poszczególnych pakietach.
5. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające, że
zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii
Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie CE) tzn., że posiada
wymogi określone w ustawie w ustawie z dnia 20 maja 2010r. O wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 poz. 186) oraz
zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej dowód zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych albo dowód wpisu do bazy danych o wytwórcach wyrobów
medycznych, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych. W
razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do zaoferowanego wyrobu Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wezwania Wykonawcy w wyznaczonym terminie do przedstawiona ww. dokumentów.
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wystawiał tylko jedna fakturę dziennie z danej hurtowni na całość
zamówionego towaru. Do każdej faktury Zamawiający wymaga, wersji elektronicznej zamówieniowego asortymentu
w formacie KT0KT1 do programu Eskulap firmy METHUB, która będzie mogła być skopiowana bezpośrednio do
poczty elektronicznej.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny asortymenyu w innym opakowaniu niż żądany w SWZO. Należy wówczas,
ilość opakowania przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami w zapytaniu ofertowym, podając wartość do
dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą matematyczną
-) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
-) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
8. Podane jest średnie zużycie sprzętu lx użytku do sterylizacji, kaczek, nerek, podsuwaczy oraz plastikowych podstawek
pod basen przez okres 24 miesięcy.
Miejsce i termin składania ofert: VI.
MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej należy złożyć do dnia 08.07.2021r. do godz. 10:00 w Sekretariacie
(pokój nr 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, Ul. Szpitalna 2, 64-600
Oborniki, Budynek Administracji, wejście B.
Otwarcie ofert:5. Zamawiający dokona otwarcia w dniu 08.07.2021r. od godz. 11:00 a informacja z otwarcia wraz z wyborem ofert zostanie ogłoszona w terminie związania z ofertą.
Termin składania:2021-07-08
Miejsce i termin realizacji:II.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Umowa obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy :
a) Dla Pakietów nr od 1 do 5 - od dnia 29.07.2021r.
b) Dla Pakietu nr 6 - od dnia 06.08.2021r.
lub krótszy tj. do wyczerpania asortymentu. W przypadku przekroczenia w/w terminów umowa obowiązywać
będzie od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
Wymagania:3. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówienia złożonego faksem lub drogą elektroniczną w
ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia faxem lub drogą elektroniczną. Mówiąc o dniach
roboczych, Zamawiający ma na myśli dni od poń. - pt. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli
dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po
wyznaczonym termin. Dostawy odbywać się będą w godzinach 8:00 -14:00.
ZASADY OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena oferty - 60 % - max 60 pkt
2) Termin dostawy - 40 % - max 40 pkt
2. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:
a) oferent oblicza wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto x ilość sztuk
/opakowań i jest to - wartość netto, następnie poda wartość brutto i jest to suma wartości netto i kwoty
podatku VAT. W cenie brutto należy uwzględnić: cenę netto + stawkę 5 %, 8% lub 23% podatku YAT,
zależną od danego produktu, stosowanie do nowej matrycy stawek YAT z dnia 01.07.2020r.(Dz. U. z 2020r.
poz. 106 z późn. zm. - załącznik nr 10).
b) cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów oraz promocji
jakie Wykonawca oferuje na cały okres trwania umowy.
c) oferent określi wartość netto i brutto każdego pakietu oddzielnie.
e) Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
-) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
-) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
3. W zakresie kryterium ,,Cena" punkty wyliczone w tym kryterium zostaną pomnożone przez wagę 60%; oferta
może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
Wg kryterium
C = cena minimalna
cena oferty badanej x 100
4. W zakresie kryterium ,,Termin dostawy" punkty wyliczone w tym kryterium zostaną pomnożone przez wagę
40%; oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Wg kryterium:
D - najmniejszy zaoferowany termin dostawy
termin dostawy zaoferowany przez badaną ofertę x 100
IV.
TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA
1. Wykonawca w przypadku wątpliwości zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje
zapytania drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia2@szpital.oborniki.info wraz z podaniem swojej
poczty elektronicznej, na którą Zamawiający ma przesłać odpowiedź i korespondencję.
3. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru
określone w zapytaniu ofertowym w momencie zatwierdzenia przez Dyrektora SP ZOZ. Wybór zostanie wysłany
drogą elektroniczną.
4. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub załącznika do Oferty, złożonej w sposób niezgodny z
wymaganiami bądź w niewłaściwej formie, spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem poprawek
wynikających z omyłek tj. nieprawidłowo wypełniony formularz oferty np. brak NIP-u, REGON-u, e-maila itp.
dokona brakujących wpisów lub zwróci się do Zamawiającego o podanie brakujących danych.
5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyn.
V.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie można zmienić.
Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Wykonawcy
ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności na
Formularzu Oferty stanowiący załącznik nr 1 do ZOD/07/21 bez dokonywania w nim zmian przez
Wykonawcę,
3. Załącznik nr 1 do ZOD/07/21 stanowi pierwszą stronę (kartkę) przygotowanej oferty przez Wykonawcę.
4. Dokumenty muszą bvć podpisane przez osobę upoważniona do reprezentowania firmy (pełnomocnictwo).
5. Ofertę wraz z załącznikami składa się w formie elektronicznej na adres zamowienia2@szpital.oborniki.info
lub pisemnej jak poniżej, należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie i zaadresować w sposób następujący:
Nazwa i adres Wykonawcy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2, 64 - 600 Oborniki
ZAPYTANIE OFERTOWE - OFERTA
ZOD/07/21 - na dostawę sprzętu 1x użytku do steiylizacji oraz kaczek, nerek, podsuwczy
i plastikowych podstawek pod basen w Pakiecie nr.
- nie otwierać do dnia 08.07.2021r. do godz. 11:00
6. Informacje dotyczące składania ofert elektronicznie:
a) Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę ich przesłania na adres mailowy:
zamowienia2@szpital.oborniki.info (obie strony winny wymagać potwierdzenia dostarczenia wiadomości
wraz z załącznikami).
b) Wykonawca składa ofertę elektronicznie za pośrednictwem e-maila: zamowienia2@szpital.oborniki.info
c) Wykonawca zobowiązany jest zaszyfrować ofertę w formie pliku 7-zip. (instrukcja w załączniku nr 5).
d) W dniu otwarcia tj. G8.G7.2021r. Wykonawca zobowiązany jest wysiać hasło dostępu SMS-em na
numer telefonu 664-734-510 w celu odszyfrowania oferty. Wykonawca ma 5 minut czasu na
przesłanie hasła do Zamawiającego tj. od godziny 11:00 do godziny 11:05.
e) Wszelkie inne dokumenty na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie wysyłać elektronicznie na
podany adres mailowy (zamowienia2@szpital.oborniki.info
bez ponownego szyfrowania hasłem, w formie
załączników, skanów PDF z wyraźnym podpisem, lub z kwalifikowanym elektronicznym
podpisem.
2. Wymagane dokumenty składane z ofertą:
o Formularz ofertowy - załącznik nr 1
o Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 2
o Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 3
o Oświadczenia - załącznik nr 4
o Opis przedmiotu zamówienia, fotografie oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać
potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. W załączonych do oferty materiałach należy
zaznaczyć kolorem wszystkie wymagane w załączniku nr 2 parametry.
o Pełnomocnictwo
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty
decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia
zlecenia poczcie kurierskiej.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert a każdy zainteresowany ma prawo wglądu w dokumentację
prowadzonego zapytania ofertowego.
7. Termin związania z ofertą wynosi 20 dni liczonych od otwarcia ofert.
8. Wyniki obowiązują po zatwierdzeniu przez Dyrektora SP ZOZ w Obornikach.
VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wybór najkorzystniejszej oferty - Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty po sprawdzeniu ofert
pod względem formalnym i dokonaniu oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów wyboru.
2. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie Regulaminu postępowania :
o Pracownik prowadzący postępowanie otwiera oferty
o Sprawdza oferty pod względem formalno - prawnym,
o Oferta niespełniająca wymogów formalno - prawnych zostaje odrzucona i nie bierze udziału w dalszym
postępowaniu z zastrzeżeniem poprawek wynikających z omyłek tj. nieprawidłowym wypełnionym
formularzu oferty np. brak NEP-u, REGON, adres e-mail itp., dokona brakujących wpisów lub zwróci się do
Zamawiającego o podanie brakujących danych.
o Zawiadomienie o odrzuceniu wykonawcy przekłada Dyrektorowi w celu zatwierdzenia.
o Następnie pracownik prowadzący postępowanie na podstawie przyjętych kryteriów ocenia nadesłane
oferty.
o Na podstawie wszystkich czynności sporządzony jest protokół, który akceptuje Dyrektor.
Kontakt:2. Do kontaktu z Oferentami upoważnione są osoby:
a) w sprawach merytorycznych:
Kierownik działu zamówień: Mgr Maria Sak tel 61/29-73-619
b) w sprawach związanych z organizacją postępowania:
Inspektor ds zamówień publicznych: Paulina Sobkowiak tel 61/29-73-670,
e - mail: zamowienia2@szpital.oborniki.info
Numer dokumentu:ZOD/07/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: