Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20694373 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-08
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa styropianu
Organizator:Opera NOVA w Bydgoszczy
Adres: ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 52 325 15 47, tel. 52 325 15 46, tel. 52 325 15 47, 52 / 32-51-502
E-mail:
Opis:Sukcesywna dostawa styropianu dla Opery Nova w Bydgoszczy
styropian niepalny EPS 200-036 - 80 m3 (ilości szacunkowe na rok) wymiary - pocięty wg potrzeb poszczególnych zleceń
Miejsce i termin składania ofert: 7. Składanie oferty: ofertę można przesłać drogą mailową:
agnieszka.wazynska@operanova.bydgoszcz.pl
lub fax-em na numer: 052 325 15 46 wypełniając FORMULARZ OFERTOWY / CENOWY - załącznik nr 1 Ofertę należy przesłać do dnia 15.02.2021 r. do godz. 10.00
Termin składania:2021-02-15
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia: sukcesywna dostawa na każdorazowe zlecenie Zamawiającego do dnia 28.02.2022 r. z możliwością podpisania umowy na dwa lub trzy lata.
Wymagania:4. Miejsce wykonania zamówienia: Dostawa do Opery Nova w Bydgoszczy na koszt Wykonawcy. Zamawiający preferuje dostawców z powiatu bydgoskiego (ze względu na konieczność szybkich dostaw).
5. Kryteria wyboru oferty:
5.1. Nazwa:
1) Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: znaczenie kryterium (waga): 100%
5.2. Opis kryterium:
1) cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.
5.3. Zasady oceny ofert:
Cena najniższa
Cena = _x 100 pkt x 100 %
Cena badana
6. Sposób przygotowania oferty:
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim.
8. Forma zapłaty: po realizacji zamówienia, 30 - dniowy termin płatności przelewem, od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru. Zamawiający ze względu na szczególne nieprzewidziane w chwili ogłoszenia okoliczności, zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
10. Ilości podane przez Zamawiającego są szacunkowe i mogą ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł żadnych pretensji i wysuwał żądań finansowych. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zleceń częściowych.
Kontakt:Telefon kontaktowy w sprawie szczegółów: 52 325 15 47
11. W sprawie zapytania ofertowego należy się kontaktować w godzinach: od 10.00 do 14.00 z przedstawicielami Zamawiającego:
a) w sprawach merytorycznych: Waldemar Oparka tel. 52 325 15 47
b) w sprawach technicznych związanych z przesłaniem oferty: Agnieszka Ważyńska tel. 52 325 15 46.
Numer dokumentu:ZP-3310-5/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: