Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27022268 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-16
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa worków foliowych
Organizator:Prudnickie Centrum Medyczne S.A
Adres: ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik
Województwo / powiat: opolskie, pow. prudnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefonu 774067850
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
zapraszamy do składania ofert na:
,,Sukcesywna dostawa worków foliowych dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa worków foliowych w kolorze czarnym, czerwonym, żółtym, niebieskim, fioletowym o pojemności od 35 l do 240 l dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku.
2. Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia.
3. Prawo opcji; minimalny poziom zamówienia wynosi 80%, maksymalny: 100%.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmioty umowy wolne od wad dopuszczone do obrotu.
5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku do zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres przetargi@pcm.prudnik.pl do dnia 25.04.2024r. do godz. 08:45. Otwarcie ofert 25.04.2024r. o godz. 09:00.
Termin składania:2024-04-25
Wymagania:OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy.
2. Dokumenty sporządzone wg wzoru określonego w: Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
Po złożeniu ofert Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen ofert z Wykonawcami OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
- najniższa cena, waga kryterium -100 %
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacje o wybranym wykonawcy zostanie zamieszczona nas tronie internetowej prowadzonego postępowania.
DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub na całość zamówienia w każdym czasie bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek związanych z tym kosztów.
Kontakt:Dodatkowe informacje można uzyska pod numerem telefonu 774067850 oraz adresem email: przetargi@pcm.prudnik.pl
Numer dokumentu:01/04/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: