Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24479974 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne dostawy środków czystości
Organizator:Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
Adres: ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. gryficki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel : +48 91 384 20 47 do 49 Fax : +48 91 384 22 14
E-mail:
Opis:sukcesywne dostawy środków czystości w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2023 r.
II. Opis przedmiotu zamówienia
zakup i dostawa do siedziby zamawiającego środków czystości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do postępowania. Dostarczane środki powinny posiadać stosowne atesty PZH oraz posiadać gwarancję 12 miesięczną od daty dostarczenia do Zamawiającego
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 72-300 Gryfice Ul. Zielona 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,DOSTAWA środków czystości" NIE OTWIERAĆ PRZED 25 stycznia 2023 r., lub przesłać drogą elektroniczną adres e-mail sekretariat@zuk.gryfice.eu
w terminie do dnia 25 stycznia 2023 r., godz. 11;00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
Termin składania:2023-01-25
Wymagania:III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru oraz formularz asortymentowo-cenowy.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy ZUK Gryfice tj.: 07;00-15;00
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy wykazać cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia będącą składową cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym.
2. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.
3. Przedstawiona cena musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj. zawierającą najniższą cenę spośród ofert
spełniających wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający ma prawo do zmiany lub odwołania warunków postępowanie bez podania przyczyny.
Kontakt:1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest : Marek Lachowicz, e-mail: lachowicz@zuk.gryfice.eu
Numer dokumentu:DKR-311.197.2022.ML
Źródło: Internet i własne
Załączniki: