Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-11
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż
Organizator:Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Adres: ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Województwo / powiat: opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (77) 472-38-80; (77) 472-38-81; (77) 472-38-85; (77) 472-38-86;
E-mail:
Opis:zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzjelenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, póz. 1605 z późn. zm.) na:
Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i Jednostek obsługiwanych w 2024 roku -
w podziale na dwie części
2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZWANE JEDNOSTKAMI ZAMAWIAJĄCYMI. DLA KTÓRYCH REALIZOWANE BĘDĄ USŁUGI:
Lp. Nazwa Jednostki
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, Ul. Piramowicza 36,47-200 Kędzierzyn-Koźle
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Ul. Matejki 19,47-220 Kędzierzyn-Koźle
3. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, Ul. Skarbowa 2,47-200 Kędzierzyn-Koźle
4. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, Ul. Boh. Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
5. Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja, Ul. Sławęcicka 79,47-230 Kędzierzyn-Koźle
6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Ul. Mostowa 7,47-223 Kędzierzyn-Koźle
7. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, Ul. Krasickiego 10, 47-206 Kędzierzyn-Koźle
8. Centrum Kształcenia Zawodowego, Ul. Mostowa 7,47-223 Kędzierzyn-Koźle
9. Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie-Koźlu Ul. Kościuszki 40, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. Skarbowa 4,47-200 Kędzierzyn-Koźle
11. Powiatowe Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Ul. Skarbowa 8,47-200 Kędzierzyn-Koźle
12. Dom Pomocy Społecznej, Ul. Zielna 1, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 481-19-98
13. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, Ul. Damrota 30,47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 472-38-80 wew. 116
14. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ul. Skarbowa 4,47-200 Kędzierzyn-Koźle
15. Bursa Szkolna, Ul. Piastowska 19,47-200 Kędzierzyn-Koźle
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiot zamówienia składa się z 2 części:
I część zamówienia: świadczenie usług służby BHP pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie
bezpieczeństwa ihigienypracy
II część zamówienia: świadczenie ustugzzakresu ochronyprzeciwpożarowej
Na przedmiot zamówienia w I części składa się:
Cześć I - świadczenie usług służby BHP pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy wynikające z:
a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 109, poz. 704 z późn. zm.) oraz
b) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
c) Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przedmiot umowy realizowany będzie dla Zamawiającego oraz Jednostek Zamawiających wyszczególnionych w pkt. 2 niniejszego zapytania. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY WSZYSTKIE SZKOLENIA I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA BYŁY REALIZOWANE WYŁĄCZNIE STACJONARNIE TJ. NA MIEJSCU W SIEDZIBACH JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCYCH I W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.
2) Realizacja przyszłej umowy następować będzie po wcześniejszym telefonicznym/pisemnym uzgodnieniu z Jednostkami Zamawiającymi lub z Zamawiającym, nie później niż do 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.
3) Zasady realizacji zamówienia, w szczególności:
1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
2. bieżące informowanie Zamawiającego i Dyrektorów Jednostek zamawiających o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3. przedstawianie Zamawiającemu lub Dyrektorom Jednostek zamawiających wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
4. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
5. opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy/do/z pracy oraz w opracowywaniu protokołów i wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
7. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
8. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
9. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
10. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
11. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
12. wykonywanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników i pracodawców na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) a w szczególności:
a. organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu wstępnych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników,
b. organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawcy, pracowników i osób kierujących pracownikami,
c. potwierdzenie odbycia szkoleń, o których mowa w powyższych punktach oraz przekazywanie zaświadczeń do akt pracownika, najpóźniej do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.
13. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych u Zamawiającego i Jednostkach zamawiających przez organizacje zewnętrzne, udzielanie wszelkich informacji/wyjaśnień związanych z wykonaniem usługi w niniejszym zamówieniu.
14. Dokonanie kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki oświatowej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1604) oraz sporządzenie z takiej kontroli protokołu.
15. Osoba skierowana przez Wykonawcę do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem musi posiadać wymagane i aktualne uprawnienia określone w:
a. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku nr 180, poz. 1860 z późn. zm.),
b. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
16. Zamawiający przewiduje w I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA szacunkowe ilości wykonanych szkoleń we wszystkich Jednostkach w okresie do końca 2024 roku:
a. Szkolenie wstępne - 43
b. Szkolenie okresowe pracownika - 154
c. Szkolenie okresowe kierownika/pracodawcy - 8
d. Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk administracyjno-biurowych - 3
e. Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk robotniczych - 4
f. Protokół kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki oświatowej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określenie kierunków ich poprawy - 9
g. Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) - uczniów szkół zawodowych odbywających praktyczną naukę zawodu - 400
Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania powyższych szacunkowych ilości.
17. W całym roku 2023 ilość wypadków wyniosła:
a. z uczniem - 22
b. z pracownikiem - 5
Na przedmiot zamówienia w II części składa się:
Część II - świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające z:
a) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów szczegółowo określonymi w poniższych punktach.
b) Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przedmiot umowy realizowany będzie dla Zamawiającego oraz Jednostek Zamawiających wyszczególnionych w pkt. 2 niniejszego zapytania. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY WSZYSTKIE SZKOLENIA I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA BYŁY REALIZOWANE WYŁĄCZNIE STACJONARNIE TJ. NA MIEJSCU W SIEDZIBACH JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCYCH I W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Realizacja przyszłej umowy następować będzie po wcześniejszym telefonicznym/pisemnym uzgodnieniu z Jednostkami Zamawiającymi lub z Zamawiającym, nie później niż do 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.
3. Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi a w szczególności:
a. organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń ogólnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
b. potwierdzenie odbycia szkoleń, o których mowa w powyższym punkcie oraz przekazywanie zaświadczeń do akt pracownika, najpóźniej do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia
4. Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz inne instrukcji wymaganych przepisami prawa.
5. Wykonywanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz innych instrukcji wymaganych przepisami prawa.
6. Pomoc przy określeniu potrzeb w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
7. Osoba skierowana przez Wykonawcę do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem musi posiadać wymagane i aktualne uprawnienia określone w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2057 z późn. zm.).
8. Zamawiający przewiduje w II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA szacunkowe ilości wykonanych szkoleń we wszystkich Jednostkach w okresie do końca 2024 roku:
a. Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - 2
b. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - 4
c. Szkolenie ogólne p.poż - 84
Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania powyższych szacunkowych ilości.
Miejsce i termin składania ofert: 16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
1) Miejsce składania ofert:
Ofertę proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17-04-2024 do godz. 10:00 na adres e-mail: a.styczynska-koszorek@cuwkk.pl
Termin składania:2024-04-17
Miejsce i termin realizacji:5. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Lp. Nazwa Jednostki
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, Ul. Piramowicza 36, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 482-34-74
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Ul. Matejki 19,47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 483-21-62
3. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, Ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 482-59-50
4. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, Ul. Boh. Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 40-61-650
5. Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja, Ul. Sławęcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 483-49-93
6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 481-22-09
7. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, Ul. Krasickiego 10, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 482-35-64
8. Centrum Kształcenia Zawodowego, Ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 481-37-52
9. Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie-Koźlu Ul. Kościuszki 40, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 472 33 95
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 481-02-82
11. Powiatowe Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Ul. Skarbowa 8, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 482-18-45
12. Dom Pomocy Społecznej, Ul. Zielna 1, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 481-19-98
13. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, Ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 472-38-80 wew. 116
14. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ul. Skarbowa 4, , 47-200 Kędzierzyn-Koźle
15. Bursa Szkolna, Ul. Piastowska 19, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 482-32-11
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Dotyczy wszystkich części zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do wyczerpania kwoty na jaką zostanie zawarta
umowa, jednak nie później niż do dnia 31-12-2024 r.
Termin rozpoczęcia realizacji usługi: od daty zawarcia umowy.
Wymagania:3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, którego wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) z zachowaniem procedur wewnętrznych CUW.
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:
60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedną lub dwie części zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych i wariantowych.
2) Wykonawca powinien złożyć ofertę na całość zamówienia w danej części zamówienia i oferować tylko jedną cenę ostateczną w danej części zamówienia (I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - suma pozycji 1^9 z tabeli z pkt la formularza oferty a w II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - suma pozycji 1^3 z tabeli z pkt 1b). Oferty niezawierające pełnego zakresu w danej części przedmiotu zamówienia określonego w OPZ w tym niewycenione w każdej pozycji tabeli z pkt nr 1a lub 1b formularza oferty zostaną odrzucone jako niezgodne z warunkami zapytania ofertowego.
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty w postępowaniu, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4) Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w języku polskim, w poniższych formach:
Forma oferty
a) należy wypełnić formularz oferty, oświadczenie - druk nr 1, wydrukować, podpisać dokumenty przez uprawnionego przedstawiciela, zeskanować, dołączyć potwierdzone za ,,zgodność z oryginałem" i zeskanowane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt nr
9.2 zapytania ofertowego i skany w formie pliku PDF przesłać na adres poczty elektronicznej e-mail:
a.styczynska-koszorek@cuwkk.pl
lub
b) wypełnić formularz oferty, oświadczenie - druk nr 1, podpisać dokument przez uprawnionego przedstawiciela w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub podpisem elektronicznym niekwalifikowanym, dołączyć potwierdzone za ,,zgodność z oryginałem" i zeskanowane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt nr 9.2 zapytania ofertowego, a następnie przesłać na adres poczty elektronicznej e-mail: a.styczynska-koszorek@cuwkk.pl
Oferty niewycenione w każdej pozycji, W DANEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NA KTÓRA WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ przesłane w innej formie niż opisane powyżej, podpisane nieprawidłowo, nieczytelne, nie będą rozpatrywane.
5) Na ofertę składa się formularz oferty wraz z dokumentami wymienionymi w piet 9 niniejszego zapytania.
6) W przypadku podpisania formularza oferty przez pełnomocnika wykonawcy (dotyczy także spółek cywilnych), do oferty należy dołączyć w oryginale pełnomocnictwo Wykonawcy podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub podpisem elektronicznym niekwalifikowanym potwierdzające ustanowienie pełnomocnika przed terminem składania ofert. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym notariusza.
7) W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez każdego z jej wspólników.
8) Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o:
a) podpisie kwalifikowanym - należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73);
b) podpisie zaufanym - należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. póz. 57 z późn. zm.);
c) podpisie osobistym - należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2022 póz. 671 z późn. zm.).
9) Oferta pod rygorem odrzucenia winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań z uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami tegoż zapytania. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach.
10) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty.
11) Zmiany lub wycofanie oferty. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Do oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złożonej oferty.
9. DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTA:
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Wypełniony Formularz oferty oraz Druk nr 1 - oświadczenie, sporządzone na podstawie wzoru dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego, podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska.
2) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku nr 180, póz. 1860 z późn. zm.)
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 109, póz. 704 z późn. zm.)
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:
- Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2022 póz. 2057 z późn. zm.); Dokumenty w punkcie 2 mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą ,,za zgodność z oryginałem". Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
10. ZASADY ODRZUCANIA OFERT:
1) Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w OPZ dla danej części zamówienia w tym niewycenione w każdej pozycji tabeli z pkt nr la lub lb formularza oferty, zostaną odrzucone jako niezgodne z warunkami zapytania ofertowego.
2) Zamawiający odrzuci oferty, nieczytelne, nieprawidłowo podpisane, niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami niniejszego zapytania ofertowego.
3) Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą zawierały formularza oferty.
4) Zamawiający odrzuci oferty niepodpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym lub pełnomocnictwem z podaniem imienia i nazwiska.
5) Zamawiający odrzuci oferty, które zostały złożone z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
6) Zamawiający odrzuci oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7) Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który prowadzi z Zamawiającym spór przed sądem lub arbitrażem w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz Zamawiającego lub Wykonawcy, któremu naliczono kary umowne w ramach realizacji poprzednich umów zawartych z Zamawiającym. Zamawiający może także odrzucić ofertę Wykonawcy, który nienależycie realizował zamówienia w poprzednich okresach dla Zamawiającego.
8) Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie 9 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (poza formularzem oferty), a także jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości. Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
9) Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
10) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
12) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
13) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Ceny jednostkowe oferty za poszczególne elementy usługi wymienione w punkcie la lub lb formularza oferty, są cenami ryczałtowymi brutto, bez względu na sposób ich obliczenia, zawierającymi wszystkie koszty wykonania poszczególnego elementu usługi w tym, koszty osobowe, dojazdów do poszczególnych Jednostek, opracowania dokumentacji, wydania zaświadczenia, uczestnictwa w kontrolach oraz koszty należnego podatku od towarów i usług VAT itp.
Całkowita nominalna wartość oferty brutto w danej części zamówienia za całość realizacji przedmiotu zamówienia jest ceną wynikającą z sumy pozycji w tabeli z punktu la (pozycje 1h-9) lub z sumy pozycji w tabeli z punktu lb (pozycje 1h-3) formularza oferty. Całkowitą nominalną wartość oferty brutto w danej części zamówienia należy wyliczyć jako iloczyn cen jednostkowych określonych w tabeli z punktu la lub lb oraz szacunkowych ilości przewidzianych do realizacji w danej części zamówienia.
Oferowane ryczałtowe ceny jednostkowe to:
CZEŚĆ I
1. Szkolenie Wstępne każdego nowoprzyjętego pracownika, stażysty, praktykanta.
2. Szkolenie okresowe pracownika - dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi i każdego innego pracownika zatrudnionego w jednostkach zamawiających lub u Zamawiającego.
3. Szkolenie okresowe kierownika/pracodawcy - dotyczy dyrektorów Jednostek zamawiających lub dyrektora Zamawiającego oraz pracowników na stanowiskach kierowniczych.
4. Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk administracyjno-biurowych.
5. Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk robotniczych.
6. Kompletna dokumentacja powypadkowa - zdarzenie z uczniem.
7. Kompletna dokumentacja powypadkowa - zdarzenie z pracownikiem.
8. Protokół kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki oświatowej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określenie kierunków ich poprawy
9. Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) - uczniów szkół zawodowych odbywających praktyczną naukę zawodu.
CZEŚĆ II
1. Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
2. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
3. Szkolenie ogólne p.poż.
Przyjmuje się, że rozliczenie prac następować będzie w cyklu miesięcznym, w oparciu o w/w ceny jednostkowe oraz liczbę faktycznie wykonanych szkoleń lub dokumentacji.
Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, dla całości zamówienia, uwzględniając doświadczenie, wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym: koszty należnego podatku od towarów i usług VAT a także rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. Podane ceny jednostkowe w każdej części zamówienia nie będą podlegały zmianom w okresie obowiązywania umowy.
Ostateczne rozliczenie ceny nastąpi na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu oferty dla CZĘŚCI nr I (tabela z pkt la) lub CZĘŚCI nr II (tabela z pkt lb) oraz faktycznie zleconych ilości przez Zamawiającego lub Jednostki Zamawiające, dla których realizowany będzie przedmiot zamówienia w ramach zawartej umowy.
Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.
2) Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w pkt 8 niniejszego zapytania ofertowego.
3) Za datę wpływu oferty, oraz informacji przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przyjmuje się datę ich wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Zamawiający uzna, że oferta została prawidłowo dostarczona na podstawie wydruku elementów otrzymanych z poczty elektronicznej Zamawiającego.
4) Za prawidłowe dostarczenie oferty na adres e-mail zamawiającego odpowiada Wykonawca.
5) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
6) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
7) Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu.
8) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania.
17. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
1) Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający ustala, że porozumiewanie się z Wykonawcami w zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących postępowania odbywać się będzie drogą elektroniczną. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na następujący adres mailowy: m.kulczyk@cuwkk.pl lub
a.styczynska-koszorek@cuwkk.pl za potwierdzeniem otrzymania wiadomości.
Kontakt:2) Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie merytorycznym i formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1 Małgorzata Ambroży - Dyrektor CUW tel. 77 472-38-80
2 Magdalena Kulczyk - z-ca Dyrektora CUW tel. 77 472-38-80
Numer dokumentu:CUW.262.23.2024.ASK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: