Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24454337 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-29
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywny zakup paliw płynnych
Organizator:Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach
Adres: Łężeczki 40, 64-412 Chrzypsko Wielkie
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. międzychodzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel : +48 61 29 51 417 +48 61 2951 256 Fax : +48 61 29 51 385
E-mail:
Opis:Sukcesywny zakup paliw płynnych.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i urządzeń silnikowych dla Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach w systemie sprzedaży bezgotówkowej:
a) przewidywana ilość zakupu paliwa w okresie trwania umowy:
3 200 litrów oleju napędowego,
100 litrów benzyny bezołowiowej E95;
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupionego paliwa;
c) oferowane paliwo musi odpowiadać wymogom jakościowym Polskich Norm,
tj. dla oleju napędowego muszą być spełnione wymagania obowiązujących norm;
d) Wykonawca musi posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 35 km od siedziby Zamawiającego, tj. Łężeczki nr 40, 64 - 412 Chrzypsko Wielkie;
e) dostawa paliwa odbywać się będzie poprzez sukcesywne tankowanie (w miarę potrzeb Zamawiającego) w punktach dystrybucyjnych Dostawcy, zlokalizowanych na terenie całej Polski, po cenach jednostkowych obowiązujących w dniu tankowania. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie faktur VAT wystawianych raz w miesiącu z terminem płatności do 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego prawidłowo sporządzonej faktury na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego;
f) cenę oferty należy określić w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć do dnia 3 stycznia 2023 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach Łężeczki nr 40,
64 - 412 Chrzypsko Wielkie, w pomieszczeniu sekretariatu nr 97 z dopiskiem: ,,Sukcesywny zakup paliw płynnych" lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@dpslezeczki.pl.
Otwarcie ofert:Otwarcie otrzymanych ofert nastąpi w dniu 3 stycznia 2023 r. o godz. 9:15 w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach w pomieszczeniu administracyjno - biurowym nr 241.
Termin składania:2023-01-03
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji niniejszego zamówienia do dnia 31 grudnia 2023 r.
Wymagania:Oferta z najniższą ceną uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Kontakt:Informacji na temat zamówienia udziela Pani Anna Obrocka Kierownik Działu Administracyjnego nr tel. 61 2951256 wew. 1159, e - mail: anna.obrocka@dpslezeczki.pl
Numer dokumentu:DA.8130.873.2022.AO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: