Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23843072 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-08
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie doradztwa prawnego
Organizator:Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
Adres: Ludwiga van Beethovena 1-2 pok.26, 58-300 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
NIP:PL8862894382
Telefon / fax:74 647 88 90
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125573
Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPDS.09.01.01-02-0093/20 - Motyle z Dolnego Śląska - szerokie horyzonty

Część 1

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi prawne
Opis
3.1 Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie doradztwa prawnego dla uczestników projektu pn. ,,Motyle z Dolnego Śląska - szerokie horyzonty".
3.2 Specyfikacja przedmiotu zamówienia - przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie doradztwa prawnego dla uczestników projektu, tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wałbrzyskiego, Miasta Wałbrzycha, dzierżoniowskiego, kłodzkiego
i świdnickiego.
- Grupa docelowa doradztwa - Uczestnicy projektu to osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, którym wyjątkowo trudno wrócić do aktywności społeczno - zawodowej, w szczególności osoby bezdomne, wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby uzależnione i osoby mające trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby zamieszkujące tereny rewitalizowane, osoby ze znaczącą bądź umiarkowaną niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
(w rozumieniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).
- Zakres doradztwa prawnego - w zakres doradztwa wchodzić będą m.in.: aspekty prawa rodzinnego (problemy opieki nad osobą zależną, np. starszą, z niepełnosprawnością, dzieckiem), aspekty prawne dotyczące zadłużeń, spadków, rozwodów, alimentów, aspekty prawa lokalowego, aspekty prawa pracy.
Szczegółowy zakres doradztwa prawnego będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
3.3 Miejsce wykonania zamówienia - teren powiatów: wałbrzyskiego, Miasta Wałbrzycha, dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego.; miejsce doradztwa prawnego zostanie wskazane przez Zamawiającego i będzie zależne od kwestii logistyczno - organizacyjnych. Miejsce świadczenia doradztwa winno być zlokalizowane w pobliżu miejsca zamieszkania i/lub odbywania stażu uczestników projektu, niemniej jednak Wykonawca winien zaplanować, iż doradztwo może odbywać się na terenie objętym wsparciem w projekcie. Każdorazowe miejsce świadczenia doradztwa będzie dostosowane do możliwości uczestników z niego korzystających (np. do ich niepełnosprawności, uczestnictwa w innych działaniach projektowych).
Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi nie jest finansowany przez Zamawiającego. Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia doradztwa samodzielnie.
3.4 Czas trwania i forma prowadzenia doradztwa - usługa będzie prowadzona w sposób bezpośredni, w formie spotkań z Uczestnikami projektu (w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość świadczenia doradztwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).
- Czas trwania 1 godz. usługi wynosi 60 minut; liczba godzin usług świadczona na rzecz jednego uczestnika wynosi średnio 3 godz.. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby godzin doradztwa świadczonych na rzecz jednego uczestnika, zwiększenie takie każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego (komunikacja drogą email bądź telefonicznie).
- Łącznie przewiduje się - 150 godzin doradztwa (dla 50 osób). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin ze względu na indywidualne zapotrzebowanie uczestników projektu bądź zwiększenie liczby uczestników projektu objętych doradztwem.
- Termin doradztwa musi być dostosowany do możliwości uczestników z niego korzystających
(np. do uczestnictwa w innych działaniach projektowych, w terapii itp.).
- Wykonawca wybrany do realizacji doradztwa otrzyma dane kontaktowe do uczestników projektu (dane osób, które uczestniczą już w projekcie zostaną przekazane wraz z podpisaniem umowy, natomiast dane kolejnych osób będą przekazywane w terminie do 5 dni od ich przystąpienia
do projektu). Obowiązkiem Wykonawcy będzie samodzielne umawianie się z osobami na spotkania w ramach doradztwa. W sytuacji gdy Zamawiający otrzyma informację od Uczestników projektu
o konieczności spotkania z doradcą, niezwłocznie przekaże ją Wykonawcy (komunikacja drogą telefoniczną lub email).
- Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzonym doradztwem, w tym: rozprowadzanie wśród uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego, oznaczania materiałów wykorzystywanych w pracy oraz sal i budynków, w których prowadzone będzie doradztwo zgodnie z wymaganiami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020.
- Termin realizacji Zamówienia - od dnia podpisania umowy (przewiduje się - 19.09.2022r.)
do 30.06.2023r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia (w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu w ramach, którego świadczone jest doradztwo). Intensywność przebiegu doradztwa prawnego w podanym okresie będzie zależała
od wyników prowadzonej rekrutacji Uczestników do projektu.
- Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty związane z realizowanym projektem, w tym: dokumenty potwierdzające wykonanie doradztwa - wypełnione karty doradcze, listy obecności w przypadku spotkań grupowych (wzory wymaganych dokumentów przekazane zostaną Wykonawcy wybranemu do realizacji usługi podczas podpisywania umowy), miesięczne karty czasu pracy. W rozliczaniu wykonania usługi stosowany jest system miesięczny. Zapłata dokonywana będzie po dostarczeniu kompletu dokumentów niezbędnych do wystawienia rachunku/podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kompletu kart doradczych do 4-go dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (niezbędne do ewidencji ilości godzin wykonanego doradztwa).
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia doradztwa prawnego z wykorzystaniem własnego sprzętu niezbędnego do realizacji usługi, np.: komputera/laptopa, drukarki, mobilnego Internetu itp. (wg definiowanych na bieżąco potrzeb).
-Wykonawca ma obowiązek informowania Uczestników o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1. Aktywna Integracja.
- Wykonawca współpracuje z kadrą projektu w zakresie przekazywania informacji o uczestnikach projektu.
- Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych zadań oraz informowania kadry projektu o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań.
POZOSTAŁE SZCZEGÓŁY W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-16
Termin składania:2022-09-16
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Gmina
Wałbrzych
Miejscowość
Wałbrzych
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnica
Miejscowość
Świdnica
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
dzierżoniowski
Gmina
Dzierżoniów
Miejscowość
Dzierżoniów
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
kłodzki
Gmina
Kłodzko
Miejscowość
Kłodzko
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-06-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Termin realizacji Zamówienia - od dnia podpisania umowy (przewiduje się - 19.09.2022r.)
do 30.06.2023r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia (w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu w ramach, którego świadczone jest doradztwo). Intensywność przebiegu doradztwa prawnego w podanym okresie będzie zależała
od wyników prowadzonej rekrutacji Uczestników do projektu.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
- terminu realizacji umowy (w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu w ramach, którego świadczone jest doradztwo),
- liczby godzin doradztwa (w przypadku zwiększenia liczby uczestników projektu objętych doradztwem specjalistycznym bądź w przypadku większego niż założono w zapytaniu ofertowym zapotrzebowania na doradztwo).
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która:
- posiada wykształcenie wyższe prawnicze,
- posiada co najmniej 150 godzin doświadczenia w zakresie świadczenia doradztwa prawnego osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy, wykazu liczby godzin (zał. 5) oraz złożonych dokumentów.
SZCZEGÓŁY W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Dokumenty, które należy złożyć:
? wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1,
? oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - załącznik nr 2,
? oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3,
? zaparafowaną na każdej stronie umowę - załącznik nr 4,
? wykaz liczby godzin doradztwa przeprowadzonego w obszarze zamówienia przez osobę, która będzie świadczyć doradztwo Uczestnikom projektu oraz oświadczenie potwierdzające wymagane doświadczenie (należy podać dokładną liczbę godzin, niedopuszczalne jest podawanie liczby godzin w przybliżeniu) - załącznik nr 5.
? kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego wykształcenia
(opisanych w ust. 6.1),
? referencje i/lub protokoły odbioru i/lub inne dokumenty poświadczające liczbę godzin wykonanego doradztwa prawnego wykazanego w zał. nr 5 (kserokopie lub oryginały),
? w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualny wpisu do CEIDG lub KRS,
? klauzulę informacyjną - załącznik nr 6,
? zgodę na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 7.
Zamawiający zastrzega, że oferty nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów zostaną odrzucone.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca:
- Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
-Wykonawca oświadczy, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-08
Data ostatniej zmiany
2022-09-08 15:44:29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium1-cena,40%
Punkty przyznawane wg wzoru
C=(CMIN : C0) x40
C-liczba pkt przyznana danej ofercie
CMIN -najniższa cena spośród ważnych ofert
C0-cena badanej oferty
Max liczba pkt 40
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium2-doświadczenie,40%
Pkt przyznawane wg wzoru
D=(D0 : DMAX) x 40:
D-liczba pkt przyznana danej ofercie
D0-liczba h zrealizowanego doradztwa prawnego podana w badanej ofercie
DMAX- max liczba h zrealizowanego doradztwa prawnego spośród ważnych ofert
Max liczba pkt wynosi 40.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium3-dyspozycyjność, 20%
Pkt przyznane następująco
20 pkt - dyspozycyjność - 7 dni w tygodniu od 10.00 do 20.00 w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2023r.
15pkt-dyspoz.-6 dni w tygodniu
10pkt-dyspoz.-5 dni w tygodniu
5pkt-dyspoz.-4 dni w tygodniu
Max liczba pkt wynosi 20.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Pradel - Dmochowska
tel.: 74 647 88 90
e-mail: fres@fres.org.pl
Kod CPV:79100000-5, 79111000-5
Numer dokumentu:2022-6224-125573, 1/DS/M4/FRES/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: