Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-20
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych
Organizator:Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli
Adres: ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól
Województwo / powiat: lubuskie, pow. nowosolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (68) 478 51 30
E-mail:
Opis:Świadczenie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli.
B. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy artykułów biurowych, papierniczych i druków introligatorskich zwanych również ,,asortymentem" lub ,,towarem" na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami przedstawiono w załączniku nr 1a (formularz ofertowy szczegółowy) do niniejszego ogłoszenia.
3. Ilości wskazane z załączniku nr 1a są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich. Rzeczywista ilość produktów dostarczonych w czasie obowiązywania umowy będzie uzależniona od zapotrzebowania Zamawiającego i może się różnić od danych szacunkowych.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych. Przez podanie w załączniku nr 1a nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry techniczne (wymiary, gramaturę, zastosowany materiał itp.), cechy użytkowe (kolor, przeznaczenie, wytrzymałość itp.) oraz jakościowe (wykonanie, opakowanie, estetyka, deklaracje zgodności z normami UE itp.) jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
5. W przypadku zaoferowania innych materiałów biurowych, niż określone w opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1a), Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy i producenta zaproponowanego produktu równoważnego oraz oświadcza i odpowiada za to, że zaproponowany przez niego produkt co najmniej odpowiada jakości produktowi wskazanemu w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Proponowane materiały biurowe powinny być trwałe, dobrej jakości, fabrycznie nowe, opakowane w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem, w oryginalnych opakowaniach producentów, określających parametry dostarczonych materiałów.
7. Zaproponowane ceny jednostkowe podane w załączniku 1a nie mogą ulec zmianie do końca trwania umowy.
Miejsce i termin składania ofert: E. Miejsce, termin i forma złożenia oferty: Miejsce i termin złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego (ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól), bądź na adres e-mail: oferty@mzgkns.pl z dopiskiem ,,ZO/54/ 2019- Materiały biurowe".
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty faxem.
3. Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2019 r. o godzinie 14.00.
4. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte. Forma oferty
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym oraz szczegółowym, stanowiącymi załączniki nr 1 i 1a do niniejszego ogłoszenia, w języku polskim opatrzonym czytelnym pismem.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
4. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru albo potwierdzenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w przypadku spółki cywilnej z umowy spółki.
5. Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
Termin składania:2019-12-06
Miejsce i termin realizacji:D. Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.
Wymagania:C. Istotne warunki zamówienia:
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia dostaw wybranego asortymentu.
o Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie partiami, każdorazowo na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
o Wymagany termin realizacji dostaw - do dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
o Istotne warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
o Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko.
o Zamawiający wymaga udzjelenia co najmniej 6 miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment.
F. Wymagane oświadczenia i dokumenty: Oferent składa następujące dokumenty:
o aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, albo potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Oferentów we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu ofertowym stronę internetową, na której są dostępne,
o umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Oferenci składają również:
o formularz ofertowy, w tym formularz ofertowy szczegółowy stanowiący załącznik nr 1 oraz 1a do niniejszego ogłoszenia,
o wzór umowy, parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Wszystkie dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
G. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
L.p. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Cena 90
2. Termin płatności 10
RAZEM 100
2. W kryterium ,,Cena" najwyższą liczbę punktów (90 pkt), otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 90): cena oferty ocenianej.
3. W kryterium Termin płatności (T) oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 10 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności, pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym opisem:
o termin płatności w terminie 7 dni: 1 pkt.
o termin płatności od 8 do 14 dni: 5 pkt.
o termin płatności od 15 do 30 dni: 10 pkt.
4. Zamawiający wymaga minimum 7 dniowego terminu płatności. Brak podania w formularzu ofertowym terminu płatności będzie równoznaczny z zaoferowaniem terminu 7 dniowego.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów kryterium pierwszego i kryterium drugiego przyznanych przez oceniających.
6. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
H. Informacje o negocjacjach:
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cenowych.
I. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
J. Oferty częściowe: Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
Uwagi:KLAUZULA RODO - postępowania bez zastosowania ustawy Pzp
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli przy ulicy Konstruktorów 2 (67- 100) (zwana dalej ,,Zamawiającym"), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216265, NIP 92519657, REGON 978101117, nr tel.: 68 478 51 10, email: mzgk@mzgkns.pl.
2. U Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 68 478 51 19 lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: iod@mzgkns.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa materiałów biurowych" - ZO/54/2019 i zawarcia umowy.
4. W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego.
8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących jest dobrowolny, konsekwencją nie podania ww. danych jest brak możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu.
9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
10. Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie ww. prawa, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa powyżej, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Nie przysługuje Państwu:
- prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
1 UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest p. Sandra Sarnowska - tel. (68) 478 51 30, e-mail: s.sarnowska@mzgkns.pl
Numer dokumentu:ZO/54/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: