Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24758755 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-24
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług cateringowych
Organizator:Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
NIP:PL7010071270
Telefon / fax:22 262 06 28, 22 37 50 453
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/147948
Opis:ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH_BOZ-WZ.25.2.2023.AB.3
Powstaje w kontekście projektu
POPW.04.01.00-00-0002/21 - POPW - Program Operacyjny Polska Wschodnia

Część 1
Świadczenie usług cateringowych dla CUPT

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi cateringowe
Opis
Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-06
Termin składania:2023-03-06
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Wola
Miejscowość
Warszawa
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-04-06
Koniec realizacji
2024-04-06

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, albo do wyczerpania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 PPU, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia obejmujące usługę cateringową o wartości co najmniej 75 000 złotych brutto każda. Zamówienie - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy usługi cateringowej.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, wskazanego w Formularzu ofertowym, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu. Dokument potwierdzający powyższy warunek, Zamawiający żądać będzie wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej - zgodnie z zapisami Rozdziału VIII Zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
OFERTA WYKONAWCY MUSI ZAWIERAĆ:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) - o ile ofertę składa pełnomocnik, w formie zgodnej z zasadami, o których mowa w ust. 3 Rozdziału VI Zapytania ofertowego
3) Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w Ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - o których mowa w ust. 3 Rozdziału VI Zapytania ofertowego - o ile dotyczy
4) Dokument zawierający w ramach zaoferowanej ceny propozycje menu, z których Zamawiający (wymiennie do wyboru) będzie wybierał na każdy dzień spotkania:
a) trzy propozycje bufetu kawowego ciągłego
b) trzy propozycje menu cateringu zimnego przekąskowego
c) trzy propozycje menu cateringu ciepłego obiadowego

Czy występuje płatność częściowa
TAK
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-24
Data ostatniej zmiany
2023-02-24 15:13:38

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 60%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Szczególne potrzeby żywieniowe przy przygotowaniu serwisu kawy i herbaty - 40%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Izabella Meszka
tel.: 22 262 06 28
e-mail: imeszka@cupt.gov.pl
Anita Bieniakońska
tel.: 22 37 50 453
e-mail: abieniakonska@cupt.gov.pl
Kod CPV:55320000-9, 55321000-6, 55521200-0
Numer dokumentu:2023-5515-147948, BOZ-WZ.25.2.2023.AB.3
Źródło: Internet i własne
Załączniki: