Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27022476 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-04-16
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie przygotowania postępowań sądowych
Organizator:Sąd Okręgowy w Katowicach Oddział Administracyjny
Adres: ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 60 70 660, tel. 32 60 70 212
E-mail:
Opis:1. NAZWA ZADANIA
,,Świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Sądu Okręgowego w Katowicach w zakresie przygotowania
postępowań sądowych"
4. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Warunki zamówienia, w tym jego zakres, zostały określone w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert oraz we
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do usługi doradztwa prawnego i - w razie konieczności -
reprezentowania Zamawiającego w trakcie rozpraw w sprawach, o których mowa w § 1 wzoru umowy, od momentu
otrzymania sprawy do chwili jej ostatecznego zakończenia lub do dnia wskazanego w § 3 wzoru umowy (w zależności
od tego, który moment nastąpi wcześniej).
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia ww. usługi poprzez skierowanie do wykonywania zamówienia
radców prawnych/adwokatów.
Miejsce i termin składania ofert: 7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę
na
załączonym
formularzu
ofertowym
wraz
z
dokumentami
prosimy
przesyłać
do
dnia
22 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie na adres:
Sąd Okręgowy w Katowicach
Oddział Administracyjny, pokój nr 0.041
ul. Francuska 38, 40 - 028 Katowice
z dopiskiem:
,,OFERTA"
Znak sprawy: OA.262.17.2024
Nie otwierać przed dniem 22 kwietnia 2024 r. godz. 13:00
lub złożyć osobiście pod adresem i w formie, jak podano wyżej.
Zamawiający dopuszcza przekazywanie oferty w formie elektronicznej.
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej, Wykonawca w temacie wiadomości e-mail wpisuje:
,,OFERTA .................(nazwa) - OA.262.17.2024".
Oferta składana elektronicznie winna być sporządzona jako dokument w formacie *.pdf, spakowana
z rozszerzeniem *.zip, zaszyfrowana hasłem i przesłana w wyznaczonym terminie składania ofert, pocztą
elektroniczną na adres e-mail: oddzial.administracyjny@katowice.so.gov.pl.
Termin składania:2024-04-22
Miejsce i termin realizacji:2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r.
Wymagania:w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w zw. z art. 11
ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy
Sąd Okręgowy w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyny unieważnienia, a także możliwości zlecenia wykonania tylko wyznaczonych pozycji przedmiotu
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Postępowanie może zakończyć się bez wyboru żadnej oferty.
5. KRYTERIUM WYBORU
Jedynym kryterium w przedmiotowym postępowaniu jest cena podana przez Wykonawcę.
Cena za wykonanie całości zamówienia - 100%. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym
przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Cena podana przez Wykonawcę (w tym ceny jednostkowe podane w wypełnionym przez Wykonawcę Formularzu
ofertowym) jest obowiązująca przez cały okres obowiązywania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1.Wypełniony ,,Formularz ofertowy" - załącznik nr 1 do zaproszenia.
2.Pełnomocnictwo, jeżeli formularz ofertowy będzie podpisany przez inne osoby niż wskazane
w KRS lub w ewidencji działalności gospodarczej.
Oferta powinna być opatrzona
podpisem elektronicznym, a w przypadku braku takiej możliwości należy wykonać skan dokumentu w rozdzielczości
pozwalającej na jej bezproblemowe odczytanie.
Nazwa oferty winna zawierać w swojej treści kombinację min. trzech cyfr (z zakresu od 0 do 9, unikając kombinacji
kolejnych liczb typu ,,123"), pozwalającą na przypisanie hasła do oferty. Hasło do pliku, ze wskazaniem nazwy oferty,
której dotyczy, winno zostać przesłane na ww. adres e-mail, po upływie terminu składania ofert a przed terminem
otwarcia ofert tj. pomiędzy godz. 12:00 a 13:00 dnia, w którym upłynął ostateczny termin składania ofert.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie (skuteczne doręczenie Zamawiającemu) oferty przed
upływem terminu wyznaczonego powyżej. Momentem złożenia oferty jest jej rzeczywisty wpływ do Zamawiającego
- we wskazanym powyżej miejscu. Nie decyduje data nadania oferty (w przypadku przesyłania ofert pocztą).
Nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert z udziałem publiczności. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert,
o godzinie 13:00.
Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający prześle drogą elektroniczną (e-mail) informację zawierającą nazwy
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny ofert.
9. POZOSTAŁE INFORMACJE
1.
Oferta winna być podpisana i zawierać dane do kontaktu z osobą upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji.
3.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
4.Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy.
5.Wybór oferty najkorzystniejszej, jak również informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej nie stanowią
momentu zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy jest złożenie podpisów na umowie przez
Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę. Do momentu podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest
do unieważnienia postępowania lub wyboru oferty innego Wykonawcy.
7.
Zamawiający odrzuci ofertę, która:
a.nie odpowiada treści zaproszenia oraz załączników do zaproszenia
b.jest niezgodna z przepisami, w tym przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
c.zawiera rażąco niską cenę
d.zawiera informacje nieprawdziwe lub wprowadzające Zamawiającego w błąd.
Zamawiający uprawniony jest do skierowania do Wykonawcy żądania wyjaśnienia, uzupełnienia lub
poprawienia, w przypadku gdy treść oferty lub innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę nie jest
zrozumiała, zawiera błędy lub braki. Procedura powyższa może dotyczyć również wysokości zaoferowanej ceny,
w przypadku gdy Zamawiający uzna ją za rażąco niską Powyższe stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego
obowiązek. W ten sposób Zamawiający nie będzie poprawiał błędów lub braków we wskazaniu ceny, podpisu
oferty.
8.
Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, w przypadku powzięcia po
tym wyborze informacji powodujących konieczność odrzucenia oferty wybranej lub w przypadku gdy wybrany
Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku Zamawiający może dokonać wyboru oferty
kolejnej lub unieważnić postępowanie. Procedura może być powtarzana wielokrotnie.
9.
Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywać będzie się przy pomocy środków komunikacji
elektronicznej - e-mail, na adresy podane w części 8 zaproszenia.
10. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia zmian lub modyfikacji
do niniejszego zaproszenia oraz załączników do zaproszenia. W takim wypadku Zamawiający poinformuje
o dokonanych zmianach umieszczając informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub
przesyłając tę informację drogą elektroniczną (e-mail) do Wykonawców, którym przekazał niniejsze zaproszenie.
Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia dokonanych zmian oraz modyfikacji w swoich ofertach, pod
rygorem odrzucenia oferty, zgodnie z ust. 6 lit. a.
11. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty, podając informacje o wybranej
ofercie ewentualnie informację o unieważnieniu postępowania ewentualnie informację o zamknięciu przetargu
bez wyboru oferty. Informacja przekazana zostanie drogą elektroniczną (e-mail) do Wykonawców, którzy złożyli
oferty lub umieszczona zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
12. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
Strona 3 z 4o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zwanej
dalej ,,ustawą OSR";
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na
listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3 ustawy OSR;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR.
13. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 12 powyżej.
14. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 12, Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego Wykonawcy lub uczestnika
konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej,
oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą
negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy
konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia
zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Kontakt:48. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Katarzyna Czekała, tel. 32 60 70 212, e-mail: katarzyna.czekala@katowice.so.gov.pl
Kod CPV:79100000 - 5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: