Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24104358 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług dozorowania i obsługi portierni
Organizator:Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 55 2307105, Fax : +48 55 2307103
E-mail:
Opis:PRZETARG NIEOGRANICZONY
na świadczenie w roku 2023/2024 usług dozorowania bazy Zamawiającego
przy Ul. Rawskiej 2-4 i obsługi portierni oczyszczalni ścieków przy Ul. Mazurskiej 47 w Elblągu
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 17.11.2022 r.
Oferty oznaczone ,,usługi dozoru - oferta" należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego. Oferty można składać elektronicznie na adres przetargi@epwik.com.pl. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:15 tego samego dnia.
Termin składania:2022-11-17
Wymagania:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji, warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania oferty i jej zawartość oraz inne informacje dot. postępowania określa specyfikacja warunków zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.epwik.com.pl.

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie w sposób opisany w specyfikacji warunków zamówienia - Zamawiający premiował będzie oferty Wykonawców od których zakup usługi pozwoli obniżyć wpłaty Zamawiającego na PFRON.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - wartość zamówienia nie przekracza aktualnego progu unijnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Numer dokumentu:130/5632/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: