Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14460519 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-21
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług geodezyjnych
Organizator:Urząd Gminy Ełk
Adres: ul. T. Kościuszki 28A, , 19-300 Ełk
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ełcki
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Gmina Ełk ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby
Gminy Ełk. Zakres usług oraz ich szacowaną ilość zawiera Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2017 r. do godz.
09:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.
Termin składania:2017-11-24
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 r. -31.12.2018 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: kwota brutto podana w formularzu ofertowym, stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, za wykonanie przedmiotu zamówienia
ogółem.
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): nie dotyczy
6. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte
w jej treści: Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Warunki gwarancji (jeżeli jest wymagany): nie dotyczy

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim,
w formie pisemnej na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do
mniejszego zapytania ofertowego
Numer dokumentu:IZP.271.2.32.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: