Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15009928 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-06
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług hotelarskich
Organizator:Krakowskie Biuro Festiwalowe, z siedzibą w Krakowie,
Adres: ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 12 354 25 00, faks: 12 354 25 01
E-mail:
Opis:2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich w Krakowie na potrzeby Festiwalu Misteria Paschalia 2018, odbywającego się w dniach 26.03 - 02.04.2018 r. Zamówienie składa się z dwóch części.
2.2. Część 1 zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelarskich w pokojach jednoosobowych w hotelu kategorii co najmniej 3 gwiazdki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym planowane terminy noclegów zawiera załącznik nr 1A do ogłoszenia.
2.3. Część 2 zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelarskich w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych w hotelu kategorii co najmniej 3 gwiazdki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym planowane terminy noclegów zawiera załącznik nr 1B do ogłoszenia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Festiwalu Misteria Paschalia 2018 w Krakowie
Część II zamówienia Świadczenie usług hotelarskich w hotelu w Krakowie
w kategorii co najmniej 3 gwiazdki
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelarskich (noclegów wraz ze śniadaniami w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych) w hotelu w kategorii minimum 3 gwiazdki, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz.U.2017r. poz. 2166), dla osób wskazanych przez Zamawiającego.
2. Doba hotelowa musi rozpoczynać się nie później niż o godz. 15:00 i kończyć się nie wcześniej niż w dniu wyjazdu gości o godz. 12:00.
3. W hotelu musi znajdować się bezpłatny dostęp do Internetu.
4. Hotel musi znajdować się w Krakowie, w obrębie obszaru zaznaczonego na Mapie nr 2.
Mapa nr 2
DP-011-13/2018
8
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nocleg gościom Zamawiającego w jednym hotelu.
6. Planowany harmonogram noclegów:
data pobytu ilość pokoi ilość nocy rodzaj pokoju liczba osobonocy
29.03-01.04.2018
1
3
pokój dwuosobowy
3
29.03-01.04.2018
50
3
pokój jednoosobowy
150
30.03-01.04.2018
3
2
pokój jednoosobowy
6
7. Wskazana w tabeli w pkt. 6 liczba noclegów ma charakter planowany i może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zamówi w terminach wskazanych w tabeli nie mniej niż 130 noclegów. Na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi w terminie określonym w tabeli w pkt. 6 Zamawiający przekaże wykonawcy zamówienie określające dokładną liczbę i terminy noclegów oraz listę osobową gości.
Specyfikacja:7.1. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków.
7.2. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: kpelc@biurofestiwalowe.pl - w sprawach merytorycznych oraz ekuta@biurofestiwalowe.pl - w sprawach formalnych.
Miejsce i termin składania ofert: 6.1. Oferty należy składać na adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, sekretariat Biura, - nie później niż do dnia 12 marca 2018 r. godz. 11.00. Godziny pracy sekretariatu Krakowskiego Biura Festiwalowego: od poniedziałku do piątku, 8.30 - 16.30.
Otwarcie ofert:6.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2018 r. godz. 11.30 w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków. Otwarcie ofert jest niejawne.
Termin składania:2018-03-12
Miejsce i termin realizacji:3.1. w zakresie części 1 zamówienia: 30 marca 2018 - 31 marca 2018 r.
3.2. w zakresie części 2 zamówienia: 29 marca 2018 - 01 kwietnia 2018 r.
Wymagania:4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W ramach postępowania wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta może odnosić się albo tylko do jednej albo wszystkich części zamówienia.
4.2. Dokumenty jakie należy złożyć w ofercie:
1) Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia
- podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do reprezentowania wykonawcy, co winno wynikać z aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ewentualnie z załączonego dodatkowo pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy);
4.3. Oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
DP-011-13/2018
2
4.4. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie). Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
30-311 Kraków
Nr postępowania: DP-011-11/2018
[ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE] Usługi hotelarskie Festiwal Misteria Paschalia 2018
Część ...........
Nie otwierać przed 12.03.2018 r. godz. 11.30
4.5. Zamawiający nie odpowiada za pominięcie lub otworzenie przed terminem oferty złożonej w opakowaniu nieoznaczonym lub oznaczonym niezgodnie z pkt 4.4. niniejszego ogłoszenia.
4.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4.7. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszego ogłoszenia, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
4.8. Wycofania oferty dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione /ą do jego reprezentowania. Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.
4.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
4.11. Oferty niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, zostaną odrzucone.
5. SPOSÓB OCENY OFERT
5.1. Kryteria oceny ofert:
Lp.
NAZWA KRYTERIUM
WAGA
1
cena
60%
2
lokalizacja hotelu
40%
5.2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium CENA w danej części zamówienia będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 60, przy czym 1 pkt odpowiada 1% gdzie:
C min - najniższa zaoferowana cena w danej części zamówienia, obliczona w sposób wskazany odpowiednio w pkt 5.3.
C bad - cena oferty badanej w danej części zamówienia, obliczona w sposób wskazany odpowiednio w pkt 5.3..
5.3. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty podać cenę brutto (z podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) za jeden nocleg (jedną dobę) w pokoju jedno- i dwuosobowym odpowiednio dla danej części zamówienia. Ceną oferty będzie suma za noclegi obliczona dla każdej części zgodnie z tabelą numer
DP-011-13/2018
3
1 lub numer 2 w formularzu oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
Podane w ofercie ceny brutto muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.
5.4. Oferowany hotel musi znajdować się w Krakowie, w obrębie obszaru zaznaczonego na Mapie nr 1 w zakresie części 1 zamówienia oraz na Mapie nr 2 w zakresie części 2 zamówienia, zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Liczba punktów uzyskanych w kryterium LOKALIZACJA HOTELU będzie obliczana z uwzględnieniem odległości w linii prostej pomiędzy Centrum Kongresowym ICE (Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17), a hotelem oferowanym przez wykonawcę w zakresie części 1 i 2 zamówienia:
Odległość obliczana będzie poprzez ogólnodostępne narzędzia np. google maps, mapa.szukacz.pl.
5.5. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów będącą sumą punktów uzyskanych w kryteriach, o których mowa w pkt 5.1.
5.6. Z ważnych powodów, uzasadnionych okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, Zamawiający aż do chwili przesłania wykonawcom informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, może odstąpić od udzielenia zamówienia lub jego części i postępowanie w tym zakresie unieważnić. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
6.3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.
6.4. Wykonawca jest związany ofertą 18 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.biurofestiwalowe.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia aneksu do umowy, na mocy którego zamówi dodatkowe noclegi o wartości nieprzekraczającej łącznie 10% wartości zamówienia określonej umową.
Kontakt:Klaudia Pelc, tel. +48 505 688 524, e-mail: kpelc@biurofestiwalowe.pl., Katarzyna Cudek tel. +48 517 134 353, e-mail: kcudek@biurofestiwalowe.pl.
Kod CPV:55110000-4
Numer dokumentu:DP-011-13/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: