Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15351653 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-09
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług noclegowych
Organizator:Kancelaria Ogólna UPH w Siedlcach
Adres: ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Siedlce
Państwo: Polska
Telefon / fax:0256431920 Fax 0256431917
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:świadczenie usług noclegowych dla uczestników obozu szkoleniowego pro obronnego w ramach Projektu ,,Podniesienie kompetencji studentów kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo Narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
świadczenie usług noclegowych dla uczestników obozu szkoleniowego pro obronnego w ramach Projektu ,,Podniesienie kompetencji studentów kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo Narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach"
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zapewnienie noclegów dla uczestników szkoleniowego obozu pro obronnego.
Przedmiot zamówienia
świadczenie usług noclegowych dla uczestników obozu szkoleniowego pro obronnego w ramach Projektu ,,Podniesienie kompetencji studentów kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo Narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 17-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte w sposób uniemożliwiający samoczynne zdekompletowanie oferty. Wszystkie zapisane strony winny być ponumerowane oraz zaparafowane i opatrzoną pieczęcią imienną (lub podpisane czytelnie) przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
2. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: ,,Usługi noclegowe - obóz szkoleniowy", zawierającej następujące dokumenty składające się na ofertę:
1) Formularz Ofertowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
2) oświadczenie, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
3) zaakceptowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UPH w Siedlcach, przy ul. Konarskiego 2 (pok. 20 - 21), 08-110 Siedlce, w terminie do 17 maja 2018 r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi 17 maja 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce (pok. 59).
Termin składania:2018-05-17
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie
Harmonogram realizacji zamówienia
27 - 31 maja 2018 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający określa, iż osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia na rzecz Zamawiającego, muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia na rzecz Zamawiającego będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:
- kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (znaczenie - 100%).
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za nocleg 1 osoby/1 dobę.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
Adres
Stanisława Konarskiego 2
08-110 Siedlce
mazowieckie , Siedlce
Numer telefonu
0256431920
Fax
0256431917
NIP
8210014490
Tytuł projektu
Podniesienie kompetencji studentów kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo Narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
Numer projektu
POWR.03.01.00-00-K277/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Michał Kowal
Kod CPV:55110000-4
Numer dokumentu:1109880, DZP.283.85.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: