Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14630367 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-20
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług pocztowych
Organizator:URZĄD GMINY CHOJNICE
Adres: ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
Województwo / powiat: pomorskie, pow. chojnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:(52) 397-21-29 fax (52) 397-35-59
Opis:Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Chojnicach
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Urzędu Gminy w Chojnicach w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481).
2. Określone w formularzu cenowym rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Rodzaje przesyłek, zwrotów, paczek pocztowych, ich przedziały wagowe oraz gabaryty kopert Zamawiający opracował w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w zakresie usług pocztowych, które były świadczone przez dotychczasowego Wykonawcę. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i zagranicą, na podany adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej z zachowaniem określonych stosownymi przepisami zasad i warunków skutecznego i terminowego doręczania pism. Nadawane przez Zamawiającego przesyłki, będą w przypadku awizowania odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych stałych placówkach Wykonawcy zlokalizowanych w każdej gminie w kraju.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie przesyłek nie wymienionych w formularzu cenowym. Podstawą rozliczeń będą wtedy ceny zawarte w dacie przyjęcia przesyłek w cenniku opłat obowiązującym u Wykonawcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach (pok. 113), ul. 31 Stycznia 56a, do dnia 28 grudnia 2017 roku do godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie. Dla ofert przesłanych pocztą lub w inny sposób, liczy się data i godzina dostarczenia pod powyższy adres.
Otwarcie ofert:. Zamawiający otworzy koperty z ofertami 28 grudnia 2017 roku o godz. 11.15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach.
Termin składania:2017-12-28
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (komunikacja) między Zamawiającym a Wykonawcami przekazywane są za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawców:
a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice;
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: danielm@gminachojnice.com.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: