Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20630696 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-28
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług rehabilitacji w domu pacjenta osoby chorej
Organizator:Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski
Adres: Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 831-00-76/77
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług rehabilitacji w domu pacjenta osoby chorej na SM w ramach prowadzonego projektu ,,Sprawić Moc 4"
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacji w domu pacjenta osoby chorej na SM dla uczestników projektów: ,,Sprawić Moc 4" na terenie województwa mazowieckiego.
Miejsce i termin składania ofert: 12. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy dostarczyć do dnia 05.02.2021 r. do godzi. 15:00, osobiście lub za pośrednictwem
poczty (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej trwale kopercie na adres: 00-466
Warszawa, Ul. Nowosielecka 12.
Oferty złożone po w/w terminie lub niekompletne (nie spełniające wymogów formalnych) nie będą
podlegały ocenie.
Termin składania:2021-02-05
Miejsce i termin realizacji:6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie na terenie woj. mazowieckiego w okresie luty 2021 r. - 31 marzec 2021 r.
Wymagania:4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji (np. karty wizyt rehabilitacji i inne z uwzględnieniem wymogów dot. zastosowania logo PFRON),
- przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji pomocniczej z przeprowadzonych wizyt/zajęć,
- prowadzenie zajęć rehabilitacji w miejscu zamieszkania osoby chorej.
5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
- terminowe i rzetelne wywiązywanie się z umowy,
- przekazanie Wykonawcy potrzebnych informacji do rzetelnego wykonania umowy,
- zapewnienie kontaktu z osobami uczestniczącymi w projekcie, dla których mają być przeprowadzone usługi rehabilitacji.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składający ofertę powinni:
- posiadać wykształcenie kierunkowe oraz wpis do Krajowej Izby Fizjoterapeutów,
- doświadczenie w wykonywaniu zabiegów fizjoterapeutycznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
- formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zgodnie z załącznikiem nr 2,
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia.
9. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO
ZAMÓWIENIA
Rozliczenia prowadzone w PLN.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne dokumenty
stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.
16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
Uwagi:13. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Cena - max 80 pkt
Doświadczenie w zakresie świadczenia usług asystenckich dla chorych na SM - max 20 pkt
14. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY
Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty
wg. kryterium punktowego: max. 100 pkt.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty:
Zasady oceny kryterium ,,Cena" - 80 pkt:
C min
X c = ------------ x 80 pkt.
Ci
gdzie:
Xc - wartość punktowa ceny
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci - cena w ofercie ,,i"
Zasady oceny kryterium ,,Doświadczenie" - 20 pkt.:
Liczba lat pracy w zakresie świadczenia usług rehabilitacji dla osób z SM poniżej 1 roku - 5 pkt.
Liczba lat pracy w zakresie świadczenia usług rehabilitacji dla osób z SM od 1 roku do 3 lat - 10
pkt.
Liczba lat pracy w zakresie świadczenia usług rehabilitacji dla osób z SM od pow. 3 lat do 5 lat - 15
pkt.
Liczba lat pracy w zakresie świadczenia usług rehabilitacji dla osób z SM pow. 5 lat - 20 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza do składania ofert osoby fizyczne, świadczące usługi na podstawie
umowy zlecenia oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujące
osobiście zadania w ramach prowadzonego projektu.
Zamawiający dopuszcza możliwość wybrania kilku oferentów lub nie wybrania żadnej oferty.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez Oferentów lub w przypadku wątpliwości dot. doświadczenia i kwalifikacji Oferentów, Zamawiający przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, których wynik łącznie z punktacją uzyskaną za zaoferowaną cenę zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Umowa z wykonawcą zostanie zawarta przed podjęciem współpracy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli: a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
b) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży już w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje wykonawców przed upływem terminu składania ofert.
18. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pt. ,,Sprawić Moc 4".
UWAGI KOŃCOWE a) Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto z ewentualnymi narzutami ze strony pracodawcy i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
b) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone
podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
c) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski do zawarcia umowy. PTSR Oddział Warszawski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Kontakt:11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Marcin Skroczyński - Dyrektor Biura tel. : 22 831-00-76/77
Kod CPV:85310000-5
Numer dokumentu:1/2021/OWPTSR/REH-DOM/SPR
Źródło: Internet i własne
Załączniki: