Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-10
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług telefonii komórkowej
Organizator:Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy Zielona Góra
Adres: ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Zielona Góra
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 68 451 39 00, fax. 68 451 39 11
E-mail:
Opis:Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.
5. Opis przedmiotu zamówienia
5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie, dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz dostawą do siedziby zamawiającego:,
1) 1 karty SIM do urządzenia FCT (usługi głosowe),
2) 1 karty SIM do routera przenośnego (usługa transmisji danych),
3) 12 kart SIM do aparatów telefonicznych,
4) fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.
5.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca umożliwi zamawiającemu, bez konieczności zawierania umów o świadczenie usług, zakup aparatów telefonicznych do łącznej kwoty 9000 zł.
5.3. Dostawy telefonów w ramach przyznanego limitu 9000 zł. realizowane będą wg cennika detalicznego wykonawcy aktualnego na dzień składania zamówienia na telefon/telefony przy czym każdą sztukę sprzętu zamawiający będzie mógł kupić za cenę jednostkową 1,00 zł. lub wyższą.
5.4. Łączna liczba aparatów telefonicznych zakupionych w ramach przyznanego przez wykonawcę limitu nie może być większa niż łączna liczba kont abonencki posiadanych przez zamawiającego.
5.5. Wykonawca dostarczy zamówione telefony do siedziby zamawiającego w terminie 5-u dni roboczych od dnia otrzymania od zamawiającego zamówienia.
5.6. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami dostarczonymi przez producenta: bateria, ładowarka, słuchawki, instrukcja obsługi w języku polskim itp.
5.7. Wykonawca dostarczy aparaty telefoniczne gotowe do użytku z zainstalowanym systemem operacyjnym bez blokady SIMLOCK.
5.8. Karty SIM oraz aparaty telefoniczne dostarcza na swój koszt wykonawca.
5.9. Dostawa nowych kart SIM o których mowa w punkcie 5.1 wymagana jest tylko w przypadku, gdy ich wymiana konieczna jest do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca dokona na rzecz zamawiającego aktywacji kart SIM oraz wszystkich usług wymienionych w umowie. Koszt aktywacji wliczony w cenę abonamentu.
5.10. Dostarczone karty SIM mają posiadać możliwość wprowadzenia do pamięci minimum 250 wpisów i muszą być zabezpieczone w momencie uruchomienia kodem PIN. W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta musi zostać automatycznie zablokowana. Odblokowanie jej musi nastąpić po wprowadzeniu podanego przez wykonawcę kodu PUK.
5.11. Zamawiający przewiduje cztery grupy abonamentowe w ramach której miesięczna opłata abonamentowa będzie obejmowała:
1) nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, w kraju do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych (nie dotyczy SMS i MMS Premium i na telefony stacjonarne) oraz pakietową transmisję danych min. 7 GB - bezprzewodowy dostęp do internetu na terenie kraju w technologii LTE, 3G, EDGE, HSPA, GPRS - 11 numerów,
2) nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, w kraju do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych (nie dotyczy SMS i MMS Premium i na telefony
stacjonarne - 1 numer,
3) nielimitowane rozmowy, w kraju do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych - 1 numer (obsługa urządzenia FCT),
4) pakietową transmisję danych min. 15 GB - bezprzewodowy dostęp do internetu na terenie kraju w technologii LTE, HSPA, 3G, EDGE, GPRS - 1 numer.
Po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym limitu przesłanych danych zamawiający dopuszcza pogorszenie parametrów technicznych transmisji dla świadczonej usługi, natomiast nie dopuszcza naliczania dodatkowej opłaty.
5.12. Wykonawca będzie obciążał zamawiającego kosztami połączeń międzynarodowych wg cennika wykonawcy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
5.13. Wykonawca na wszystkich numerach dokona blokady połączeń głosowych z numerami specjalnymi 0700 oraz dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych o podwyższonej opłacie.
5.14. Wykonawca w ramach abonamentu zapewni bezpłatne połączenia z pocztą głosową - dotyczy połączeń krajowych oraz bezpłatną identyfikację numeru dzwoniącego - dotyczy numerów niezastrzeżonych.
5.15. Wykonawca zapewni połączenia telefoniczne do wszystkich sieci komórkowych, stacjonarnych, połączenia międzynarodowe oraz usługi: roamingu, widomości SMS / MMS, transmisję danych.
5.16. Obecnie zamawiający korzysta z 15 numerów abonenckich, do obsługi 12 telefonów, 1 urządzenia FCT (bramka), 1 tabletu oraz 1 routera przenośnego. W ramach umowy która obowiązywać będzie od 11.01.2020 roku zamawiający przewiduje korzystanie z 14 numerów abonenckich do obsługi 12 telefonów, 1 routera oraz jednego urządzenia FCT (bramka).
5.17. Zamawiający nie dopuszcza zmiany obecnie użytkownych numerów telefonów z wyjątkiem numeru dotyczącego karty wykorzystywanej do transmisji danych (karta do routera przenośnego).
5.18. W przypadku zmiany operatora wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na własny koszt obecnie użytkowanych numerów abonenckich do własnej sieci, zapewniając bezpłatną obsługę migracji.
5.19. W przypadku konieczności przeniesienia numerów wykonawca zapewni, iż nie spowoduje to przerwy w świadczeniu usług. Przerwa w świadczeniu usług może nastąpić tylko w dniu przeniesienia numerów do sieci wykonawcy w godzinach 00:00 - 03:00.
5.20. Wykonawca w ramach wykonywania niniejszego zamówienia zobowiązany będzie - na podstawie wystawionego przez zamawiającego pełnomocnictwa - dokonać wszelkich
formalności związanych z przeniesieniem numerów do swojej sieci.
5.21. Świadczenie usług telekomunikacyjnych wykonawca zapewni na terenie całego kraju - obszar ten nie może być mniejszy niż 95 % terytorium Polski zgodnie z mapą zasięgu publikowaną na stronach internetowych wykonawcy. Usługa będzie świadczona również poza granicami kraju w ramach bezpłatnie aktywowanego roamingu.
5.22. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów rozmów telefonicznych przychodzących w ruchu krajowym.
5.23. Wykonawca udostępni zamawiającemu aplikację internetową działającą w trybie on-line umożliwiającą zarządzanie kontami oraz umożliwiającą dostęp do pełnej informacji bilingowej. Aplikacja umożliwiająca dostęp dla co najmniej 2 użytkowników do co najmniej 3 ostatnich okresów rozliczeniowych. Ewentualny koszt dostępu do aplikacji powinien być wliczony w cenę oferty - zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z dostępem do konta przy użyciu ww. aplikacji.
5.24. Wykonawca dokona bezpłatnej blokady karty/kart SIM w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zaginięcia. Zgłoszenia dokonywane będzie na dostępny w trybie 24/7/365 numer alarmowy.
5.25. W trakcie trwania umowy wykonawca zapewni możliwość zmiany numerów telefonów.
5.26. Wykonawca wyznaczy i przekaże zamawiającemu dane kontaktowe opiekuna biznesowego odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z zamawiającym w zakresie sprzedaży usług i sprzętu, wsparcia technicznego, rozpatrywania reklamacji, itp.
5.27. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia zaprzestania przez wykonawcę realizacji zobowiązań określonych w umowie.
Miejsce i termin składania ofert: 8.4 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze do godz.13.00 dnia 17.12.2019 r.
8.5 Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z opisem: ,,Oferta na usługi telefonii komórkowej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Nie otwierać do godz. 13:00 dnia 17.12.2019 r."
Termin składania:2019-12-17
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia
3.1 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 11.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
3.2 Dostawa kart SIM do 10.01.2020 r.
3.3 Dostawa urządzeń (aparatów telefonicznych) w całym okresie trwania umowy.
Wymagania:4. Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Wymagania dotyczace Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
1) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej dzialalności - wykonawca musi
mieć prawo do świadczenia usług telekomunikacyjnych - zgodnie z obowiazującymi przepisami wykonawca musi być wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 poz. 1954 z późn. zm.),
2) posiadający doświadczenie, wiedzę merytoryczną, potencjał techniczny oraz znajdujący się w sytuacji ekonomicznej pozwalajacej na wykonanie zamówienia.
8. Forma termin i wymagania dotyczace sposobu składania ofert
8.1 Ofertę należ sporządzić w jezyku polskim, czytelnie, nie pozostawiajac wątpliwości, co do zamieszczonych informacji.
8.2 Wykonawcy zobowiazani są złożyć wypełniony i podpisany zgodnie z reprezentacją formularz oferty - (załącznik nr 1)
8.2 Do ofert wykonawca załączy aktualny Cennik oraz Regulamin świadczenia usług dla klientów biznesowych.
8.3 Jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo.
8.4 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze do godz.13.00 dnia 17.12.2019 r.
8.5 Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z opisem: ,,Oferta na usługi telefonii komórkowej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Nie otwierać do godz. 13:00 dnia 17.12.2019 r."
9. Zasady odrzucania ofert
Zamawiajacy odrzuci oferty niezgodne z przedmiotem zamówienia, złożone po terminie, niespełniajace wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jedenj oferty, zamawiający odrzuci wszystkie te oferty bez ich rozpatrzenia.
10. Zasady uzupełniania, poprawiania ofert
10.1 Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub dokumentów.
10.2. Zamawiający uprawniony będzie również do porawy drobnych omyłek nie mających wpływu na treść złożonej oferty (poprawa oczywistych omyłek pisarskich, uzupełnienie nr telefonu, itp.)
11. Kryteria oceny ofert
Zamawiajacy spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo. Przez ,,cenę" zamawiający rozumie maksymalną, łaczną wartość realizacji zamówienia z podatkiem VAT. Punktacja przyznawana będzie według wzoru:
Cena brutto najtańszej oferty, która nie podlega odrzuceniu
Liczba przyznanych punktów = x 100
Cena brutto ocenianej oferty
12. Zasady regulowania należności za dostawy i świadczone usługi
12.1. Zapłata za zrealizowane usługi dokonywana będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktury dostarczonej zamawiającemu.
12.2. Płatność za zrealizowane usługi będzie dokonywana w ramach podzielonej płatności na rachunek wskazany przez wykonawcę, który będzie rachunkiem rozliczeniowym służącym do stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
12.3. Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznych fakturach w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
12.4. Zamawiający będzie dokonywal zapłaty za faktury obejmujące dostawę sprzętu oraz świadczone usługi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT.
13. Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone w treści umowy
13.1. Na podstawie rozpoznania rynku, znak sprawy ZG-POR-A.2100.2.2019.122, dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2019.1843 z późn. zm.) zawarto umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.
13.2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 poz. 1954 z późn. zm.).
13.3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
o w wysokości 20 % wartości zamówienia, w przypadku zaprzestania świadczenia usługi,
o za niedostarczenie kart SIM, w wyznaczonym terminie tj. do 10.01.2020 roku oraz zamówionych telefonów w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w wysokości 20 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w odniesieniu do każdego telefonu/karty.
13.4. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez zamawiającego przekroczy kwotę kar umownych, wówczas zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od wykonawcy, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej.
13.5. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zamówienia.
13.6. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy jak również po jej wygaśnięciu wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim informacji o zamawiającym uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie, a jego uchylenie może być dokonane wyłącznie przez zamawiającego w formie pisemnej.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny, a wykonawcy nie przysługuje wobec zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenie.
Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osób fizycznych:
https://zielonagora.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/96935,klauzula-informacyjna-dotyczaca-ochrony-danych-osob-fizycznych.html
Kontakt:6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
6.1) Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Sławomir Kikuła, tel. 68 451 39 14,
e-mail: slawomir.kikula@zgora.pip.gov.pl
6.2) Wykonawcamoże zwrócić się do zamawiającego z zapytaniem dot. wyjaśnienia zapisów warunków zamówienia kierując je na adres e-mail:kancelaria@zgora.pip.gov.pl, nie później jednak niż na 4 dni przed terminem składania ofert.
6.3) Godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.30.
Numer dokumentu:ZG-POR-A.2100.2.2019.122
Źródło: Internet i własne
Załączniki: