Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-12
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług w zakresie odchwaszczania ciągów pieszych
Organizator:GMINA MIASTO KROSNO
Adres: ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Krosno
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 134743665, fax. 134743624
E-mail:
Opis:,,Świadczenie usług w zakresie odchwaszczania ciągów pieszych,
zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2018 roku"
2. Przedmiot zamówienia
2.1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
77312000-0 Usługi usuwania chwastów
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.2.1. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie:
- chemiczne zwalczanie wszelkich przerostów zieleni (traw, chwastów) rosnących na ciągach pieszych, ulicach, parkingach, placach przy użyciu odpowiednich środków chwastobójczych oraz sprzętu, oczyszczenie z uschniętej trawy, wywóz urobku - planowana powierzchnia do oczyszczenia: 180 000 m2
- usuwanie przerostów zieleni (traw, chwastów) rosnących na ciągach pieszych, ulicach, parkingach, placach przy użyciu narzędzi ręcznych, wywóz urobku- planowana powierzchnia do oczyszczenia: 15 000 m2
- oczyszczanie nawierzchni drogowych z darni, wywóz urobku - planowana powierzchnia do oczyszczenia: 5 000 m2
2.2.2. Dokładny zakres wykonania zamówienia, określa szczegółowa specyfikacja techniczna i przedmiar robót.
Specyfikacja:3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w wersji elektronicznej - www.krosno.pl/BIP od dnia publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Staszica 2, w pokoju nr 11 (Biuro Obsługi Obywatela). Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Staszica 2
38-400 KROSNO
Oferta na: ,,Świadczenie usług w zakresie odchwaszczania ciągów pieszych, zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2018r."

Nie otwierać przed 21.03.2018r. do godz. 12.00

Termin składania ofert upływa dnia 21 marca 2018r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr 26, w dniu 21 marca 2018r. o godz. 12.00.
Termin składania:2018-03-21
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
Zakończenie: 30.11.2018r.
Wymagania:2.2.3. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót związanych z realizacją zamówienia.
2.2.4. Wytwarzane w wyniku realizacji zamówienia odpady muszą być zagospodarowane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach.
2.2.5. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1. Spełniają warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
6.1.1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi narzędziami/urządzeniami technicznymi:
a) opryskiwacz plecakowy /atestowany/ - 5 szt.,
b) opryskiwacz spalinowy 100 litrowy /atestowany / - 1 szt.,
c) środek transportu do wywozu uzyskanych odpadów z oczyszczonych nawierzchni drogowych. Do tego celu winien być użyty samochód komunalny gwarantujacy nierozprzestrzenianie się podczas transportu uzyskanych odpadów lub ciągnik ogrodniczy z przyczepą wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie eliminujące rozprzestrzenianie się odpadów.
6.1.2. W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest:
złożyć wykaz wymienionych w pkt 6.1.1. narzędzi i urządzeń technicznych.

6.2. Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia
6.2.1. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie niższej niż 20 000 zł brutto.
6.2.2. W celu wykazania spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest:
Złożyć wykaz wykonanych zamówień, usług.

6.3. Wykonawcy są zobowiązani do wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z powodu niespełniania warunków :
W celu wykazania braku wyżej wymienionych podstaw wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
b) oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o porównywalnym zakresie rzeczowym i finansowym,
d) pisemne oświadczenie o prawidłowym zagospodarowaniu odpadów,
e) pisemne oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
f) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

6.4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.

6.5. Zaleca się, by wykonawcy będący osobami fizycznymi złożyli aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które dla Zamawiającego jest dokumentem potwierdzającym prawo wykonawcy do podpisania oferty.

7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena - 100 %.
9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
9.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą mailową lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w ogłoszeniu bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

12 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Kontakt:9.2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest: Dorota Rakoczy - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pok. Nr 26 w godzinach: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30- 14:30.
9.3. Sposób porozumiewania się:
a) pisemnie - Krosno, ul. Staszica 2
b) faksem - nr: 13 47 43 624
c) drogą mailową - gk@um.krosno.pl
Kod CPV:77312000-0
Numer dokumentu:GK.7031.3.1.2018.G
Źródło: Internet i własne
Załączniki: