Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15336246 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług weterynaryjnych dla psów służbowych
Organizator:Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Punkt Obsługi Klienta
Adres: Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:71 340 37 35.
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych dla psów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i jednostek Policji woj. dolnośląskiego.
2.2. Rasy psów: Owczarek Niemiecki, Owczarek Belgijski, Owczarek Belgijski Malinois.
2.3. Psy dzielone wagowo na dwie grupy: poniżej 20 kg i powyżej 20 kg.
2.4. Zamówienie obejmuje 12 psów służbowych w podziale na 6 części zamówienia:
- część 1: świadczenie usług weterynaryjnych dla psów służbowych KMP w Legnicy
- część 2: świadczenie usług weterynaryjnych dla psów służbowych KMP w Jeleniej Górze
- część 3: świadczenie usług weterynaryjnych dla psów służbowych KPP w Górze
- część 4: świadczenie usług weterynaryjnych dla psów służbowych w KPP w Lubaniu
- część 5: świadczenie usług weterynaryjnych dla psów służbowych w KPP w Lubinie
- część 6: świadczenie usług weterynaryjnych dla psów służbowych w KPP w Zgorzelcu
2.5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wymaga się złożenia oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia w danej części.
2.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1.1.-1.6 do Zaproszenia.
Specyfikacja:www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 22.05.2018 r. godz. 11:00,
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert w siedzibie zamawiającego pok. 129 Termin otwarcia ofert: 22.05.2018 r. godz. 11:15
Termin składania:2018-05-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2019 roku.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
Wymagania:Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podczas otwarcia ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
Sposób porozumiewania się: w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej i faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną, za pomocą telefaksu lub pisemnie uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, wnioski, zawiadomienia za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
. Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia.
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia zostanie złożony na dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
b) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na własnej stronie internetowej (www.dolnoslaska.policja.gov.pl.)
c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zaproszenie oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.dolnoslaska.policja.gov.pl.).
. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Wykonawca, który ubiega się o udzielenie zamówienia winien przedstawić w złożonej ofercie:
7.1 aktualne zaświadczenie lub wypis z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt wydane przez Okręgową Radę Lekarsko-Weterynaryjną;
7.2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik numer 1 oraz wypełniony i podpisany załącznik nr 1.1 -1.6 w zależności od części, której oferta dotyczy;
7.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia (określonych prac bądź czynności) podwykonawcom Zamawiający wymaga wskazania w ofercie tych prac lub czynności wraz z podaniem nazw (firm) podwykonawców (wpisanie w formularzu ofertowym) - załącznik nr 1 do zaproszenia.
Projekt umowy:
Istotne postanowienia umowy, zawierające warunki realizacji zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia, terminów i warunków realizacji, warunków gwarancji, terminów płatności i kar umownych, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
9. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy przygotować w formie pisemnej,
b) oferta winna zawierać dokumenty zgodnie z opisem w pkt 6 Zaproszenia,
c) ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert w jednym egzemplarzu i zapakować w sposób uniemożliwiający jej otwarcie przez osoby nieuprawnione, z adnotacją:

nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA
,,Usługi weterynaryjne"

Sprawa numer PU-2380-078-010-022/M/2018/MA

d) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza, to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub z pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. W innym przypadku, niezbędne jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny winno określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
e) wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca,
f) Zamawiający zwróci ofertę bez jej otwierania, złożoną po terminie składania ofert,
g) w przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zabezpieczenia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie,
h) Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia w następujących przypadkach:
- treść złożonej oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty,
- złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- Wykonawca nie dołączył do oferty formularza ofertowego i/lub załącznika nr 1.1 - 1.6, w zależności od części, której oferta dotyczy, chyba, że z dokumentów złożonych przez wykonawcę w ofercie można wywieźć dane stanowiące istotne elementy przyszłej umowy,
- Wykonawca po jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia nie przedstawił aktualnego zaświadczenia lub wypisu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt wydanego przez Okręgową Radę Lekarsko-Weterynaryjną,
i) Zamawiający poprawi w tekście oferty:
- oczywiste omyłki pisarskie (przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie omyłkę widoczną bezsporną, niebudzącą wątpliwości, polegającą na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni, albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu. To każda niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń),
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumie omyłkę polegającą na niezgodnymi z zasadami arytmetyki obliczeniami matematycznymi w obliczeniu ceny oferty; zamawiający uznaje, iż Wykonawca prawidłowo podał cenę jednostkową dla poszczególnych elementów cenotwórczych oferty),
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Zamawiający rozumie omyłki, których poprawienie nie ingeruje w sposób istotnych w treść oferty, tj., nie powoduje konieczności znaczącej ingerencji ze strony zamawiającego w treść złożonej oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowień)
j) W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu oraz pełnomocnictw;
k) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem zapisów lit. i), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści;
l) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów cenotwórczych mających wpływ na wartość złożonej oferty;
m) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny,
n) W pozostałych przypadkach, przy ocenie złożonych ofert, Zamawiający będzie posiłkował się przepisami ustawy Kodeks Cywilny. Zamawiający odstąpi od stosowania powyższych przepisów, gdy wykonanie czynności przez Zamawiającego (np. wezwanie do uzupełnienia dokumentów, poprawa omyłek) nie wpłynie na wynik prowadzonego postępowania.
o) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
Uwagi:Zaproszenie do złożenia oferty
dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego
wyłączonego ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - tekst jednolity ze zmianami)
Sposób obliczenia ceny :
5.1. Cenę należy obliczyć zgodnie z formularzem ofertowym następująco: cena jednostkowa brutto x ilość świadczeń na jednego psa w okresie trwania umowy x ilość psów w jednostce = wartość brutto. Suma wartości brutto wszystkich pozycji stanowić będzie cenę oferty brutto w danej części postępowania.
5.2. Cena ofertowa brutto stanowić będzie podstawę zarówno do oceny złożonych ofert jak i również do rozliczeń z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5.3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.
5.4. Ceny winny być podane w zaokrągleniu do dwóch znaków po przecinku.
5.5. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT (8% - w przypadku gdy na podstawie przepisów prawa lub decyzji organu podatkowego Wykonawca nie korzysta z innej stawki VAT), oraz podatkami i opłatami lokalnymi.
5.6. Rozliczenie udzielanych świadczeń odbywać się będzie wg cen jednostkowych ryczałtowych. Oznacza to, iż jednostkowa cena ryczałtowa brutto powinna obejmować pełny zakres przedmiotowy opisany w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz winna obejmować wszystkie opłaty, podatki i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami transportu (przejazdu).
Definicję ryczałtu określa art. 632 Kodeksu Cywilnego.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Wartością ocenianą jest cena brutto (wartość brutto) danej części zamówienia wpisana do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.
O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania Zamawiającego opisanych w Zaproszeniu) ofert decydować kryterium najniższej ceny.
W załączeniu:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zaproszenia
2. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 2 do Zaproszenia

Zatwierdził:
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
Z up. Z-ca Komendanta Wojewódzkiego
Nadkom. Eliza Ściborska
Kontakt:Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
50-040 Wrocław
ul. Podwale 31-33
tel : 071 340 43 24, fax: 071 340 24 54
NIP: 896 000 47 80
REGON: 930156216
Osoby wyznaczone do porozumiewania się z wykonawcami:
- sprawy formalno-prawne: Monika Andruszkiewicz (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) - tel.: 71 3404324, faks: 71 3402454, adres e-mail: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl
- w sprawach technicznych: Janusz Przemyk (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), tel. 71 340 37 35.
Numer dokumentu:PU-2380-078-010-022/M/2018/MA
Źródło: Internet i własne
Załączniki: